Szab? L?szl? Tam?s: A tan?r visszan

2,380 Ft

?Egyetlen pedag?gia van: az az ?ars? ? nevezhetj?k mesters?gnek vagy m?v?szetnek -, amelyik a gyakorlatban l?tezik. Minden, ami azon k?v?l van, ennek a szolg?lata? ? ?rta mintegy hatvan ?vvel ezel?tt egyik mesterem, Kiss ?rp?d. Igen, a gyakorlatban ? azaz a nevel?s ?s oktat?s int?zm?nyes kereteiben, az ?vod?ban ?s az iskol?ban. De mi az a ?minden ami azon k?v?l van? ? A nevel?studom?ny(ok) ?sszess?ge, amelynek feladata, hogy integr?lja ?s adapt?lja mindazt a rokontudom?nyokb?l, ami a pedag?gia eligazod?sa sz?m?ra fontos lehet. Melyek ezek? R?szint a nagym?lt?, hagyom?nyos tudom?nyter?letek, amelyek a (gyerek)ember testi, lelki ?s szellemi fejl?d?s?nek saj?toss?gait, a t?rsadalmi ?s t?rsas k?zegben t?rt?n? ?l?s?t, m?k?d?s?t vizsg?lj?k, kutatj?k ?s ?rj?k le; r?szint ?jak, mint a pedag?giai ideg?lettan vagy a mediatiz?lt tanul?si k?rnyezetek vizsg?lata.
?ll?tjuk, hogy a pedag?gia a leg?sibb ?tudom?nyok? k?z? tartozik, hiszen ? tudjuk ? minden jelent?sebb ?kori gondolkod? feladat?nak ?rezte, hogy megfogalmazza az emberr?l ?s nevel?sr?l kialak?tott felfog?s?t, elk?pzel?seit. Hossz? id? telt el addig, term?szetesen, am?g e korai, jobb?ra filoz?fiai spekul?ci?kon alapul? felfog?sokb?l kialakult a vizsg?lati eredm?nyek tapasztalataira ?p?l? emberk?p ?s pedag?gia.
A pedag?gia kor?bban jobb?ra csak ?gyermek?gyi? illet?kess?g? volt, m?ra az ?eg?sz ?leten ?t tart? tanul?s?, az egyre fontosabb? v?l? feln?ttk?pz?s (tov?bbk?pz?s ?s ?tk?pz?s) kor?ban egyre ink?bb ?feln?tt?gyi? illet?kess?g?v? is v?lik.
K?tet?nk a szerz?nek a pedag?gia k?l?nb?z? t?m?ir?l kialakult megl?t?sait, kutat?si eredm?nyeit ?s reflexi?it aj?nlja f?l olyan t?mak?r?k k?r? szervezve, mint az iskola mint saj?tos ?lm?nyvil?g, nevel?studom?ny ?s ?rt?k, ?s a tan?ri mesters?g.

Le?r?s

(Nevel?studom?ny ? Iskola ? Pedag?gia)

ISBN 9789632870083
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 187 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm

Tartalom

 

El?sz?7
Megismer?s – Int?zm?nyi l?gk?r – K?rnyezet
Iskola-tan?t?s-tanul?s10
Inform?ci?feldolgoz?s ?s megismer?s13
Iskola ?s k?rnyezet22
Az iskola mint tapasztalatszerz? hely26
T?rt?neti el?zm?nyek31
A kutat?sr?l – “A rejtett tanterv” n?z?pontj?b?l35
Nevel?studom?ny – Min?s?g – ?rt?k
Iskolai ?lm?nyvil?gok53
Kisebbs?gek Eur?pai oktat?si rendszerekben: Kih?v?s ?s v?laszk?s?rletek62
Iskola ?s min?s?g71
Nevel?studom?ny ?s globaliz?ci?86
A “reflekt?v paradigma” nevel?studom?nyi n?z?pontb?l – egy fogalom sz?ne ?s vissz?ja94
A “rejtett” tanterv100
?rt?kek az iskol?ban125
Tan?rk?pz?s – Tan?ri mesters?g
Eur?pai dimenzi?k a tan?rk?pz?sben139
Tan?rk?pz?s Eur?p?ban147
Mell?kletek
A k?nyvben megjelent ?r?sok eredeti megjelen?sei183
Irodalom184

Készleten