Szab? Attila: Az eml?kezet sz?npadai. Performat?v m?ltfeldolgoz?s K?z?p-Eur?p?ban ?s a vil?gsz?nh?zban

3,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sorozat: SziTu – Sz?nh?ztudom?nyi Kisk?nyvt?r
ISBN 9786156048202
Megjelen?s: 2019. november 15.
Nyelv: magyar
Terjedelem: 348 oldal
M?ret: A/5 (130×200 mm)
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A sz?nh?z, b?r a jelenbelis?g m?v?szet?nek tartjuk, mindig is ezer sz?llal k?t?d?tt a m?lthoz, kiemelt szerepet j?tszott a kultur?lis eml?kezet defin?ci?j?ban ?s meg?rz?s?ben. A k?tet a sz?nh?z ?s eml?kezet sokr?t? kapcsolat?nak felt?r?s?ra t?rekszik, elemz?si szempontokat k?n?lva a t?rsadalmi eml?kezet ?s a t?rt?nelem sz?nrevitel?re t?rekv? sz?nh?zi el?ad?sok olvasat?hoz. Gazdag p?ldaanyag bemutat?s?val arra k?rdez r?, hogy az 1989 ut?ni sz?nh?z milyen form?ban vesz r?szt a huszadik?(?s imm?r huszonegyedik) sz?zad nagy traum?inak feldolgoz?s?ban. A ?glob?lis eml?kezetdiskurzus? ?llom?sai: a d?l-afrikai apartheid lez?r?sa, a kubai emigr?ns identit?s probl?m?i, a chilei diktat?ra r?mtetteivel val? szemben?z?s, az Egyes?lt ?llamok 9/11-el val? sz?mvet?se, a rom?n ?s magyar ?llamszocializmus tapasztalatai, ?s ezek sz?nh?zi reprezent?ci?i egy gazdag ?s ?tfog? k?pet adnak a t?rsadalmi ?s sz?nh?zi m?ltfeldolgoz?s k?l?nb?z? megk?zel?t?seir?l. A k?tet elemz?sei p?rhuzamosan ?s egym?s t?kr?ben vizsg?lj?k a sz?nh?z ?s a sokf?le t?rsadalmi performansz (eml?kbesz?dek, k?zszerepl?k gesztusai, nyilv?nos esem?nyek ?s apol?gi?k) ?ltal megval?sul? m?ltfeldolgoz?st. A sz?nh?z sok esetben kritik?t fogalmaz meg a hivatalos eml?kezetpolitik?k m?k?d?s?t illet?en, ?s azok ?tform?l?s?ra sarkall, ?j lehet?s?geket, n?z?pontokat vet fel. M?skor a f?jdalmas ?lm?nyek lelki, k?z?ss?gi feldolgoz?s?ban, elfogad?s?ban ny?jt seg?ts?get. Ugyanakkor a b?n?gyi ?s erk?lcsi igazs?gszolg?ltat?s, a nyomoz?s ?s nyilv?noss?gra hoz?s, az anyagi ?s erk?lcsi k?rp?tl?s, az etnikai csoportok k?z?tti kiegyez?s megval?s?t?sa nem vagy csak igen ritk?n lehet a m?v?szi rendszerek feladata. A k?tetben id?zett p?ld?k azt mutatj?k, hogy az eml?kezet folyamatosan v?ltoz? konstrukci?j?nak kialak?t?sa, fenntart?sa ?s testbe?t?rbe ?nt?se olyan c?lkit?z?s, amiben a sz?nh?z az irodalommal, a filmmel, az eml?khelyekkel ?s a nyilv?nos esem?nyekkel egyen?rt?k? szerepl? lehet.

Készleten