Romsics Gergely: N?p, nemzet, birodalom

3,200 Ft

Aligha adhat? val?ban megalapozott v?lasz?ra a k?rd?sre, hogy a 20. sz?zad elej?n, 1914-ben vagy ak?r 1917-ben az Osztr?k-Magyar Monarchi?ban ?s Eur?pa m?s t?rsadalmaiban ki ?s milyen m?rt?kben l?tta el?re a kontinens egyik legr?gebbi ?s egyben leg?jabb ?llam?nak felboml?s?t. M?g enn?l is nehezebb lenne meg?llap?tani, hogy mennyiben tartalmaztak visszavet?tett, ut?lagos tud?st azok az 1918 ut?ni v?lem?nyek, amelyek a sz?thull?s r?g?ta el?rel?that? volta mellett ?rveltek. A felboml?s recepci?t?rt?net?t kutat? t?rt?n?sz minden esetben elbesz?l?ss? szervezett besz?mol?kkal tal?lkozik, legyenek ezek ak?r napl?k, ak?r t?rt?neti ?ttekint?sek, szem?lyes vallom?sok vagy szakmunk?k.
Ugyanakkor ? ha a pszichot?rt?neti val?s?g csak nehezen is k?zel?thet? meg ? lehets?gesnek t?nik a recepci?t?rt?net m?sfajta feldolgoz?sa: feltehet? a k?rd?s, hogy a felboml?sr?l sz?tt t?rt?netek mik?ppen oszt?lyozhat?ak, hogyan hat?rozhat?ak meg az egyes t?pusok, ?s f?leg: mi mondhatunk el l?trej?tt?kr?l, mely t?rsadalmi mechanizmusokat l?tjuk m?k?dni genezis?k felt?r?sa sor?n. E k?rd?sekb?l kiindulva k?nyv?nkben arra t?rekedt?nk, hogy felt?rjuk a t?rt?neti ?s politikai eml?kezet egyes megk?l?nb?ztetett fejezeteit, felfedj?k az eml?kezet k?nonjainak viszonyrendszer?t, valamint az elbesz?l?shalmazok t?rsadalmi m?k?d?s?nek dinamik?j?t, r?vil?g?tva a felboml?st?rt?netek t?gabb szociokultur?lis kontextus?ra ?s politikai dimenzi?ira.

Le?r?s

A Habsburg Birodalom eml?kezete a n?met, osztr?k ?s magyar t?rt?netpolitikai gondolkod?sban, 1918-1941

ISBN 9789632870274
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 465 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

 

K?sz?netnyilv?n?t?s11
I. Bevezet?s13
I.1. Az Osztr?k-Magyar-Monarchia felboml?sa ?s a k?t vil?gh?bor?
k?z?tti korszak k?z?p-eur?pai dilemm?i13
1.2. A t?rt?nettudom?nyi ?s politikai filoz?fiai kontextus15
1.3. A forr?sok ?s az elemz?s m?dszere19
II. A n?metorsz?gi Ausztria-k?p ?s a Habsburg-m?lt ?rtelmez?sei29
II.1. A konzervat?v forradalom ?s a v?lkisch gondolat hat?sa a n?met politikai
?s t?rt?neti gondolkod?sra29
[Historizmus ?s v?lkisch gondolat]29
[A k?s?historizmus t?rt?netszeml?lete]33
[A v?lkisch mozgalom ?s a konzervat?v forradalom t?rt?nelemfelfog?sa]38
[A n?p ?seg?dfogalmai”: t?r, bifoliatpm, koloniz?ci?. Mitteleuropa]47
II.2 Ausztria ?s az ausztriais?g fogalma a birodalmi n?met gondolkod?sban ?s m?lt?rtelmez?sekben59
[A v?lkisch gondolat alternat?v Ausztria-k?p?nek kialakul?sa]59
[T?rzs, Grenzland, Grenzkampf:: Az ausztriais?g v?lkisch diskurzus?nak vez?rfonala]64
[A v?lkisch Ausztria-k?p jellegzetes toposzai]69
11.3. A historizmus ?llameen?rikii.s szeml?im?nek Habsburg-k?pe81
[A kisn?met teol?gia ?s a n?met t?rt?nelem dualisztiktus ?rtelmez?se]81
[A Habsburgok ?s a n?met egys?g]84
[A felboml? birodalom ?s a nagyn?met j?v?]89
II.4 Az osztr?k m?lt v?lkisch olvasata: a Habsburgok ?rul?sa93
[A Habsburg t?rt?nelem h?skorszaka ?s a k?s?bbi korok balj?s ?rnya:
a v?lkisch mesternarrat?va kiindul?pontjai]93
[A kora 19. sz?zad: n?pi ?bred?s ?s a Habsburgok ?rul?s?nak kora]100
[A forradalmuk kora ?s a Habsburgok m?sodik ?rul?sa]105
[A n?met egys?g kora: Ausztria ag?ni?ja]109
[A sz?ks?gszer? buk?s t?rt?nete ?s a Habsburgok utols? ?rul?sa]115
[A v?lkisch Habsburg-k?p beln?rnet funkci?i ?s jelent?s?ge
az osztr?k ?s magyar gondolkod?s szempontj?b?l]122
III. A Habsburgok eml?kezete Ausztri?ban141
III.1. Az osztr?k identit?s ?s m?lt dilemm?i a politikai er?t?rben141
[Az ?llam, amelyet senki sem akart: i?met-Ausztria ?s az identit?s k?rd?se 1918 ut?n]141
[Identit?spolitik?k az osztr?k jobboldalon]145
[A v?lkisch gondolat recepci?ja Ausztri?ban]150
[A konzervat?v reakci?: identit?spolitikai mozg?s?t?s a hivat?srendi ?llamban]152
III.2. A nagyn?met diskurzus ?s a v?lkisch gondolat Ausztri?ban157
[A nagyn?met diskurzus hordoz?r?tege: a ?honor?ciorok”]157
[N?pis?g- ?s Habsburg-toposzok az ausztriai nagyn?met nyelvj?t?kban]160
III.4. Utak a nemzetiszocializmushoz: a Habsburg-k?p v?ltoz?sai h?rom paradigmatikus ?letm?ben172
[?letm?vek kett?s k?t?sben: Srbik, Bibl, Brehm]172
[Heinrich von Srbik ?s a birodalmi ut?pia felfedez?se Metternich alakj?ban]174
[A v?lkisch gondolat megjelen?se Srbik ?letm?v?ben: A n?met egys?gt?l a k?s?i publicisztik?ig]178
[A nagyn?met liberalizmus ?r?ks?g?nek historiogr?fi?ja: Viktor Bibl]183
[Bruno Brehm ?s a v?lkisch nyelvj?t?k radikaliz?l?d?sa]190
III.5. Az Anschluss el?tt ?s ut?n: a nemzetiszocialista propaganda-irodalom Habsburg-k?pe194
[A nemzetiszocializmus identit?sprojektuma: egy hely osztr?koknak a (n?met) nap alatt]194
[A nemzetiszocialista propaganda mesternarrat?v?j?nak m?sik ir?nya:
a Habsburg-?llam el?gtelens?ge ?s K?roly ??rul?sa” mint szimb?lum]200
[A n?ci ed?harcos-m?tosz osztr?k v?ltozata: Georg von Sch?nerer mint identit?smodell]204
III.6. Osztr?ks?gtudat ?s legitimista idenlit?spolitika a h?szas ?vekben211
[A h?szas ?vek perif?rikus legitimizmusa ?s az osztr?k identit?s]211
(A Habsburgok a szerepe az ?n?ll? osztr?k t?rt?nelemben]216
III.7. Kultusz ?s politika ?tkeres?sei a h?szas ?s harmincas ?vekben224
[Az osztr?k legitimizmus ut?pikus form?ja : a KVP a h?szas ?vekben]224
[A legitimizmus mint ?llamfenntart? ideol?gia:a Reichsbund poz?ci?ja ?s szerepe a h?szas ?vek v?g?t?l]228
III. 8. A Habsburgok eml?kezete a hivat?srendi ?llamban235
[Az identit?spolitikai mozg?s?t?s k?s?rlete a harmincas ?vek Ausztri?j?ban]235
[A Habsburgok ?jrafelfedez?se: t?rt?netpolitikai hangs?lyok a harmincas ?vekben242
[K?z?piskola ?s t?rt?netpolilika]248
[Ideol?gia ?s ut?pia az Anschluss ?rny?k?ban]255
IV. A Habsburgok ?s Ausztria a magyar m?ltelbesz?l?sekben279
IV.l. A tradicion?lis t?rt?nelemszeml?let tov?bb?l?se a k?t vil?gh?bor? k?z?tt279
[A kuruc-labanc ellent?t ?j megk?zel?t?sben]279
[A vil?gh?bor?s veres?g ?s a forradalmak hat?sa a magyar t?rt?neti gondolkod?sra281
[A f?ggetlens?gi ?s az aulikus szeml?tet k?zeled?se a r?gim?di t?rt?net?r?sban]284
[P?rhuzamos olvasatok a Habsburg-magyar kapcsolatokr?l]293
IV.2. A v?lkisch t?rt?nelemszeml?let hazai gy?kerei297
[Ideol?giat?rt?neti el?zm?nyek]297
[Politikai hal?sok: a nemzetis?gi harcok t?rt?neti recepci?ja Trianon ut?n]300
[Milotay Istv?n ?s a sz?ls?jobboldal “nyitotts?ga” a n?met transzfer ir?nt]302
IV.3. A n?met v?lkisch hat?s jelentkez?se a harmincas ?vekben305
[A n?pis?gtudom?ny paradigmak?nt t?rt?n? azonos?t?sa a magyar t?rt?netpolitikai gondolkod?sban]305
[M?tyusz Elem?r ?s a magyar n?pis?gt?rt?net Habsburg-?rtelmez?se]311
[A n?met t?rtudom?ny hat?sa: Bar?th Tibor]319
IV.4. A n?pi ?r?k v?lkisch csoportj?nak t?rt?netszeml?lete324
[A n?pi ?r?k mozgalma ?s a v?lkisch gondolat]324
[A Habsburgok helye a n?pi ?r?k t?rt?nelemszeml?let?ben]326
IV.5. Szab? Dezs? magyar ?t?rt?n?tl?r?ja”330
[Szab? Dezs? t?rt?nelemfelfog?sa]330
[A magyar t?rt?nelem vez?rfogalmai: ?l?sk?d?s ?s idegen hat?s]335
[1867 mint strat?giai metafora Szab? Dezs? sz?vegeiben]341
IV.6. N?meth L?szl?: A megbomlott kelet-eur?pai egy?tt?l?s m?tosza ?s a Habsburgok348
[N?meth L?szl? n?p- ?s kult?rfelfog?sa]348
[A kelet-eur?pai k?z?s m?lt ut?pi?ja]350
[A Habsburg-hat?s tragikus nagyelbesz?l?se N?meth L?szl? m?veiben]353
[A Habsburg-uralom legfontosabb t?rsadalmi hat?sa ?s k?vetkezm?nye:a kontraszelekci? ?s a kiegyez?s hib?ja]358
[N?meth L?szl? Szekf?-olvasata ?s a poszt-Habsburg fogalma]362
IV.7. A birodalmi ?s emancipatorikus n?pis?gt?rt?neti szeml?let ?tmeneti form?i368
[Bajcsy-Zsilinszky Endre szint?zise n?pi emancip?ci? ?s n?pi imperializmus k?z?tt]368
[A Habsburgok a nyilas mozgalom szoci?lforradalm?r diskurzus?ban: M?ln?si ?d?n]371
[N?pis?gt?rt?net kirekeszt?s n?lk?l: Szab? Istv?n]375
IV.8. Szekf? Gyula magyar t?rt?neti szint?zise ?s a Magyar Szemle reakci?ja a v?lkisch ideol?gia jelentkez?s?re378
[Szekf? Gyula ?letm?v?nek historiogr?fiai helye]378
[A Magyar t?rt?net]

Készleten