Samuel P. Huntington: A civiliz?ci?k ?sszecsap?sa ?s a vil?grend ?talakul?sa

4,599 Ft

?sszefoglal?

Francis Fukuyama amerikai?jap?n politikatud?s a nyolcvanas ?vek v?g?n kifejtette, hogy a nyugati liber?lis demokr?cia egy?rtelm? diadalt aratott, vele szemben minden ?letk?pes alternat?va teljesen kimer?lt.

A mer?szen optimista elm?letet sokan b?r?lt?k, a legt?bben felsz?nesen (hiszen Fukuyama nem a t?rt?n?sek, p?ld?ul h?bor?k v?g?r?l besz?lt, hanem az ideol?giai fejl?d?sk?nt felfogott ?t?rt?nelem? v?g?r?l), s az ?gy sz?letett k?nyvt?rnyi irodalomb?l hat?s?t ?s az elemz?s m?lys?g?t tekintve is kiemelkedik Samuel P. Huntington 1996-ban megjelent k?nyve.

A Harvard Egyetem professzora ? aki 2008-ban hunyt el, mik?zben m?g vil?gszerte jav?ban folyt a vita a t?ziseir?l ? Fukuyam?val ellent?tben arra a meg?llap?t?sra jutott, hogy vil?gunkat a szovjet kommunizmus ?sszeoml?sa ut?n nem a nyugati liber?lis demokr?cia fokozatos meger?s?d?se s majdan v?gleges diadala hat?rozza meg!

Az ember nem ennyire racion?lis l?ny, s b?r szeretne ?r?k b?k?t (s hogy ily m?don v?get ?rjen a t?rt?nelem), azt aligha k?pes el?rni. ?gy h?t a k?l?nb?z? vall?sokon ?s kult?r?kon nyugv? civiliz?ci?k ?sszecsap?saira kell felk?sz?ln?nk. A nyugati civiliz?ci? puszta fennmarad?s?nak az a felt?tele, hogy elfogadja: ?rdekeit egy t?bbciviliz?ci?s vil?grendben kell ?rv?nyes?tenie, s a k?nai, a buddhista, a hindu, az iszl?m, az ortodox kereszt?ny vagy ?pp a m?g csak kialakul?ban l?v? afrikai civiliz?ci? aligha fogja ?tvenni a nyugati ? vagy amerikai ? ?rt?keket. Mert olyan ill?zi? ez, amely nemcsak a civiliz?ci?k k?zti konfliktusok b?k?s rendez?s?t nehez?ti, hanem azt is, hogy a Nyugat ? lemondva saj?t egyetemess?g?nek hit?r?l ? meg?rizhesse egyedis?g?t.

Id?zetek

Sok dologban nem ?rtettem egyet Sammel. Mik?zben t?k?letesen elismerem a kult?ra erej?t ?s tart?ss?g?t, ?s azt is, hogy a modern liber?lis demokr?cia a kereszt?ny kultur?lis ?rt?kekben gy?kerezik, nekem mindig ?gy tetszett, hogy a kult?r?val ink?bb csak a demokr?cia mint politikai rendszer kialakul?s?t, semmint a tart?ss?g?t lehet j?l magyar?zni. Sam v?lem?nyem szerint al?becs?lte

annak az univerz?lis vonzerej?t, hogy modern, szabad t?rsadalomban ?lhet?nk, amelyben a korm?nyzatot felel?ss?gre lehet vonni. ?rvel?se azon az elk?pzel?sen nyugszik, hogy a moderniz?ci? ?s a nyugatosod?s k?t teljesen elt?r? folyamat, amit ?n er?sen k?tlek. A kultur?lis konfliktusok ?ltal sz?tszak?tott vil?gr?l festett komor k?p?t oszthatj?k az iszlamist?k ?s az orosz nacionalist?k, de kev?sb? lehet megmagyar?zni vele a mai K?n?t vagy Indi?t, vagy ak?r azoknak az embereknek az ind?t?kait a muszlim vil?gban vagy Oroszorsz?gban, akik nem iszlamist?k vagy nacionalist?k. A vil?gpolitika alapvet? szerepl?i a nemzet?llamok maradnak, nem l?pnek hely?kbe a civiliz?ci?k, ?s a nemzet?llamokat olyan ?rdekek ?s t?rekv?sek sokas?ga motiv?lja, amelyek gyakran fel?l?rj?k az ?r?k?lt kultur?lis hajlamokat.
Francis Fukuyama

Az Egyes?lt ?llamok rossz tud?sra tett, ?s az?ta k?t nagyszab?s? h?bor?val empirikusan is tesztelte Fukuyama t?ziseit. De sajnos Huntingtonnak lett igaza: a demokr?cia exportja ter?n az afganiszt?ni ?s az iraki beavatkoz?s is kudarcba fulladt, az emberi jogokat pedig nemhogy kiterjesztenie nem siker?lt, de belf?ld?n, s?t az eg?sz nyugati kult?rk?rben is korl?tozni k?nyszer?lt ?ket, ?s ebbe Bush neokonzervat?v kurzusa v?g?l cs?fosan belebukott.
Bodoky Tam?s

Huntington m?ve nem k?zik?nyv, nem haszn?lati utas?t?s a j?v?re. Az eur?pai kult?r?hoz hozz?tartoz? kritikus befogad?s mellett azonban val?ban alapm?.
Jakab G?bor

A Hit nem t?vedhet, de mi igen. Huntington k?nyve felbecs?lhetetlen ?rt?k? kalauz, ha meg akarjuk ?rteni annak a vil?gnak a csapatait ?s k?zd?tereit, amelyben mi vagyunk a j?t?kosok.
John McCloskey

Vil?gos, hogy a vil?gkereskedelem nem szabad?tott ki minket a t?rt?nelmi szenved?lyek fogs?g?b?l, az internet nem s?p?rte f?lre a v?rs?gi, nemzetis?gi, hitb?li k?tel?keket. Nem Samuel Huntington hib?ja, hogy nem hallgattunk az ? s?t?tebb, de val?sz?n?leg igazabb v?zi?j?ra.
Fouad Ajami

Azt bizonyosra vehetj?k, hogy a t?rt?nelem m?g nem ?rt v?get, s a t?rt?nelemb?l “kil?pni k?v?n?” Nyugatnak foglalkoznia kell a vil?g t?bbi r?sz?vel. De az is bizonyos m?g, hogy a civiliz?ci?k harca sem kezd?d?tt el, a vil?got megoszt? nemzeti, politikai, gazdas?gi k?l?nbs?gek nagyobb hat?st gyakorolnak egy adott t?rsadalomra, mint a kultur?lis hovatartoz?s. A vil?g nem v?lt a liber?lis demokr?ci?k homog?n halmaz?v?, de a civiliz?ci?s jellemz?k sem jelentkeznek kiz?r?lagos ig?nnyel. A jelen esem?nyeit egyik elm?let sem tudja minden k?ts?get eloszlat?an ?rtelmezni, bonyolults?guk a m?ltban gy?kerezik. Mindannyian a t?rt?nelem gyermekei vagyunk.
Trembeczki Istv?n

Készleten