Szendr?di & Szendr?di: B?lcselet ?s Vil?gn?zet

7,900 Ft

ISBN 9789634670469
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 630 oldal
M?ret: 165×238 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s
Fogy ?r: 7900 Ft

B?lcselet vagy B?lcselked?s? A jelenkor leggyakrabban id?zett filoz?fusai majdhogynem egys?gesen vallj?k a n?zetet, mely szerint metafizikai elm?letek csup?n gondolkod?si t?v?tnak min?s?thet?k. Ha teh?t abszol?t jelleg? igazs?gok keres?s?nek valamif?le ?rtelem tulajdon?that?, ?gy ez az ?rtelem ? a neo-pragmatista Richard Rorty (1931 ? 2007) ?ll?spontja szerint p?ld?ul ? csup?n ?nc?l?, hi?baval? b?lcselked?sben nyilv?nulhat meg. A frankfurti, alapvet?en marxista ir?nyults?g? iskola prominens k?pvisel?je, J?rgen Habermas (*1929) hasonl? meggy?z?d?s alapj?n tekinti bizony?tottnak, hogy term?szettudom?nyos ismeretekhez hasonl?that? bel?t?sok b?lcseleti m?dszerek seg?ts?g?vel nem gener?lhat?k. Ennek az ?ltal?nosan elterjedt relativista felfog?snak a hiteless?g?t teszi k?rd?sess? a m?ben ?tfog? m?don le?rt b?lcseleti rendszer, amely a szellemi aktusok tan?ban kifejtett vizsg?lati m?dszer seg?ts?g?vel igyekszik a materialista ir?nyults?g? eszmerendszerek paradigm?j?n?l sz?lesebb perspekt?v?ban szem?gyre venni az emberis?g kultur?lis term?keit. A t?rsadalmi fejl?d?s ?s tudom?nyos ismeretszerz?s t?rt?nelmi folyamat?ban felt?n? m?don vissza-visszat?r? form?lis jellemz?k a szerz?k ?rtelmez?se szerint arra engednek k?vetkeztetni, hogy maradand? tudom?nyos ?rt?k felett csup?n olyan b?lcseleti rendszerek rendelkezhetnek, melyek egyr?szt harmonikusan illeszkednek a term?szettudom?nyos diszcipl?n?k sokszor v?letlenszer? ugr?sokban fejl?d? ismeretanyag?hoz, m?sr?szt kiel?g?tik az u.n. elegend? metafizikai alap k?vetelm?nyeit. Amennyiben szellemi term?keink e felt?telrendszer el??r?sainak nem mondanak ellent, ?gy eredm?ny?t tekintve egyre megy, hogy gondolkod?si tev?kenys?g?nk a term?szettudom?nyos ismeretszerz?s c?ljait szolg?lja-e vagy az ember egzisztenci?lis helyzet?b?l fakad? k?rd?sekre keres v?laszt. A m? logikus ?rvel?ssel al?t?maszthat? t?nyek alapj?n teszi bel?that?v?, hogy ? ellentmond?smentes szellemi aktusok eset?ben ? abszol?t poz?ci?ban ?t?lkezhet?nk ?nmagunkr?l ?s a vil?g szem?ly?nkre hat? folyamatair?l.

Dr. Szendr?di Gy?z? 1942. janu?r 8-?n sz?letett Budapesten. ?desapj?t, akinek jegyzetekben fennmaradt ?letm?v?t e k?tetben feldolgozta, kor?n, tizenn?gy ?ves kor?ban elvesztette. Nem volt m?g tizenh?t ?ves sem, amikor a Budai Di?kszervezked?s n?ven ismertt? v?lt ellen?ll?si mozgalom felfed?se ut?n megismerkedett a K?d?r-rendszer b?rt?neivel. Mell?kb?ntet?sk?nt kiz?rt?k az orsz?g ?sszes k?z?piskol?j?b?l. Seg?dmunk?sk?nt dolgozott nyolc ?ven ?t, m?g csak ki nem tudott sz?kni Ausztri?ba. B?csben v?gezte el az egyetemet ? Pszichol?gia f?szakon, mell?kszakon filoz?fi?t ?s m?v?szett?rt?netet hallgatott. Ez a h?rom diszcipl?na hat?rozta meg a k?s?bbiekben tudom?nyos munk?ss?g?t, amely sz?mos publik?ci?t, k?zt?k egy (a Deutscher Wissenschaftsverlag gondoz?s?ban megjelent) m?v?szetpszichol?giai tanulm?nyk?tetet eredm?nyezett. A m?v?szetekhez val? vonz?d?sa abban is kifejez?st nyert, hogy emigr?ns foly?iratokban sz?mos magyar nyelv? novell?t k?z?lt, n?met?l pedig (az Athena Verlag kiad?s?ban) egy reg?nyt publik?lt. Nyugalomba vonul?sa ?ta ism?t Magyarorsz?gon ?l. K?t gyermeke van. Nem lehet v?letlen, hogy az egyik, Vikt?ria, m?v?sz (zongorista), a m?sik, J?lia, kutat? orvos.

Készleten