Radn?ti Ilona: Weiszmayer ?s Fuchs

2,800 Ft

Fejezetek a baranyai zsid?s?g 18?20. sz?zadi t?rt?net?b?l

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155181573
Kiad?: Kronosz Kiad?
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 240 oldal
M?ret: 160×240 mm

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Fontosnak tartotta, hogy alaposan megismerje ?s olvas?ival megismertesse vall?si el??r?sok ?ltal is szab?lyozott ?nszervez?d?s?ket, szok?saikat. Ez?rt foglalkozott legfontosabb egyes?leteikkel ?s temetkez?si szok?saikkal. Nem ker?lte el figyelm?t a kiemelked? szem?lyis?gek szerepe. Ezt nemcsak az egyes tanulm?nyok fontos szerepl?i eset?ben fejtette ki. ?n?ll? ?r?st szentelt a p?csi zsid?s?g kiemelked? vall?si vezet?je, szellemi vez?re, Perls ?rmin f?rabbi munk?ss?g?nak. K?t fontos baranyai telep?l?s ? Moh?cs ?s Sikl?s ? zsid?s?g?nak hosszabb t?v? t?rt?net?t ?ttekintve arra keresett v?laszt, milyen hat?sa volt az izraelita k?z?ss?gnek a kisebb r?gi?k k?zpontj?t k?pez? v?rosok gazdas?gi ?s kultur?lis ?let?re.? Tanulm?nyait gazdag ?s elm?ly?lt szakirodalmi ismeretekkel, rendk?v?l alapos ?s prec?z forr?sfelt?r?ssal alapozta meg. Az ?ssze?r?sok adatait pontosan ?rtelmezve, sokoldal?an, t?bb szempontb?l elemezve adott igen ?rnyalt t?rsadalomrajzot a 18. sz?zadi baranyai zsid?kr?l. ?r?sai azonban nem puszta adathalmazok. Radn?ti j? ?rz?kkel t?rta fel, hogyan befoly?solt?k az orsz?g k?ls? ?s bels?, illetve eg?sz t?rsadalma gazdas?gi helyzet?nek, a k?l?nb?z? t?rsadalmi csoportok mentalit?s?nak v?ltoz?sai a zsid?s?g lehet?s?geit, s ?k mik?nt haszn?lt?k ki ezeket.? K?l?n figyelmet ?rdemelnek a temetkez?si szok?sokkal kapcsolatos kutat?sai. Egyr?szt az?rt, mert e munka megalapoz?sak?nt m?dszeresen felt?rta a baranyai zsid? temet?ket. Muzeol?gusk?nt ?s t?rt?n?sz kutat?k?nt t?rgyi anyagot hasznos?tott egy olyan k?rd?s vizsg?lat?hoz, amely a t?rt?n?szek t?bbs?ge szerint csak statisztik?k ?s ?r?sos dokumentumok alapj?n elemezhet?.? 1848 ?s a p?csi zsid?k c?m? tanulm?nya is t?bb szempontb?l izgalmas ?s tanuls?gos. Egyr?szt annak a furcsa ellentmond?snak a bemutat?sa r?v?n, hogy akkor l?ngoltak fel zsid?ellenes indulatok a magyar lakoss?g k?r?ben, amikor a forradalom gy?zelme megnyitotta az utat a polg?ri ?talakul?s, s ennek egyik k?vetkezm?nyek?nt a t?rsadalmi egyenl?s?g?nek, s ezen bel?l a vall?sfelekezetek egyenjog?s?g?nak megteremt?se ? ?gy a zsid?s?g emancip?ci?ja el?tt is.? Mindezek r?v?n tanulm?nyaib?l egyszerre kapunk plasztikus k?pet a zsid?s?g korabeli helyzet?r?l ?s a lakoss?g kereszt?ny t?bbs?g?nek, illetve a hat?s?goknak r?luk alkotott v?lem?ny?r?l, vel?k kapcsolatos ?t?leteir?l, tetteir?l. M?sr?szt, a pontos elemz?sekb?l vil?gosan rajzol?dnak ki a Barany?ra, illetve egyes telep?l?seire jellemz? saj?toss?gok. Ezek r?szben meger?s?tik, r?szben ?rnyalj?k a szakirodalomban kor?bban kialakult k?pet ? azt is igazolva, hogy csak a konkr?t viszonyok alapos elemz?se r?v?n lehet re?lis, ?s nem felt?tlen?l ?ltal?nos?that? k?vetkeztet?sekre jutni egyes jelens?gekb?l.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

Table of Contents6
Inhalt7
Egy nem szokv?nyos magyarorsz?gi ?letp?lya a 20?21. sz?zad fordul?j?n: Radn?ti Ilona9
TANULM?NYOK17
? Adatok a Baranya megyei zsid?s?gr?l a 18. sz?zadi ?ssze?r?sok alapj?n19
??Adatok a 18. sz?zadi Baranya megyei zsid?s?g foglalkoz?s?r?l ?s j?vedelm?r?l35
??A p?csi zsid?k t?rt?nete I. A betelep?l?s64
??1848 ?s a p?csi zsid?k77
??Perls ?rmin p?csi f?rabbi (1853?1914)87
??A P?csi Izraelita J?t?konys?gi N?egylet a dualizmus kor?ban94
???A j?t?konys?g megment a hal?lt?l?. Adom?nyok ?s alap?tv?nyok a p?csi izraelita hitk?zs?gben a dualizmus kor?ban108
??Temetkez?si szok?sok a p?csi-baranyai zsid?s?g k?r?ben a dualizmus kor?ban119
??A moh?csi zsid?k v?zlatos t?rt?nete (1848?1918)135
??Sikl?s zsid?s?ga a 18?20. sz?zadban166
A tanulm?nyok eredeti megjelen?si helye216
A szerkeszt? ut?szava217
Angol nyelv? rez?m? (ford. Cserna Gy?rgy)219
N?met nyelv? rez?m? (ford. Sabine Steiner, H?bel J?nos)229

Készleten