Szelestei N. L?szl?: Rekatoliz?ci? ?s barokk ?h?tat

2,500 Ft

Az ut?bbi ?vtizedben Magyarorsz?gon is ?rvendetesen megszaporodtak az egyh?z- ?s lelkis?gt?rt?nettel kapcsolatos kutat?sok. Ehhez a t?mak?rh?z kapcsol?dva ?ll?tottam ?ssze ezt a k?tetet k?nyvt?rosi ?s egyetemi oktat?i munk?m sor?n e t?mak?rben keletkezett tanulm?nyaimb?l.
A tanulm?nyok egy r?sze a magyar nyelv? liturgikus ?s liturgi?n k?v?li ?h?tati sz?vegek folyamat?t igyekszik megragadni. A folyamat gy?kerei vall?si gyakorlatokban r?gz?ltek m?lyre, a n?pi eml?kezet m?ig ?rzi azokat, az egyh?zi ?v menet?t k?vetve ?jra ?s ?jra elhangzanak egy?n ?s k?z?ss?g ajk?n. A magyar irodalomt?rt?net-?r?s ezt az egym?sba fon?d? vall?sos irodalmi vonulatot a 18. sz?zadt?l figyelmen k?v?l hagyta, mert tartalma, hagyom?ny?rz? volta miatt nem illett a le?r? irodalomt?rt?netek fejl?d?st?rt?neti koncepci?j?ba. Izgalmas feladat a kitagadott, m?gis m?ig szakadatlanul funkcion?l? irodalmi ?radat forr?svid?keit bej?rni, l?tez?si form?ira ?s elterjedts?g?re r?lelni, ?sszef?gg?seit felismerni, annak hely?t kijel?lni a le?r? irodalomt?rt?netben.

Le?r?s

ISBN 9789639662261
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 196 oldal
M?ret: 160×240 mm

A folyamatoss?got kitapinthatjuk jeles k?z?pkori szerz?k (p?ld?ul Szent Bern?t) magyarorsz?gi ut??let?ben, barokk kori irodalmi jelenl?t?ben. Liturgikus sz?vegeinkben, p?ld?ul a k?zgy?n?sban, az ?lland?s?got term?szetesnek tekinthetj?k. Sz?z M?ria szenved? ?s halott Fia f?l?tti siralma sz?zadokon ?t?velve jelenik meg k?l?nf?le le?gaz?sokban. Eddig keveset tudtunk a J?zus Sz?ve kultusz magyarorsz?gi elterjed?s?nek t?rt?net?r?l. Lelki ?s irodalmi t?pl?l?kul hallgatt?k el?deink a pr?dik?ci?kat, k?s?rt?k ?nekkel ?s im?val a liturgi?t. K?l?n?sen a n?phez k?zel ?ll? ferences szerzetesek gyakorlat?ban ?s k?rnyezet?ben alakult ki, saj?tos, l?r?val tel?tett ?h?tati irodalom.
A k?tet m?sodik fel?ben a reform?ci? ut?ni vall?si villong?sokr?l, katolikus meg?jul?sr?l, a korszakban keletkezett, nagyr?szt eddig a kutat?k ?ltal figyelmen k?v?l hagyott forr?sokr?l van sz?. 1578-b?l val? az a napl?, amelyet a jezsuit?k b?csi iskol?j?nak ismeretlen tanul?ja vezetett szabadid?s tev?kenys?g?r?l. M?fajilag is izgalmas az Esterh?zy Mikl?s n?dor asztal?n?l zajlott hitvita evang?likus szemsz?g? meg?r?k?t?se (1626), ?s a szint?n az 1620-as ?vekben Nagyfalvi Gergely ?ltal k?sz?tett napl?. Az 1640-es ?vek
protest?ns gimn?ziumaiban (p?ld?ul R?zsahegyen az evang?likusokn?l) rendszeres hitvit?z?st is tan?tottak. Az ?jabban el?ker?lt k?ziratok seg?tenek annak meg?rt?s?ben, mi?rt juthattak el peregrin?l? protest?ns di?kjaink gyakran nagyon r?vid id? alatt n?met egyetemeken t?ziseik megv?d?s?hez. A k?szegi jezsuit?k Hist?ria domus?b?l az a folyamat rajzol?dik ki, ahogy a jezsuit?k egy protest?ns kisv?rost n?h?ny ?vtized alatt teljesen a maguk k?p?re alak?tottak.
Abban a rem?nyben bocs?tom ?tj?ra ?r?saimat, hogy) azokkal r?ir?ny?tom olvas?im figyelm?t a Bibli?b?l ?s k?z?pkorb?l barokkon ?t m?ig ?r?, ma is ?l? irodalmi vonulatra, amely a magyar irodalmi hagyom?ny ?s irodalmi tudat szerves r?sze. A k?tet tanulm?nyainak forr?sadatol?s?val azt szeretn?m szeml?ltetni, hogy irodalmi ?s m?vel?d?si m?ltunk teljes megismer?s?hez a forr?sok eddigiekn?l sz?lesebb k?r?re kell figyeln?nk.
* * *

Szelestei N. L?szl? (*1947) 1965-ben ?retts?gizett a gy?ri Benc?s Gimn?ziumban, majd E?tv?s-koll?gistak?nt magyar-latin-lev?lt?r-k?nyvt?r szakos diplom?t szerzett az ELT?-n. (Ifj.) Horv?th J?nos ?s Mezey L?szl? vezet?s?vel k?z?platin tanulm?nyokat folytatott. 1973-1996 k?z?tt a magyarorsz?gi egyh?zi k?nyvt?rak referensek?nt dolgozott az Orsz?gos Sz?ch?nyi K?nyvt?rban. Az ?ltala szervezett Magyarorsz?gi egyh?zi k?nyvt?rak k?ziratkatal?gusai c?m? sorozatban 13 k?tet jelent meg.
Tamai Andor ?s Borsa Gedeon tan?cs?ra ?s p?ld?j?ra az irodalom- ?s m?vel?d?st?rt?neti forr?sok sz?lesk?r? megismer?s?t t?zte ki c?lul. 1986-ban v?dte meg kandid?tusi disszert?ci?j?t (Irodalom- ?s tudom?nyszervez?si t?rekv?sek a 18. sz?zadi Magyarorsz?gon, 1690-1790). Rendszeresen publik?l 18. sz?zadi tud?sokr?l (Perliczi J?nos D?niel, Weszpr?mi Istv?n, Koll?r ?d?m Ferenc, B?l M?ty?s), egyh?zi meg?jul?si t?rekv?sekr?l (pietizmus, reformkatolicizmus), k?nyv- ?s k?nyvt?rt?rt?netr?l.
1994-t?l tan?t a P?zm?ny P?ter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudom?nyi Int?zet?ben, 1997-2000 k?z?tt int?zetvezet? volt. 1997-2001 k?z?tt Sz?chenyi Professzori ?szt?nd?jat, 2003-2005 k?z?tt Sz?chenyi Istv?n ?szt?nd?jat kapott, 2006 j?lius?t?l a PPKE BTK d?k?nja. K?nyvt?rosk?nt ritka dokumentumokkal foglalkozott t?bbet; ami?ta tan?t, irodalmi- ?s m?vel?d?si folyamatok, az irodalomt?rt?neti k?nonb?l kitagadott egyh?zirodalmi m?fajok ?llnak ?rdekl?d?se k?z?ppontj?ban.
1992-ban jelent meg B?l M?ty?s levelez?se c?m? k?tete. 1996 ?ta ir?ny?tja a Magyarorsz?gi tud?sok levelez?se c?m? sorozat munk?it. Az elm?lt ?vtizedben k?zz?tett ?n?ll? forr?skiad?sai: Napl?k ?s ?tle?r?sok a 16-18. sz?zadb?l, 1998; Kalm?r Gy?rgy, ?a magyar nyelv szerelmese?, 2000; Magyar ferencesek pr?dik?ci?s gyakorlata a 17. sz?zadban, Cs?k- somly?i k?ziratos pr?dik?ci?k, 2003; R?gi magyar pr?dik?ci?k (16-18. sz?zad), egyetemi sz?veggy?jtem?ny, 2005.

Elfogyott