Romsics Ign?c: Magyarorsz?g t?rt?nete a XX. sz?zadban

4,980 Ft

Ez a k?nyv Magyarorsz?g XX. sz?zadi t?rt?net?nek a hazai ?s a
k?lf?ldi szakirodalomra, valamint a szerz? kutat?i eredm?nyeire
?s oktat?i tapasztalataira ?p?l?, nagy ?v? ?sszegz?se. Romsics
Ign?c egyetemi tan?r a gazdas?g-, t?rsadalom- ?s m?vel?d?s-
t?rt?neti, valamint a k?l- ?s belpolitikai szempontok kiegyen-
s?lyozott ?rv?nyes?t?s?re t?rekedett. A legfontosabb adatsorokat
diagramok, grafikonok ?s t?bl?zatok teszik ?ttekinthet?v?.
A hat?rv?ltoz?sokat ?s hadi esem?nyeket t?rk?pv?zlatok
illusztr?lj?k, az egyes korok hangulat?t gondosan v?logatott
fot?k id?zik fel. A k?tetet ?rt?kel? bibliogr?fia eg?sz?ti ki.
1999 tavasza ?ta, amikor a k?nyv els? p?ld?nyai a k?nyves-
boltokba ker?ltek, a munka h?rom kiad?sban, t?bbsz?ri
ut?nnyom?sban jelent meg, ?s t?bb mint h?szezer p?ld?nyban
kelt el. Sz?mos egyetemen ?s f?iskol?n k?telez?, m?sutt aj?nlott
olvasm?ny. A Magyar Tudom?nyos Akad?mia 2000-ben
Akad?miai D?jjal jutalmazta.
A negyedik kiad?s h?rom szempontb?l k?l?nb?zik
a kor?bbiakt?l: 1. A leg?jabb nemzetk?zi sz?m?t?sok
felhaszn?l?s?val a szerz? korrig?lta Magyarorsz?g gazdas?gi
teljes?tm?ny?nek egyik legfontosabb mutat?j?t, a nemzeti
j?vedelem, illetve nemzeti ?sszterm?k (GDP) korszakonk?nti
volumen?t ?s egy f?re jut? ?sszeg?t. Az ?j adatok els?sorban
a K?d?r-korszak teljes?tm?ny?t mutatj?k rosszabbnak a kor?bban
val?sz?n?s?thet?n?l. 2. Mivel a rendszerv?ltoz?s ?ta t?bb mint
h?sz ?v telt el, a szerz? teljesen ?jra?rta az utols? fejezetet.
A kor?bbi kiad?sokban ez d?nt?en az 1989?1990-es ?talakul?ssal
foglalkozott, s a k?s?bbi fejlem?nyekre csak jelz?sszer?en utalt.
A mostani kiad?sban viszont ugyanolyan ?tfog? k?pet kap az
olvas? az elm?lt h?sz ?v, vagyis a harmadik Magyar K?zt?rsas?g
t?rt?net?r?l, mint a kor?bbi korszakokr?l. 3. Indokoltnak l?tszott
a bibliogr?fia felfriss?t?se is. Az ?j szakirodalmi aj?nl?ba mind-
azok a fontos munk?k beker?ltek, amelyek a 2001-es harmadik
kiad?s ut?n jelentek meg.

Készleten