Sz. Simon ?va: A h?dolts?gon k?v?li “h?dolts?g” – Oszm?n terjeszked?s a D?lnyugat-Dun?nt?lon a 16. sz?zad m?sodik fel?ben – CD mell?klettel

4,500 Ft

Jelen k?tet egy esetmonogr?fia r?szletess?g?vel igyekszik bemutatni a 16. sz?zad D?lnyugat- Dun?nt?l h?doltat?s?nak t?rt?net?t, mik?zben nem titkolt c?lja, hogy k?zik?nyvet adjon az olvas? kez?be a szandzs?k-?ssze?r?sok ?s egy?b h?dolts?g kori oszm?n ?s kereszt?ny forr?sok felhaszn?l?s?nak lehet?s?geir?l. A k?nyv v?g?n mell?kletben k?zz?tett, M?nchenben ?rz?tt defter ? az oszm?n p?nz?gyi adminisztr?ci? ?ltal elk?sz?ttetett ad?lajstrom, a szigetv?ri szandzs?k 1579. ?vi r?szletes szandzs?k-?ssze?r?s?nak kanizsai j?r?s?ra (n?h?e) vonatkoz? r?sze ? a mai Zala megye ter?let?nek ?s egyben a D?lnyugat- Dun?nt?l 16. sz?zadi t?rt?net?nek egyik legfontosabb forr?sa.

A ter?let oszm?n ?s magyar ad??ssze?r?saiban ? elsz?rtan egy?b k?tf?iben is? m?r a 16. sz?zad derek?t?l megjelent egy folyton v?ltoz?, egyre sz?lesed? s?v a t?r?k k?zigazgat?s r?szek?nt. Ez az ?vezet a pillanatnyi er?viszonyok hat?s?ra az id?k sor?n hol sz?k?lt, hol b?v?lt, m?g a sz?zadfordul?n beleolvadt a kanizsai vil?jetbe. 16. sz?zadi ter?leti cs?cspontj?t ?ppen 1579-ben ?rte el, a Kanizsa-k?zpont? cs?sz?ri-kir?lyi v?delmi rendszer ki?p?t?s?vel (1577?1580) egy id?ben. A kanizsai n?h?e ?ssze?r?sa teh?t nem m?s, mint a magyar v?delmi rendszer m?k?d?sbe l?p?se el?tti utols? pillanatfelv?tel. Megtudhatjuk bel?le, hogy a megye keleti sz?l?n h?z?d? Kanizsa-patak mocsaras v?lgy?ben fekv? kis er?ss?gek egys?ges rendszerr? szervez?se idej?n a megye bels? r?szei milyen m?rt?kben voltak h?doltak, azaz a forr?s feldolgoz?s?val lehet?s?g ny?lik annak az ?llapotnak a bemutat?s?ra, amelyhez viszony?tva m?rhet?v? v?lik az ?j kereszt?ny v?gvonal m?k?d?s?nek hat?konys?ga. A k?tet els?dleges c?lja ennek a fontos, de mindeddig r?szleteiben m?g felt?ratlan dokumentumnak a k?zz?t?tele ?s elemz?se.
A k?tetet r?szletes, j?l haszn?lhat? fekete-feh?r t?rk?pek mellett, sz?nes, rendk?v?l gazdag, ?j inform?ci?t k?zz?tev?, nagym?ret? t?rk?peket tartalmaz? CD-mell?klet eg?sz?ti ki.

Készleten