Szita L. ? G. Seewann (szerk.): A karl?cai b?ke ?s Eur?pa

3,300 Ft

A t?r?k elleni h?bor? t?rt?net?nek, amely B?cs elleni hadj?ratt?l 1683 j?lius?t?l 1698 okt?ber?ig a b?ket?rgyal?sok el?k?sz?t?s?t szolg?l? fegyversz?net megk?t?s?ig tartott, sz?mos kiemelked? jelent?s?g? szakasz?t t?rtuk fel a nyugat-eur?pai lev?lt?rakban, ?s dokumentumk?tetekben publik?ltuk az elm?lt m?sf?l ?vtizedben.
Bud?t?l Belgr?dig c?men az 1686-1688. ?vi hadj?ratok esem?nyeinek forr?sait adtuk k?zre, folyamatosan kisebb forr?skiadv?nyokban az 1691. ?vi szal?nkem?ni csata t?rt?net?nek forr?sait k?z?lt?k, s a magyarorsz?gi t?r?k v?gv?rak?rt foly? k?zdelem bemutat?s?t szigetv?ri, majd a kanizsai blok?dh?bor? dokumentumainak k?zread?s?val a magyar olvas?k sz?m?ra tett?k el?rhet?v?. A b?k?hez vezet? ?ton d?nt? 1697. ?vi hadj?rat ?s a zentai csata t?rt?net?nek k?l?n k?tetet ?ldoztunk ?A legnagyobb gy?zelem” c?men. Kutat?csoportunk sz?m?ra logikusan k?vetkezett, hogy a nagy h?bor? befejez?s?t is megk?s?relj?k egy forr?skiadv?nyban bemutatni.

Le?r?s

Dokumentumok a karl?cai b?ke t?rt?net?hez 1698?1699

ISBN 963 8576 49 9
Kiad?: Magyar T?rt?nelmi T?rsulat D?ldun?nt?li Csoportja ? Szigetv?ri V?rbar?ti K?r
Megjelen?s: 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 314 oldal.
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

A hazai t?rt?neti irodalom mindm?ig mostoh?n b?nt a karl?cai b?ke t?rt?net?nek bemutat?s?val. Mind?ssze Acs?dy Ign?c egy ?vsz?zada megjelent tanulm?ny?ra hivatkozhatunk, amelyben a karl?cai b?ke prim?r forr?sait mutatta be a b?csi lev?lt?rakban tal?lhat? dokument?ci?k alapj?n. M?ve kit?n? forr?sismertet? ?s ?rt?kel?s els?sorban a habsburg-t?r?k ?gyekre koncentr?lt. Ezt ellens?lyozand? 1999-ben jelent meg Gebei S?ndor: A karl?cai b?ke kelet-eur?pai ?sszef?gg?sei c. jeles tanulm?nya, amelyben Oroszorsz?g kapcsol?d?s?t mutatja be a Szent Liga t?r?kellenes h?bor?j?ba, tov?bb? az oroszok szerep?t, t?rekv?seit elemzi a karl?cai b?ket?rgyal?sok sor?n.
R?vid szint?ziseket ismerhet?nk meg a h?bor?t lez?r? b?ket?rgyal?sokr?l Szak?ly Ferenc ?Hungaria Eliberata”, tov?bb? Varga J. J?nos ?A fogy? f?lhold ?rny?k?ban” c?m? k?nyv?b?l. A magyar ?sszefoglal? m?vekben Acs?dyra hagyatkozva rendk?v?l r?viden ker?l sor mind a t?r?k h?bor?k, mind pedig az azt lez?r? karl?cai b?ket?rgyal?sok bemutat?s?ra, ?rt?kel?s?re.
?rthet? ezekben az ?sszefoglal?kban a b?kek?t?s magyarorsz?gi ?sszef?gg?seikre ker?l sor els?sorban. K?tet?nk bevezet? tanulm?ny?ban Gerhard Seewann ?ppen ez?rt a b?ket?rgyal?sokat eur?pai ?sszef?gg?seiben t?rgyalja. Nem lehet ugyanis figyelmen k?v?l hagyni, hogy az 1698-99. ?vi karl?cai b?ket?rgyal?sok val?j?ban a vesztf?liai b?k?hez m?rhet?ek, a nagyhatalmi viszonyokat – k?l?n?sen K?z?p- ?s Kelet-Eur?p?ban mintegy m?sf?l ?vsz?zadra er?sen befoly?solt?k ?s meghat?rozt?k.
K?tet?nk dokumentumainak k?zl?s?n?l el?gg? b? terjedelmet ?ldozva igyekezt?k bemutatni azt a folyamatot, ami v?g?l is elvezetett az 1698-1699. ?vi b?ket?rgyal?sokhoz, majd a b?keszerz?d?s megalkot?s?hoz ?s megk?t?s?hez. A h?bor? ?vr?l ?vre t?rt?n? meg?jul?sa, a hadj?ratok sikerei, illetve sikertelens?gei, mindig felvetett?k a b?ket?rgyal?sok gondolat?t mindk?t hatalom k?reiben. A gy?zelmek ?s sikerek egy el?ny?s b?kemegk?t?s?nek lehet?s?geit villantottak fel, m?g a sikertelens?gek a tov?bbi t?rveszt?s vesz?lye miatt k?sztett?k t?bbsz?r a hadakoz? feleket arra, hogy b?ket?rgyal?si kezdem?nyez?seket tegyenek.
Az oszm?n birodalom a s?lyos veres?gek hat?s?ra 1687-1688-ban m?r b?ket?rgyal?sokat kezdem?nyezett. 1689-1691 k?z?tt az ?n. ?titkos b?csi b?ket?rgyal?sok” keret?ben folytak ?jabb t?rgyal?sok. Ezen t?rgyal?sok dokumentumaib?l v?logattunk k?tet?nkbe, mert mint j?l reprezent?lj?k ezek az iratok, a k?s?bbi b?ket?rgyal?soknak, mint ezt Kinsky gr?f a k?l?gyek egyik birodalmi ir?ny?t?ja jellemezte… ?minden tekintetben egy komolyra fordul? b?ket?rgyal?s f?pr?b?j?nak tekinthet?k…”. Val?ban, ha az eg?sz konferencia akt?it tekintj?k ?t, szinte minden k?rd?s felmer?lt, ami az 1698. ?vi karl?cai kongresszuson is sz?nyegre ker?lt.
A karl?cai t?rgyal?sokhoz, mint ezt a cs?sz?ri b?kedeleg?ci? egyik vezet?je jelent?s?ben Leopold cs?sz?rnak ?rta, ?a felek teljes kimer?l?se, s a nyugaton megk?t?tt b?k?n kereszt?l vezetett az ?t…” 1697 ?sz?n a franci?kkal folytatott p?rbesz?d d?nt? fordulatot vett, ugyanis a H?ga melletti Rijswikben, szeptember 20-?n a birodalmi-francia konfliktus b?kek?t?ssel z?rult. Ez?rt k?z?lj?k e b?ke publik?lt okm?ny?t is, amely hatalmas tehermentes?t?st jelentett a birodalom r?sz?re, s el?gg? er?s?d?tt az a meggy?z?d?s a sz?vets?gesek k?r?ben, hogy a XIV. Lajossal k?t?tt b?k?t a Port?val is elker?lhetetlen?l t?rgyal?soknak ?s megegyez?snek kell k?vetnie.
Az 1698. ?v d?nt? szakasznak bizonyult. Egyr?szt m?r az ?v elej?t?l diplom?ciai sz?lon fontos esem?nyek futottak, ugyanakkor a k?t f?l hadm?veleteket ind?tott. Ezek a hadm?veletek azonban mindenben k?l?nb?ztek az elm?lt esztend?k katonai esem?nyeit?l. Mondhatn?nk furcsa hadj?rat volt. Mindk?t hatalom az elj?vend? b?ket?rgyal?sok befoly?sol?s?ra ind?tott k?l?nb?z? man?vereket, szeml?ket, felvonul?sokat, er?demonstr?ci?t, er?d?t?sek gyors?t?s?t, ?jabb haj?hadat szereltek fel ?s ind?tottak ?tnak. Temes t?rs?g?ben v?grehajtott man?verek f?lre?rthetetlen?l bizony?tott?k, hogy egyik f?lnek sem volt m?r sz?nd?ka egy csat?t provok?lni, hanem az er?ket a r?videsen megindul? b?ket?rgyal?sok befoly?sol?s?ra k?v?nt?k felhaszn?lni.
K?tet?nkben ennek jellemz?s?re a f?hadsereg napl?j?t k?z?lj?k. A b?ket?rgyal?sok t?rt?net?t, a t?rgyal?ssal kapcsolatos tervezeteket, a cs?sz?rt?l kapott instrukci?kat, ezekre k?ld?tt jelent?seket hatalmas irategy?ttes ?rzi a b?csi ?llami lev?lt?rban. A t?bb sz?z akt?b?l ?s ezer iratb?l egy k?tetbe v?logatni csak a legjellemz?bb dokumentumokat is nagy neh?zs?ggel j?r. Igyekezt?nk a f? instrukci?kb?l v?logatni, a cs?sz?ri k?ld?tts?g jelen- lesi?nck n?h?ny jellemz? irat?t k?z?lni, mely vil?gosan mutatja, hogy a cs?sz?ri korm?ny- /.il. s maga az uralkod? a t?rgyal?sok eg?sz menet?ben d?nt? hat?st gyakorolt a t?rgyal?sok minden mozzanat?ra. S b?r mag?t a t?rgyal?sokat ir?ny?t? angol medi?tor William Paget nnj’.y jelent?s?g? szerepet v?llalt az eg?sz b?kekongresszus menet?ben, ennek ellen?re a k?/ponti birodalmi, cs?sz?ri akarat a d?nt?shozatalban mindig ?rv?nyes?lt. Mint kor?bbi k?teleinkben, most ebben a forr?sk?zl?sben is igyekezt?nk olyan forr?sokat is k?z?lni, amely a k?l?nb?z?diplom?ciai csatorn?kon keletkezett a b?ket?rgyal?sok esem?nyeir?l, pl. Hannibal M?rman bajor k?vet vagy ismeretlen velencei r?sztvev? alapos ?sszefoglal?ja.
I ils?sorban magyar olvas?k sz?m?ra fontosnak tartottuk, hogy valamennyi sz?vets?ges ?s a Porta k?z?tt megk?t?tt b?keszerz?d?s sz?vege is ismertt? v?ljon magyar nyelven is, mivel a cs?sz?r ?s a t?r?k szult?n szerz?d?s?n k?v?l eddig nem ker?lt kiad?sukra sor magyar nyelv? munk?ban.
A b?kekongresszus a birodalmak hat?rainak k?rd?s?ben a 75 napos t?rgyal?s sor?n d?nt?tt. Azonban a hat?rvonalak konkr?t pontos kijel?l?s?ben, a helysz?nen t?rt?n? kialak?t?sban ?s megvon?s?ban az e c?lre rendelt ?s kialak?tott hat?rmeg?llap?t? bizotts?g munk?ja sor?n ker?lt sor.
A cs?sz?ri bizotts?g vezet?je Luigi Ferdinando Marsigli volt. Bolognai hagyat?k?ban iiu-gmaradt e bizotts?g teljes iratanyaga. A gr?f, aki kit?n? f?ldrajzi ismeretei r?v?n a legalkalmasabb volt a munk?latok v?grehajt?s?ra ?s a vezet?s?re, m?g t?r?k oldalr?l is cl ismer?st v?vott ki mag?nak. A 17. sz?zad legv?gie hat?rkijel?l?s technikai munk?latair?l, politikai vit?ir?l tartalmaznak figyelemre m?lt? anyagot azok a dokumentumok, amelyeket k?tet?nk befejez?sek?ppen k?zl?nk.

Szita L?szl? (Bevezet?)
Tartalom
BEVEZET?S (Szita L?szl?)
VII
AZ 1683-1699. ?VI T?R?K H?BOR?K ?S A KARL?CAI B?KE KORA (Gerhard Seewann)?
XI
I.?? AZ 1683-1699-ES T?R?K H?BOR?K?
XI
1.?? Histogr?fiai szempontok
XI
2.?? K?lpolitikai konstell?ci? ?s struktur?lis felt?telek
XIV
3.?? Barokk contra t?r?k hadvezet?s
XVI
4.??? A hadt?p: logisztika ?s finansz?roz?s
XIX
5.?? A k?nny?lovass?g ?s az irregu?lis csapatok k?l?n?s jelent?s?ge
XXI
6.?? Az 1697-es hadj?rat
XXII
II.?? A KARL?CAI B?KET?RGYAL?S?
XXV
1.?? Hadic?lok ?s had?szati alaphelyzet
XXV
2.?? A politikai kiindul?si helyzet
XXVIII
3.?? A karl?cai b?kekongresszus r?sztvev?i
XXXIII
4.??? A b?ket?rgyal?sok formalit?sai ?s cerem?ni?ja
XXXVIII
5.?? A t?rgyal?sok
XXXIX
6.?? A karl?cai b?ke t?rt?nelmi jelent?s?ge
XLVIII
7.?? V?logatott bibliogr?fia a t?r?k h?bor?k ?s a karl?cai b?kekongresszus t?rt?net?hez 1683-1699
LI
DOKUMENTUMOK (Szita L?szl?)
1
I. A SZ?VETS?GES HATALMAK ?S A T?R?K BIRODALOM TITKOS B?KET?RGYAL?SAINAK” IRATAIB?L 1687-1690
3
II. B?KE A NYUGATI FRONTON (A rijswiki b?keszerz?d?s)
55
III A B?KE FEL? A FEGYVEREK ?RNY?K?BAN, AVAGY PAJZS ALATT ?RIK A B?KE – A CS?SZ?RI HADSEREG HADINAPL?JA
IV. DOKUMENTUMOK A B?KEKONGRESSZUS T?RT?NET?HEZ ?S T?RGYAL?SAIB?L 1698-1699
81
V.??? DIPLOM?CIAI JELENT?SEK A B?KET?RGYAL?SR?L 1698-1699
161
VI.??? A KARL?CAI B?KESZERZ?D?SEK OKM?NYAI
209
VII.??? A KARL?CAI B?KEKONFERENCIA CS?SZ?RI ?S T?R?K HAT?RKIJEL?L? F?BIZTOSAINAK M?K?D?SE
251
VIII.??? A T?R?K K?VETS?G ?NNEP?LYES BEVONUL?SA?S FOGAD?SA B?CSBEN 1699
285
SZEM?LYNEVEK MUTAT?JA?
297
F?LDRAJZI NEVEK MUTAT?JA
301
A DOKUMENTUMOK TARTALOMMUTAT?JA?
311

Elfogyott