R?nai B?la: Zselici nyelvatlasz

3,150 Ft

R?nai B?la arra v?llalkozott, hogy els?nek vizsg?lja meg gyakorlatban ?s elm?letben olyan k?rd?sek sor?t, mint p?ld?ul a t?rt?neti (geografikogenetikus) folytonoss?g ?s nem folytonoss?g; meg az anyanyelven bel?li diglosszia, s nem utols?sorban a magyar-n?met bilingvizmus – ?llapot?ban ?s mozg?s?ban – egy konkr?t terepszakaszon: Somogyban, Barany?ban, Toln?ban.
A kutat?pontok kiv?laszt?s?ban a Magyar nyelvj?r?sok atlasz?nak kutat?pont-h?l?zat?ra t?maszkodva, de ?n?ll? gy?jt?ssel, egy k?zelebbi ?s egy t?volabbi kontrollponth?l?zat is ?p?lj?n a maga vizsg?lta bels? mag k?r?. Az 56 kutat?ponton a falu teljesebb nyelvi k?p?t c?lozta meg, szociolingvisztikai be?ll?totts?ggal, figyelve az ?gy kitapintott diglosszia m?ly?n rejl? pszicholingvisztikai jelens?gekre ?s ind?t?kaikra is. R?nai B?l?nak ez a m?ve messze t?lmutat a zselici t?jon ?s a region?lis atlasz m?faj?n. Dialektol?gia a sz?nak egyszerre a legkonkr?tabb ?s leg?ltal?nosabb ?rtelm?ben; abban az ?rtelemben, amelyben a nyelvj?r?svizsg?lat egyszerre t?pl?l? forr?s a nyelvt?rt?nett?l a pszicho- ?s szociolingvisztik?n ?t az ?ltal?nos nyelvm?v?szetig tudom?nyunk minden ter?lete sz?m?ra. R?nai B?l?nak ez a munk?ja az 524 t?rk?plappal tudom?nyos ?rt?k? ?s tudom?nyt?rt?neti jelent?s?g?, maradand?, forr?s?rt?k? m?.
?
Le?r?sISBN 978?963 06 7961 9
Kiad?: Magyar T?rt?nelmi T?rsulat D?ldun?nt?li Csoportja ? Magyar Nyelvtudom?nyi T?rsas?g
Megjelen?s: 1993
Nyelv: magyar
Terjedelem: 630 oldal.
M?ret: 210×300 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt, v?d?bor?t?val

Deme L?szl?

Tartalom

EL?SZ?
5
AJ?NL?S
6
1. ANYAGGY?JT?S T?RK?PEZ?S
9
1.1?? A vizsg?latok el?zm?nyei
9|
1.2?? A gy?jt?ter?let
11
1.3?? A Zselici nyelvatlasz kutat?pontjai
13
1.4?? A k?rd??vek
15
1.5?? A vizsg?lat m?dszerei
18
1.5.1?? Az adatk?zl?k sz?ma ?s megoszl?sa
22
1.5.2?? A k?rdez?s ?s feljegyz?s
24
1.5.3?? Anyanyelvj?r?si tudat
28
1.5.4??? A felekezet szerinti k?l?nbs?gek
29
1.5.5?? A nemzetis?g szerinti k?l?nbs?gek
29
1.6?? Az orvanyag
30
1.7?? Nyelvj?r?si sz?vegek
30
1.8?? Az ellen?rz?s
31
1.9?? A szerkeszt?s
33
1.9.1?? A t?rk?plapok formai k?rd?sei
33
1.9.2?? A t?rk?plapok szerkezete
33
1.9.3?? A t?rk?plapok anyag?nak megszerkeszt?se
35
2. K?VETKEZTET?SEK, TANULS?GOK
38
2.1??? A MNyA ?s a Zselici nyelvatlasz kapcsolata
38
2.2??? Diglosszia a Zselicben
40
2.2.1 A nyelvj?r?sok rendszer?ben v?gbemen? v?ltoz?sok
46
2.3??? A magyar – n?met bilingvizmus
50
2.4??? Tov?bbi feladatok
54
2.4.1??? Hangtani jelens?gek
54
2.4.2??? Alaktani jelens?gek
55
2.4.3??? Sz?f?ldrajzi jelens?gek
55
2.4.4??? A nyelvj?r?si gy?jt?s ma
55
IRODALOM
58
T?RK?PEK (1 -524)
64
SZ?MUTAT?
589
SPRACHATLAS DER LANDSCHAFT “Zselic”
603
MELL?KLETEK
604
I.??? A Zselici nyelvatlasz k?rd??veinek c?mszavai
604
II.??? A Zselici nyelvatlasz kutat?pontjai ?s adatk?zl?i
613
K?PJEGYZ?K
628
?

Készleten