Szab? Ferenc S.J.: A teol?gus P?zm?ny

3,200 Ft

E monogr?fia kidolgoz?s?ra kett?s k?telezetts?g ?szt?nz?tt. El?sz?r tartoztam vele ?ry Mikl?s (1909-1984) rendt?rsam ?s bar?tom eml?k?nek, aki ?lete utols? ?veiben bevezetett h?rom ?vtizedes P?zm?ny- kutat?s?ba. Megkezdt?k P?zm?ny grazi ?veinek kidolgoz?s?t; ebben a feladatban P. ?ry nekem sz?nta a grazi ?theologia scholastica? tartalmi elemz?s?t ?s elhelyez?s?t a teol?gia t?rt?net?ben. K?z?s munk?nkat hal?la f?lbeszak?totta. A t?m?ba v?g? dokument?ci?t ? Luk?cs L?szl? rendt?rt?n?sz seg?ts?g?vel ? k?zz?tettem a P?zm?ny P?ter eml?kezete (R?ma 1987) c. k?tetben; felhaszn?ltam P. ?ry jegyzeteit, dikt?l?sait is a kegyelemvita t?rt?net?re vonatkoz?an; tov?bb? a De Fide-trakt?tus tartalmi elemz?s?vel ?s ki?rt?kel?s?vel m?r megkezdtem azt a munk?t, amelyet itt az eg?sz ?theologia scholastica?-ra kiterjesztve elv?geztem. Mostani k?nyvemben term?szetesen felhaszn?ltam az eml?tett ?ry-tanulm?nyt ?s dokument?ci?t, illetve be?p?tettem saj?t tanulm?nyomat a hitelemz?sr?l.
M?sodszor tartoztam P?zm?ny P?ter (1570-1637) eml?k?nek, ill. a magyar kult?rt?rt?netnek is. Hiszen a sz?zad elej?n kiadott theologia scholastica (P?zm?ny, Opera Omnia IV-VI) igaz?ban eddig kiakn?zatlan kincsesb?nya maradt. Pedig, ahogy t?bben hangoztatt?k Bitskey Istv?nnal: P?zm?ny magyar vitairatainak ?aranyfedezet?t a grazi teol?giai el?ad?sok teremtett?k meg, ?l?k?n a De Fide c?m? ?rtekez?ssel? (PP eml?kezete 196). Csakugyan, ha P?zm?ny teljes ?letm?v?t fel akarjuk m?rni, fokozottabb figyelmet kell ford?tanunk a grazi ?vekre, ?s ? mivel F?legyh?zy ?s Gerencs?r 1937-ben P?zm?ny filoz?fi?j?t m?r feldolgozt?k ? f?leg a latin Szent Tam?s-komment?rokat, a theologia scholastica anyag?t (1603-1607) kellett kiakn?zni, feldolgozni, illetve elhelyezni a teol?giat?rt?netben ?s P?zm?ny eg?sz m?v?ben. Erre a feladatra v?llalkoztam teh?t monogr?fi?mban. Ezt az els? megk?zel?t?st ?s feldolgoz?st ? rem?lhet?leg ? ?jabb kutat?sok k?vetik.
Itt mondok h?l?s k?sz?net?t rendt?rsamnak, Luk?cs L?szl?nak, aki a k?ziratok ?t?r?s?t

2. kiad?s

ISBN 963 8472 33 2
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 368oldal
M?ret: 160×240 mm

Készleten