R?nki Vera Magyarok ?? zsid?k ? nacionalizmus

1,200 Ft

A befogad?s ?s a kirekeszt?s politik?ja

?R?nki ?Vera k?nyve olyan interdiszciplin?ris v?llalkoz?s, amely a modern t?rt?net?r?st szociol?giai, politol?giai, jogi, pszichol?giai ?s filoz?fiai elemz?sekkel kapcsolja ?ssze. fontos adal?k a diszkrimin?ci?, a rasszizmus, a gyilkos ind?t?k? antiszemitizmus ?s minden egy?b “etnikai tisztogat?st? hirdet? ideol?gia, illetve azt megval?s?t? gyakorlat meg?rt?s?hez, ?s ily m?don az ellene val? k?zdelem lehet?s?geinek megvitat?s?hoz is” ? ?rja a magyar kiad?s el?szav?ban Er?s Ferenc. A k?nyv eredetileg angolul ?s Sydneyben jelent meg, ahol a legjobb t?rsadalomtudom?nyi ?rtekez?s d?jjal is kit?ntett?k. ; R?nki Vera a bevezet?ben a fogalmak bemutat?s?t v?gzi el, majd a Monarchia gazdas?gi ?s t?rsadalmi k?p?t mutatja fel, hogy biztos talajon ?llva ?rz?keltesse a nacionalizmus t?rt?neti kialakul?s?t. A biztons?g aranykorak?nt ?r a magyar t?rsadalom ?s a zsid?s?g viszony?r?l, az emancip?ci?, asszimil?ci? ?s az antiszemitizmus k?rd?sk?r?r?l (sajnos, e kiad?sban lemaradt az id?z?jel az aranykorr?l, pedig ezzel szeretn? ?rz?keltetni a szerz?, hogy csak bizonyos szempontb?l nevezhet? ez az id?szak aranykornak). A kirekeszt?s ideje a Trianon ut?ni id?szakban mutatkozik meg pregn?nsan, innen m?r rohanv?st j?nnek a zsid?t?rv?nyek ?s a holocaust. ? A k?tet fontos hozz?j?rul?s a nacionalizmus ?s a kirekeszt?s t?rt?nelemszociol?giai vizsg?lat?hoz, t?rt?neti, politikai ?s jogfiloz?fiai alapokon nyugv? munka.

Készleten