Scheiring G?bor ? Boda Zsolt (szerk.): Globaliz?ci? ?s fejl?d

4,980 Ft

Egyre t?bben ?rzik a b?r?k?n is, hogy a globaliz?lt ?jkapitalizmus nem a megval?sult K?na?n, szaporod? ?s s?lyosbod? v?ls?gokkal j?r, sz?gyenletes egyenl?tlens?geket okoz, ?s ?kol?giai kizs?km?nyol?shoz vezet. A fejl?d?sr?l ?s globaliz?ci?r?l sz?l? hazai k?zbesz?d ugyanakkor n?h?ny tiszteletrem?lt? kiv?telt?l eltekintve elz?rk?zott a helyzetet tudom?nyos szinten feldolgoz? soksz?n? kritikai irodalomt?l. A rendszerv?lt? elit az ad?ss?gb?l szavazatv?s?rl? korrupt ?llam ?s a vele szemben ?rtelmezett civilizat?rikus k?ldet?ssel felruh?zott szabad piac k?z?tt verg?dik a mai napig. A rendszerkritik?t k?zben hat?sosan foglalta el a szabads?g ?s es?lymegvon? sz?ls?jobb, m?g a progressz?v, ?kopolitikai ?s ?jbaloldali kritika l?thatatlan maradt.
A t?rsadalomtudom?ny feladata a val?s?g le?r?sa ?s a k?z?s c?lok megfogalmaz?s?hoz ny?jtott strat?giai seg?ts?g. A magyar nyelven igen j?l fejlett f??ram? k?zgazdas?gtannal szemben jelen k?tet Nobel-d?jas tud?sok ?s a t?ma legkiemelked?bb kutat?i, ?gy t?bbek k?z?tt Amartya Sen, Joseph S?glitz, Giovanni Arrighi, Dani Rodrik vagy R?bert Wade n?h?ny alapvet? jelent?s?g? ?r?s?nak k?zl?s?vel ?j hangon sz?l a fejl?d?sr?l, globaliz?ci?r?l, szeg?nys?gr?l, egyenl?tlens?gekr?l, ?hez?sr?l, ?s az ?kol?giai korl?tokr?l. Meggy?z?d?s?nk, hogy a glob?lis fejl?d?ssel kapcsolatban f?lhalmoz?dott elm?leti, gyakorlati ?s empirikus tud?s rendk?v?l fontos a hazai k?z?llapotok tekintet?ben is. V?logat?sunk nem titkolt c?lja, hogy a magyar ?s kelet-eur?pai gazdas?gok fejl?d?s?r?l foly? diskurzust megnyissuk a glob?lis fejl?d?ssel kapcsolatban f?lhalmoz?dott tapasztalatok el?tt annak rem?ny?ben, hogy a tudom?nyos ?s politikai k?zbesz?dben ?s gyakorlatban nagyobb teret kapnak az inkluz?v ?s fenntarthat? fejl?d?shez vezet? k?zpolitikai eszk?z?k.
?
Le?r?sKritikai fejl?d?stanulm?nyok sz?veggy?jtem?ny

ISBN 9789632870250
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 656 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

El?sz? (R?na P?ter)7
Scheiring G?bor-Boda Zsolt: Bevezet? – lehet m?s a fejl?d?s?9
I. R?sz – Alapok
Don Kalb: A folyamatokt?l az er?szakig18
Wolfgang Sachs: Fejl?d?s: egy eszme t?nd?kl?se ?s buk?sa53
II. R?sz – Paradigm?k
Elisa Van Waeyenberge: A washingtonit?l a poszt-washingtoni konszenzusig80
Amartya Sen: A fejl?d?s mint k?pess?gfejleszt?s110
Ilan Kapoor: Kapitalizmus, kult?ra, cselekv?s129
Giovanni Arrighi-Beverly J. Silver-Benjamin D. Brewer: Ipari konvergencia, globaliz?ci? ?s az ?szak-d?l szakad?k151
III. R?sz – Probl?m?k
David McNally: A p?nz?gyi v?ls?gt?l a vil?gv?ls?gig186
Robert Hunter Wade: Cs?kkenti-e a globaliz?ci? a szeg?nys?get ?s az egyenl?tlens?get?215
Amartya Sen-Jean Dr?ze: ?hez?s ?s k?zcselekv?s252
William E. Rees-Laura Westra: A fogyaszt?s er?szakja280
Dani Rodrik: A kereskedelem hat?sa a munkapiacokra ?s a munkav?llal?i viszonyokra312
IV. R?sz – Megold?sok: Politika
Ha-Joo Chang-Peter Evans: Az int?zm?nyek szerepe a gazdas?gi v?ltoz?sban334
Robert Hunter Wade: Az ?llam visszat?r382
Lawrence P. King-Szel?nyi Iv?n: Poszt-kozmopolitizmus442
Mario Pianta-Raffaele Marchetti: A glob?lis igazs?goss?gi mozgalmak462
V. R?sz – Megold?sok: K?zpolitika
Sonali Deraniyagala-Ben Fine: Szabad kereskedelem ?s fejl?d?s492
Gavin Fridell: A fair trade h?l?zat t?rt?nelmi perspekt?v?ban519
Joseph E. Stiglitz: T?kepiaci liberaliz?ci?, gazdas?gi n?veked?s ?s instabilit?s544
Fred Curtis: ?ko-lokalizmus ?s fenntarthat?s?g562
Kate Bayliss: Privatiz?ci? elm?letben ?s gyakorlatban594
Giovanni Andrea Cornia: A szeg?nys?g-k?zpont? marko?kon?mia lehet?s?gei ?s? hat?rai615
A cikkek eredeti megjelen?si helye647
A szerz?kr?l649

Készleten