Slachta Krisztina: Megfigyelt szabads?g. A keletn?met ?s a magyar ?llambiztons?gi szervek egy?ttm?k?d?se a K?d?r-kori Magyarorsz?gon 1956?1990

3,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497704
Megjelen?s: 2016
M?ret: 168×238 mm
Terjedelem: 350 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Az egykori N?met Demokratikus K?zt?rsas?g (NDK) t?rt?net?nek a k?z?rdekl?d?sre legink?bb sz?mot tart? szelete napjainkig az ?llambiztons?gi Miniszt?rium (k?zismert nev?n Stasi) fenn?ll?sa ?s m?k?d?se. Jelen munka a Stasi Magyarorsz?gon m?k?d? operat?v csoportj?nak k?zel h?rom ?vtizedes t?rt?net?t mutatja be 1961-es megalap?t?s?t?l a keleti blokkban lezajlott politikai ?talakul?sokig, vagyis a t?ma szempontj?b?l a legfontosabbnak tekinthet? hat?rnyit?sokig, 1989 ?sz?ig.
A k?tet a Magyarorsz?gon m?k?d? operat?v csoport t?rt?net?nek teljesk?r? feldolgoz?s?t ny?jtja, az egys?g t?rt?nete a keletn?met, valamint a magyar k?l- ?s belpolitikai l?gk?r ?talakul?s?nak t?kr?ben t?rul el?nk, melyek meghat?rozt?k a k?t orsz?g gazdas?gi ?s t?rsadalmi strukt?r?j?t, ?llampolg?raik utaz?si szok?sait, az idegenforgalom v?ltoz?sait. Ennek eredm?nyek?nt pedig kirajzol?dnak a k?t ?llambiztons?gi szerv egy?ttm?k?d?s?nek csom?pontjai, kapcsolatuk hangs?lyeltol?d?sai. A munka nem csup?n a szervezett?rt?neti aspektusok felv?zol?s?ra, valamint az operat?v csoport szervezeti strukt?r?j?nak, ?talakul?sainak, szem?lyi ?llom?ny?nak ?s tev?kenys?g?nek ismertet?s?re szor?tkozik, hanem a forr?sok t?kr?ben elemzi a korszak magyarorsz?gi idegenforgalm?nak t?rt?net?t, a kelet- ?s nyugat-n?metek utaz?si szok?sainak v?ltoz?sait, ?gy a vizsg?lt ?vtizedekkel kapcsolatban ?letm?dt?rt?neti adal?kokkal is szolg?l.
Slachta Krisztina, PhD, szociol?gus, t?rt?n?sz, az ?llambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?r?nak tudom?nyos kutat?ja, valamint t?rsadalomt?rt?netet oktat a P?csi Tudom?nyegyetem T?rt?nettudom?nyi Int?zet?ben.

Készleten