P?cs t?rt?nete II. A p?sp?ks?g alap?t?s?t?l a t?r?k h?d?t?sig

9,900 Ft

Szerkesztette: Font M?rta

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497506
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny – Kronosz Kiad?
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 400 o.
M?ret:?198×278 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt


Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A P?cs t?rt?nete II. A p?sp?ks?g alap?t?s?t?l a t?r?k h?d?t?sig c?m? k?tet szerz?i Font M?rta szerkeszt? ?s Vony? J?zsef f?szerkeszt? ir?ny?t?s?val arra v?llalkoztak, hogy bemutass?k P?cs ?s a v?ros mai hat?rain bel?l l?tezett, akkor m?g ?n?ll? telep?l?sek k?z?pkori t?rt?net?t. Az id?hat?rok jelzik, hogy a v?ros ?s t?rs?ge t?rt?net?nek sarkpontjai elt?rnek az orsz?g eg?sze tekintet?ben elfogadott korszakhat?rokt?l. P?cs hist?ri?ja eset?ben az ?llamalap?t?s folyamat?ban a p?sp?ks?g alap?t?sa (1009) jelentette a fordul?pontot, s a korszakot a v?ros t?r?k?k ?ltal t?rt?n? elfoglal?sa z?rta le 1543-ban. A monogr?fia els? k?tet?ben t?rgyaltakhoz k?pest elhelyezked?s?ben, nev?ben ?s kapcsolatrendszer?ben is ?j v?ros ?ll el?tt?nk, amelynek a latin Quinqueecclesiae, a n?met F?nfkirchen ?s a magyar P?cs neve egyar?nt ebben az id?szakban alakult ki. K?l?n fejezet sz?l a v?ros nev?nek keletkez?s?r?l, a n?vad?s lehets?ges ?s v?lelmezhet? szempontjair?l. ?n?ll? r?szben t?rgyaljuk az 1526 ?s 1543 k?z?tti ?vek t?rt?n?seit is, mivel ebben az id?szakban l?nyegesen elt?rnek a k?ls? k?r?lm?nyek a kor?bbi sz?zadok jellemz?it?l. A k?tet gerinc?t a m?sodik ?s a harmadik fejezet alkotja. A m?sodik a telep?l?s egys?ges arculat?nak a kora k?z?pkor ?vsz?zadaiban t?rt?n? kialakul?s?t mutatja be, a harmadik pedig a k?s? k?z?pkor prosper?l? gazdas?g?t, fejl?d? t?rsadalm?t, ?s azt, hogy ennek nyom?n mik?nt v?lt kultur?lis k?zpontt?.
A szerz?k sz?les ?sszef?gg?seiben, m?s v?rosokkal ?sszevetve mutatj?k be P?cs korabeli fejl?d?s?t, kapcsolatrendszer?nek alakul?s?t. Az ?j tudom?nyos eredm?nyeket is tartalmaz?, r?szben elt?r? ?ll?spontokat is megjelen?t?, de a sz?les olvas?k?z?ns?gnek is sz?l? k?nyv sz?veg?t gazdag, sz?nes illusztr?ci?k 30 t?rk?p, 19 t?bl?zat, s mintegy sz?z t?rgy- ?s ?p?letfot? teszik szeml?letess?, a szellemi ?rt?keken t?l eszt?tikai ?lm?nyben is r?szes?tve az olvas?t. A magyarul nem tud?k a r?szletes angol nyelv? rez?m?b?l ismerhetik meg a k?tet tartalm?t.

Készleten