Romsics Ign?c: A Nagy H?bor? ?s az 1918-1919-es magyarorsz?gi forradalmak

4,499 Ft

2018-2019 a magyar eml?kezetkult?r?ban t?bbsz?r?sen kerek ?vfordul?. Sz?z ?vvel ezel?tt, 1918 ?sz?n fejez?d?tt be az els? vil?gh?bor?, amely addig nem tapasztalt m?rt?k? anyagi ?s emberi vesztes?gekkel j?rt. Az ellens?gesked?s megsz?n?s?vel p?rhuzamosan felbomlott az Osztr?k-Magyar Monarchia, ?s idegen hadseregek kezdt?k megsz?llni a t?rt?nelmi Magyarorsz?g r?szben nemzetis?gek ?ltal lakott peremter?leteit. Ek?zben k?t forradalom s?p?rt v?gig az orsz?gon: el?sz?r, 1918 okt?ber?t?l a K?rolyi Mih?ly vezette demokratikus jelleg?, majd 1919 m?rcius?t?l a Kun B?la nev?vel f?mjelzett szovjet t?pus?. Mindkett? elbukott, ?s 1919 ?sz?t?l a konzervat?v-nemzeti be?ll?totts?g? Horthy-rendszer kezdett kialakulni. Nagy siker? ?letm?sorozat?nak harmadik k?tet?ben Romsics Ign?c a 20. sz?zadi magyar t?rt?nelem eme sorsd?nt? esem?nyeivel foglalkozik – a t?le megszokott t?rgyilagoss?ggal ?s kiegyens?lyozotts?ggal. A k?nyv n?h?ny tanulm?nya m?g a rendszerv?lt?s el?tt, az 1970-es ?vekben sz?letett, m?g a t?bbi – ?gy p?ld?ul a Nagy H?bor?val foglalkoz? ?s a Magyarorsz?g 1918-1919-ben c?m? ?r?sa – az ut?bbi ?vekben.
K?nyv adatok
C?m:?A Nagy H?bor? ?s az 1918-1919-es magyarorsz?gi forradalmak [eK?nyv: epub, mobi]
Szerz?:?ROMSICS IGN?C
Kiad?:?Helikon Kiad?
Megjelen?s:?2019. janu?r 11.
ISBN:?9789634792529

Készleten