Ravazdi L?szl? (szerk.) Moln?r Imre v?logatott ?r?sai

1,900 Ft

1989. m?rcius 6-?n hunyt el a Szigetv?ri V?rbar?ti K?r alap?t? eln?ke, a Zr?nyi Mikl?s Gimn?zium tan?ra, igazgat?helyettese, a v?ros d?szpolg?ra, a helyt?rt?neti tev?kenys?g meghat?roz? egy?nis?ge, Moln?r Imre. Eml?kezni ?ltal?ban nagy emberekre szoktak, akik az adott k?z?ss?g, vagy az orsz?g ?rdek?ben tettek olyan cselekedetet, ami a k?s? ut?kornak is p?ldak?nt szolg?l. Itt, Szigetv?ron ilyen ember volt a Tan?r ?r. A Gy?r-Sopron megy?b?l sz?rmaz? k?z?piskolai tan?r 37 ?vet ?lt v?rosunkban. Bab?ton sz?letett 1920. november 2-?n. A kapuv?ri polg?ri iskola elv?gz?se ut?n a k?szegi benc?s gimn?ziumban tanult. A tan?ri p?ly?ra k?sz?l? fiatalember j? n?met ?s latin tud?ssal rendelkezik m?r, amikor 1942-ben beh?v?t kap, ?s csaknem hat ?vet t?lt a fronton ?s hadifogs?gban. A szenved?sek mellett ez az orosz nyelvismeret megszerz?s?t jelentette sz?m?ra. 1949-ben m?r tan?t?i oklev?llel pedag?gusk?nt dolgozhatott P?csett, ahol 1950-52 idej?n a Szak?retts?gi Tanfolyam igazgat?helyettese volt. A folyamatos ?nk?pz?s ?s tov?bbk?pz?s r?v?n el?bb orosz, majd magyar-latin szakon szerzett tan?ri diplom?t. 1952 szeptember?t?l Szigetv?ron ?lt ?s dolgozott, el?sz?r di?kotthonigazgat?k?nt, majd a gimn?zium igazgat?helyettesek?nt. Ezt a beoszt?s?t nyugd?jaz?s?ig megtartotta.
Szinte az els? perct?l kezdve a Zr?nyi v?r, Szigetv?r t?rt?net?nek kutat?sa lett ?letc?lja. 1952 nyar?n a szigetv?ri k?z?piskolai koll?gium megszervez?s?vel b?zta meg az akkori megyei tan?cs. A s?r? termet?, cs?ndes szav? fiatalember akkor m?g nem gondolta, hogy egy ?letre rabul ejti a v?r var?zsa, s lesz Illy?s Gyula szavaival ?lve a ? legszigetv?ribb szigetv?ri.”
Mivel a koll?giumot a v?rban helyezt?k el, m?r az els? ?vben a koll?gist?kkal egy?tt sokat dolgoztak az elhanyagolt, rendezetlen v?rpark rendbet?tel?n, a Zr?nyi hagyom?nyok gy?jt?s?n, a megl?v?k gondoz?s?n, ?…ezt a tev?kenys?get annyira megkedveltem, hogy minden szabad energi?mat erre ford?tottam a sz? legszorosabb ?rtelm?ben vett t?rsadalmi munk?ban.?
?
Le?r?s[A Szigetv?ri V?rbar?ti K?r Kisk?nyvt?ra 22.]

Kiad?: Szigetv?ri V?rbar?ti K?r
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 208 oldal.
M?ret: 150×210 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ennek a bels? parancsnak engedelmeskedett ?lete utols? perc?ig. Minden energi?j?t a Zr?nyi – kultusz ?gy?nek, Szigetv?r kutat?s?nak szentelte. Soha nem feledte azonban, hogy ? els?sorban pedag?gus. A szigor?, k?vetkezetes embert ez?rt tisztelt?k ?s szerett?k tan?tv?nyai. O nem egy volt a pedag?gusok k?z?l, ? volt a Tan?r ?r nemcsak az iskol?ban, hanem a v?rosban is. Kev?s tan?t?nak adatik meg ez a megsz?l?t?s.
Moln?r Imre szigetv?riv? v?l?s?ban d?nt? szerepet j?tszottak az 1956-os esem?nyek. Zr?nyi t?ri besz?d?vel kiv?vta a v?roslak?k elismer?s?t. A forradalom ut?ni viszonylagos konszolid?ci?t kihaszn?lva 1959-ben Szigetv?ron els?k?nt alap?tott egyes?letet. Eger ut?n m?sodikk?nt v?rosunkban alakult meg a V?rbar?ti K?r. Bar?tai, ismer?sei tisztelt?k, ?gy ?t v?lasztott?k meg a 163 f?s k?z?ss?g vezet?j?nek. Ezt a tiszts?g?t negyedsz?zadon ?t viselte nagy lelkesed?ssel ?s odaad?ssal.
Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a Moln?r Imre vezette V?rbar?ti K?rnek komoly szerepe volt Szigetv?r v?ross? nyilv?n?t?s?ban, az 1966. ?vi jubileumi ?nneps?g siker?ben, a Zr?nyi ?nneps?gek kisz?les?t?s?ben.
Szigetv?r t?rt?net?r?l ?s kedvenc t?m?j?r?l, a t?r?k korr?l, a Zr?nyiekr?l k?zel h?romsz?z ?r?sa jelent meg. Latin nyelvr?l ford?tott ?r?sai a szakemberek k?r?ben is ?rdekl?d?st keltettek.
Moln?r Imre minden alkalmat megragadott, hogy a v?roslak?kat megismertesse Szigetv?r t?rt?net?vel. A gimn?zium tan?l?iba bele oltotta a v?ros t?rt?nelmi m?ltj?nak megismer?s?t, szeretet?t. Hangversenyek, ?r?-olvas? tal?lkoz?k, el?ad?estek, ki?ll?t?sok seg?tett?k a kor, a Zr?nyi csal?d, a h?si m?lt elismer?s?t. Sz?mtalan ?ltala szervezett rendezv?ny k?z?l eml?t?sre m?lt? a k?lt?- hadvez?r Zr?nyi Mikl?s 363. sz?let?snapj?n rendezett Zr?nyi-lakoma. Az ? nev?hez f?z?dik az 1966. ?vi t?rt?n?sz konferencia megszervez?se is, melynek term?ke a Szigetv?ri eml?kk?nyv. Nagy szerepet j?tszott a v?ros t?rt?nelmi eml?keinek megment?s?ben, fel?j?t?s?ban is. Akt?v munk?ja nyom?n t?bb t?rt?nelmi szem?ly kapott szobrot Szigetv?ron. V?lem?nyt nyilv?n?tott v?rosrendez?si ?gyekben, ?j utc?k, lak?telepek elnevez?s?n?l. Ha a k?rnyezeti kult?r?r?l, a v?ros szebb? t?tel?r?l esett sz?, mindig t?zbe j?tt. Javaslatait megfogadt?k a v?ros vezet?i.
De nem csak a v?roslak?kat nyerte meg a Zr?nyi-kultusz ?gy?nek, hanem orsz?gosan, s?t orsz?ghat?rainkon t?l is felfigyeltek Moln?r Imre tev?kenys?g?re. Kapcsolatot teremtett a k?lf?ld?n ?l?, k?l?n?sen a k?rnyez? orsz?gok magyarjaival. E kapcsolatok eredm?nyek?nt sz?mos Szigetv?rra ?s Zr?nyiekre vonatkoz? eml?kkel gazdagodott a v?ros, a V?rbar?ti K?r, a v?ros lakoss?ga. A k?z?s t?rt?nelmi m?lt, a hat?rok n?lk?li Eur?pa n?la m?r r?gen megfogalmaz?dott.
Moln?r Imre ?l?, gy?m?lcs?z?, bar?ti kapcsolatot ?p?tett ki sok hazai int?zm?nnyel, egyetemmel is. Hosszasan lehetne sorolni azokat az ?tleteket, megval?sult terveket, melyet a Zr?nyi kultusz ?pol?s?ban, ?bren tart?s?ban v?gzett. A teljes k?phez hozz? tartozik azonban az a sok g?ncsoskod?s, meg nem ?rt?s, bizalmatlans?g is, melyben ugyancsak r?sze volt. Az akkori p?rt ?s ?llami vezet?k m?sodik ?Pet?fi-k?r”-nek titul?lt?k a V?rbar?ti K?rt, mely ny?ltan merte v?llalni a nemzeti m?ltunkkal val? azonosul?st, az internacionalizmus helyett a hazafis?got. 1984-ben 25 ?vi eln?ki tev?kenys?g ut?n lemondott tiszts?g?r?l. Ekkor m?r komoly beteg volt, de szerencs?re, ha beteg?gy?n is, meg?rhette nagy ?lm?t, a t?r?kt?l val? felszabadul?s 300 ?ves ?vfordul?j?nak ?nneps?geit. 1989. m?rcius 6-?n hunyt el. A tartalmas ?letp?lya v?g?n felmer?lhet a k?rd?s: mit kapott mindez?rt, milyen anyagiak h?z?dtak meg a h?tt?rben, ami?rt ? k?zel 4 ?vtizeden ?t dolgozott.
?gy gondolom, a legpregn?nsabban ? maga v?laszolhat ezekre a k?rd?sekre:
?… e tev?kenys?gem ell?t?s??rt akt?v pedag?gus koromban egyetlen ?ra kedvezm?nyt sem ?lveztem. Ezen a c?men sem forint jutalmat, sem tiszteletd?jat nem kaptam. Szigetv?r hat?rain t?lr?l j?v? erk?lcsi elismer?sben viszont b?ven volt r?szem. De legyen szabad megeml?tenem, hogy amikor az Oktat?s?gy Kiv?l? Dolgoz?ja kit?ntet?st kaptam, mint gimn?ziumi tan?r, mikor a Munka ?rdemrend ez?st fokozat?t kaptam a jubileumi ?nneps?gek szervez?jek?nt, mikor a Szocialista Kult?r??rt kit?ntet?st kaptam a m?eml?kv?delem ter?n v?gzett munk?m?rt, n?lam ezeket a kit?ntet?seket nem k?s?rte p?nzjutalom. ?ltal?ban ?gy k?nyvelnek el – mint ezt egy al~ kalommal Darvas J?zsef meliorat?v cseng?ssel tudom?somra is adta -, mint a v?r bolondj?t, aki ?r?l, ha dolgozhat ?rte valamit. ” ?s tette a dolg?t, ahogy lehetett. Szinte hal? poraib?l fel?lesztette az ?tvenes ?vek elej?n, s tette val?div?, ?l?v? a Zr?nyi-kultuszt. Lelkesed?s?vel megmozd?tott egy kisv?rost, felemelte egy olyan r?gi?ba, hol nem kis t?lz?ssal mondhatjuk Klaniczay Tibor akad?mikus szavaival, hogy ?m?k?d?se alatt Szigetv?r a honismeret ?s a hagyom?ny?rz?s val?s?gos szimb?lum?v? lett.” Eml?k?t igaz?n meg?rizni nem kit?ntet?sei, d?szpolg?ri c?me, m?g csak nem is egyed?l ?r?sai hivatottak; hanem akik a honismereti munk?t szeretett v?ros?ban folytatj?k, azok biztos?tj?k egyben legf?bb ?rdem?nek felmutat?s?t a lelkesed?ssel, a kitart?an v?gzett munka tov?bbvitel?vel.
Az ?ltala l?trehozott ?s negyedsz?zadon ?t m?k?dtetett V?rbar?ti K?r megalakul?s?nak 50. ?vfordul?ja alkalm?b?l v?logatott ?r?sainak kiad?s?val tisztelg?nk eml?ke el?tt.

Ravazdi L?szl?

Tartalom

Moln?r Imre
5
A t?r?k h?dolts?g kora
A moh?csi csata t?r?k szemmel
10
Szigetv?r ostroma
18
Egy rendk?v?li h?rmond? vallom?s?r?l k?sz?lt jelent?s
22
Dokumentumok Szigetv?r ostrom?r?l a drezdai lev?lt?rban
28
Szigetv?r jubileuma ( 1566-1966 )
31
Eml?kez?s Szigetv?r 1566. ?vi h?seire
35
290 ?ve t?nt le a t?r?k f?lhold Szigetv?r eg?r?l
40
A t?r?kt?l val? felszabad?t? hadj?ratok 300. ?vfordul?ja el?
42
306 ?vvel ezel?tt t?rt?nt…
44
A legeml?kezetesebb Zr?nyi-?nneps?g
46
Az els? irodalmi ?rt?k?, latin nyelv? kiseposz Szigetv?r h?siv?delm?r?l
51
A Szigeti veszedelem
57
Ismeretlen n?met t?rt?net?r? Szigetv?r ostrom?r?l
63
175 ?ves Theodor Korner Zr?nyi-dr?m?ja
65
A jelenleg haszn?latban l?v? t?r?k ?s magyar k?z?piskolai t?rt?nelem-tank?nyv Szigetv?r ostrom?r?l
69
Szigetv?r a t?r?k uralom alatt
75
Szigetv?r felszabad?t?s?nak eml?k?rmei
80
Az els? szigetv?ri Zr?nyi ?nnep eml?kverse
82
A k?lt?-hadvez?r Zr?nyi Mikl?s
Zr?nyi Mikl?s / ?retts?gi t?mak?r /
86
A k?lt? Zr?nyi Mikl?sr?l az ?In consensum epigramma” kapcs?n
101
Sors bona, nihil aliud
105
A katonak?lt? Zr?nyi Mikl?s
108
Helyismereti ?r?sok
A v?r kialakul?sa ?s kapcsolata a v?rossal
120
A szigetv?ri pl?b?niatemplom
124
A szigetv?ri pl?b?niatemplom kupolafresk?ja
125
A Templom t?rt?l a Zr?nyi t?rig
129
A szigetv?ri bosny?kok eml?kei
134
H?dolat a szigeti Zr?nyinek
136
Eml?kbesz?d Szent Istv?n kir?lyunk hal?l?nak 950. ?vfordul?j?n
142
T?rv?nyhoz? Nagy Szulejm?n szult?n az USA-ban
144
Szulejm?n szult?n feles?ge nyom?ban
148
Kumilla k?tja
149
Tin?di Lantos Sebesty?n ?let?tja ?s ?letm?ve
150
Istv?nffy Mikl?s t?rt?net?r?, a magyar Livius
156
Ki volt Evlia Cselebi?
159
Bethlen G?bor h?zt?zn?z?je
160
P?zm?ny P?ter a m?rt?ktelen italoz?s ellen
163
Batthy?ny K?zm?r
165
Utcan?vad?nk: Ir?nyi D?niel
167
Perczel M?r ?s Victor Hug? tal?lkoz?sa
171
Szigetv?r v?gpercei
174
Korabeli ?js?g besz?mol?ja a sajt?szabads?g kihirdet?s?r?l
177
Eml?km? a nagyhars?nyi hegy orm?n
179
A L?nch?d
181
V?lem?nyek a magyar nyelvr?l
185
A Corvin?k hazat?r?se
187
Gondolatok a M?eml?ki Albizotts?gok X. Orsz?gos ?rtekezlete ut?n
190
Gondolatok a nemzeti hagyom?nyr?l
193

Készleten