P?cs szerb megsz?ll?sa egy szerb ?js?g?r? szem?vel

800 Ft

Milan Glibonjski r?szt vett a szerb megsz?ll?s el?k?sz?t?s?ben, majd 1919 ?s 1921 k?z?tt megjelen? Baranjski glasnik (Baranyai K?zl?ny) szerkeszt?je, egyben a baranyai sajt?iroda vezet?je volt, egy?ttal aff?le kult?rfelel?si szerepet is bet?lt?tt a szerb csapatok ?ltal megsz?llt P?csen.
1969-ben, majd 1975-ben m?r nyugd?jas tan?t?k?nt, kiz?r?lag eml?kezet?re t?maszkodva, k?t r?szletben ?rta meg az ?tven ?vvel kor?bbi esem?nyek t?rt?net?t, ahogyan ? l?tta. Ez a f?l ?vsz?zados id?intervallum az esem?nyek t?rt?n?se ?s a pap?rra vet?se k?z?tt elker?lhetetlen?l vezetett bizonyos torzul?sokhoz, t?ved?sekhez ?s egyes esem?nyek ?sszemos?d?s?hoz eml?kezet?ben. Ennek ellen?re visszaeml?kez?sei ?rdekesek ?s ?rt?kesek, ?s sz?mos vonatkoz?sban ?j, kor?bban figyelembe nem vett szempontokkal gazdag?tj?k ismereteinket.
Glibonjski eml?kiratainak els? r?sz?ben (?Baranya 1918?1923?) r?szletezi a szerb megsz?ll?s t?rt?net?t, a d?lszl?v lakoss?g ?s f?leg a helyi tisztvisel?i kar k?ts?gbeesett er?fesz?t?seit a ter?letnek az SzHSz ?llamhoz csatol?sa ?rdek?ben, sz?mos ?j elemmel gazdag?tva eddigi ismereteinket. Eml?kiratainak m?sodik r?sze (?A rabs?gba vetett lelkek nyom?ban?) P?cs ?s Baranya etnogr?fiai le?r?s?n t?l a legend?k birodalm?ba is elkalauzolja az olvas?t, amikor a sikl?si szerb despota v?rtan?s?g?nak ?s szer?ms?gi kolostorba sz?ll?t?s?nak ?t?rt?net?t? le?rja. Glibonjski eml?kirataiban adal?kokkal szolg?l a z?ki r?g?szeti ?sat?sok t?rt?net?hez is, aminek kezdetei a szerb megsz?ll?s idej?ig ny?lnak vissza, de bepillant?st nyerhet?nk a v?ros kultur?lis ?let?nek egy-egy epiz?dj?ba is. A visszaeml?kez?t azonban legink?bb a P?cs-Baranya megszerz?s?re ir?nyul? szerb t?rekv?sek, majd a hat?rkijel?l?s t?rt?nete foglalkoztatja. Glibonjski ennek szenteli a legnagyobb teret ?r?saiban, nyilv?n, mert ebben j?tszott k?zvetlen, tev?leges szerepet.

Le?r?s

Milan Glibonjski visszaeml?kez?sei

Forr?sok P?cs t?rt?net?b?l 2.

Ford?totta, a bevezet?t, a jegyzeteket ?s a n?vmutat?t ?rta, a k?tetet szerkesztette: Horny?k ?rp?d

ISBN 963 85212 8 7
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 144 oldal
M?ret: 140×198 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom
?AHOGY T?RT?NT?? P?CS-BARANYA MEGSZ?LL?SA SZERB SZEMMEL
7
Bevezet?s
7
B?cska ?s Baranya az I. vil?gh?bor? ut?n. A szerb megsz?ll?s
13
A ter?let k?zigazgat?sa a szerb megsz?ll?s alatt
22
A ki?r?t?s
28
A hat?r-meg?llap?t?s
36
RABS?GBA VETETT LELKEK NYOM?BAN
38
El?sz? helyett
38
Tal?lkoz?s a p?csi bosny?kokkal
42
Tal?lkoz?s R?cv?rosban
44
V?ratlan felfedez?s P?sp?k-Bog?don
47
BARANYA 1918?1923
53
Felszabadul?s ?s a szerb katonas?g bevonul?sa
54
A mi k?zigazgat?sunk bevezet?se
56
Magyarorsz?gi kommunist?k ? emigr?nsok Barany?ban
62
A Magyarorsz?gt?l t?rt?n? elszakad?st k?vetel? gy?l?sek szervez?se
64
Baranya a p?rizsi b?kekonferenci?n
70
Visszat?r?s P?csre ?s a ki?r?t?st megel?z? t?rt?n?sek
97
Ki?r?t?s, a menek?ltek elhelyez?se ?s a hat?r-meg?llap?t?s el?k?sz?letei
105
A hat?r megvon?sa
112
Ut?sz? helyett
121
MELL?KLETEK
123
N?vmutat?
125
Helys?gnevek
139
A Baranjski glasnik els? sz?m?nak c?mlapja
141

Elfogyott