Rudnay S?ndor ?s kora

3,000 Ft

Lehet-e elperelni azt, ami Egyetemes, mint a katolikus tan?t?s? M?sk?nt hangzik-e az Igazs?g, ha m?s nyelven halljuk, b?r vezet?nk ugyanaz a szem?ly? Lehetett-e hat?rfoly? a Duna annak az egyh?zi f?rfi?nak a szem?ben, aki Nagyszombatban szerezte a tud?st, hogy Gyulafeh?rv?ron szolg?ljon, ?s Esztergomban ?p?tsen? Ezek a k?rd?sek ?tlenek fel az olvas?ban, ha belelapoz ebbe a k?tetbe, mely Rudnay S?ndorr?l, a m?lt sz?zad kiemelked? egyh?zfejedelm?r?l, az esztergomi bazilika ?p?ttet?j?r?l ?rott tanulm?nyokat tartalmaz. Mikor fell?pett, m?ly s?llyed?sben tal?lta az egyh?zat, bet?ltetlen sz?kekkel, elfoly? j?vedelmekkel, ?ltal?nos paphi?nnyal, s mikor a gyilkos k?r elragadta, rendezett viszonyokat, frissen fel?p?lt templomokat, meg?jult papk?pz?st ?s a bens?s?ges hit?let ?j form?it, hagyta maga ut?n.
S a tan?t?st, hogy az orsz?g minden n?p?nek – besz?ljen b?rmely nyelven – egyform?n kell t?pl?l?kot ny?jtani: ez vez?relte, mid?n az erd?lyi ?hez?k el?tt megnyittatta rakt?rait, s ugyanez?rt pr?dik?lt h?rom hazai nyelven ? szlov?kul, magyarul ?s n?met?l – ha kellett; ez?rt t?mogatta egyk?nt Sz?chenyi Istv?nt ?s J?n Koll?rt; a Magyar Tudom?nyos Akad?mi?t ?s a szlov?k m?vel?d?si t?rekv?seket; l?tta, hogy kell az ?j magyar Biblia-ford?t?s, de azt is el?rte, hogy a szlov?k ford?t?si munka is megindulhasson v?gre. Nem is ?gy tehetj?k fel a k?rd?st, hogy ?letm?ve vajon a magyar vagy pedig a szlov?k nemzeti ?r?ks?g r?sze – nem hivalkodnunk kell vele, hanem tanulni t?le: t?relmet, szolg?l? al?zatot, gondoskod?st. Hadd maradjon ?, aki oly forr?n szerette haz?j?t, nemzetek feletti a sz?munkra: k?z?s p?lda egy olyan korb?l ?s egy olyan korban, amely Isten helyett a nemzetet helyezi az olt?rra. ?Korszer?tlens?g?ben? is kivezet? ?t, integr?ci?s er?.
?
Le?r?sAlexander Rudnay a jeho d?ba

Szerkesztette: K?fer Istv?n

2. kiad?s

ISBN 9789639662124
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar, lengyel
Terjedelem: 188 oldal
M?ret: 160×240 mm

* * *

Magyarorsz?g nem sz?k?lk?dik az ?jj??p?t?st ig?nyl? korszakokban. Ilyen id? jutott Rudnay S?ndornak, aki k?t ?vsz?zaddal ezel?tt olyan korban ?lt, hogy Magyarorsz?g talpra ?ll?t?s?ban er?s k?zzel r?szt kellett vennie.
Nem sz?montartott vid?kr?l j?tt, k?l?n?sebben nem jegyzett csal?db?l, b?r sz?rmaz?s?t munk?ss?g?nak sikere ut?n annyit magyar?zt?k. Mindez al?h?zza alkot? ?let?nek jelent?s?g?t. Rudnay S?ndor lelk?ben ?s sz?v?ben a sz?l?h?z term?szetes egyszer?s?g?t?l ind?ttatva k?t n?pet fogott ?ssze: a magyart ?s a szlov?kot. Neki szlov?kul besz?lni nem idegens?get jelentett a szentistv?ni orsz?g Felvid?k?n, hanem a gyermek?vek ?r?mteli megnyilv?nul?sait, ?s ezt az ?lm?nyt meg?rizte akkor is ?s csakaz?rt is, amikor Magyarorsz?g hercegpr?m?sa lett. A lelkip?sztor Rudnay ?let?t a szolg?l? szeretet ir?ny?totta, mert hogyan is lehetett volna a h?nyatott sors? k?znemes ivad?kb?l olyan t?r?d? f?p?sztor. ?lete a sors ig?j?t, a gondvisel?s j?s?g?t meg?rt? ember? volt. T?z testv?re k?z?tt megtanulta megbecs?lni a munk?t ?s a kenyeret, a vele egy?tt szorgoskod?k k?r?ben a magyar ?s a szlov?k nyelvet, mert aki egy?tt dolgozik ?s eszik, az k?z?s boldogul?sra v?gyik. A fiatal, papi hivat?st ?rz? fi?nak ?t kellett esnie az int?zeti neveltet?s vessz?fut?s?n, ?s er?s l?lekkel b?rta. A k?z?let mindig vonzotta: j?t s j?l tenni mint kor?nak megannyi reform?tora mondta. Ott volt a tudom?nyos int?zetek alap?t?s?nak t?mogat?s?n?l a reformkorban, ?s az egyszer? emberek felkarol?s?ban papi k?ldet?s?vel.
Nev?t a ?Magyar Si?n? meg?lmod?s?val ?s alapjainak lerak?s?val kapcsolatban szokt?k emlegetni. Pedig az esztergomi bazilika tetemes ?sszeget felem?szt? ?p?ttet?se mellett legal?bb annyit ford?tott a falusi iskol?k ?s eg?szs?g?gyi int?zm?nyek jav?ra.
F?pap volt a sz? legnemesebb ?rtelm?ben. Nem uralkodott, ink?bb int?zkedett. Hitte, hogy az Egyetlen F?pap el?tt ?gy ?llhat meg, ha a r?b?zottak ?rvelnek mellette az evang?lium szav?val: ?amit a legkisebbnek tettetek, nekem tett?tek.?
A t?rt?nelmi ?p?letek maradand?an ?rzik eml?k?t. Sokkal ink?bb kellene ?rizni eml?k?t az anyanyelv ?reinek magyar ?s szlov?k k?z?ss?gekben egyar?nt. Hiszem ?s rem?lem, hogy elj?n az id?, amikor a szlov?k nyelv t?rt?net?t regisztr?l?k felismerik Rudnay pr?m?s nagys?g?t, a magyar nyelv v?delmez?i pedig tisztelettel ad?znak az ? reformkort el?k?sz?t? muk?ss?g?nak.
Minden pap ?lete a tart?ra kitett m?cses sorsa, Rudnay pr?m?s? is az. ? megannyi s?t?ts?gbe bevil?g?tott katolikus hit?nk ?s nemzeti ?nbecs?l?s?nk jav?ra. A t?rt?nelmi eml?kezet sokszor megfeledkezik a k?tkezi munk?sokr?l, m?g ha Magyarorsz?g hercegpr?m?sa volt is az. Ez?rt megbecs?l? szeretettel k?sz?nt?m a magyar ?s a szlov?k kult?r?t ?sszefog? Rudnay S?ndor hercegpr?m?sra eml?kez? konferenci?t. Biztos vagyok abban, hogy a nagymult? f?pap eml?kezete az egy?tt?l?s sz?p ?tj?nak egyenget?s?ben is javunkra v?lik.

Ladocsi G?sp?r p?sp?k

Készleten