Tanulm?nyok a k?z?pkori magyar egyh?z t?rt?net?b?l (Capitulum 1. )

2,800 Ft

A ’80-as ?vekben a magyar k?z?pkor ir?nt ?rdekl?d?, a szegedi egyetemen tanul? di?kok k?z?l t?bben egyh?zt?rt?neti t?m?k fel? fordultak. Tanulm?nyaik befejez?se ut?n a K?z?pkori Magyar T?rt?neti Tansz?khez k?t?’dve folytathatt?k kutat?munk?jukat, de m?r lehet?s?get kaptak arra is, hogy magyar egyh?zt?rt?netb?l el?sz?r term?szetesen szemin?riumokat, majd az ?vek m?lt?val el?ad?sokat is tartsanak. A nagy hallgat?i ?rdek?l?d?s ?szt?nz?se nyom?n 1990-ben Alm?si Tibor bar?tommal egy?tt, a Soros Alap?tv?ny nagyvonal? anyagi t?mogat?sa mellett, igyekezt?nk egy ?tfog? k?z?pkori egyh?zt?rt?neti k?pz?st kialak?tani a szegedi t?rt?n?szk?pz?sen bel?l. Megh?vott el?ad?kkal k?z?sen t?bb ?j el?ad?ssorozatot siker?lt beind?tanunk ?s felmer?lt az egyh?zt?rt?neti speci?lis k?pz?s beind?t?s?nak lehet?s?ge is, s?’t t?bben egy ?n?ll? tansz?k el?k?sz?t?s?re is buzd?tottak benn?nket. A programban r?sztvev? oktat?k fiatal, kezd? kutat?k l?v?n nem rendelkeztek m?g az int?zm?nyes?l?shez sz?ks?ges tudom?nyos fokozatokkal. ?gy a n?pszer? ?s eredm?nyes kezdem?nyez?s nem nyerhetett az egyetem r?sz?r?l hivatalos elismer?st. Az egyh?zt?rt?neti oktat?s ?s a hozz? kapcsol?d? kutat?munka koordin?l?sa valamint p?nz??gyi h?tter?nek megteremt?se nagyon komoly terheket jelentett, amelyeket Alm?si Tibor seg?ts?ge mellett sem tudtam magam elv?gezni. Terveink megval?s?t?sa ?rdek?ben sz?k?s?gesnek t?nt egy, kutat?p?ly?ra k?sz?l?, egyh?zt?rt?net ir?nt ?rdekl?d? tan?tv?nyi k?r kialak?t?sa, illetve az el??rt tudom?nyos fokozatok megszerz?se. Az ut?bbi f?l ?vtizedben a szerzetess?g ?s a k?ptalanok t?rt?net?t vizsg?l? kurzusaimat l?togat? hallgat?k k?z?l siker?lt egy bar?ti sz?lakkal is er?sen kapcsol?d? tan?tv?nyi k?rt kialak?tani. Mindez ter?m?szetesen nem siker?lt volna a K?z?pkori Magyar T?rt?neti Tansz?ken ?s a T?rt?neti Seg?dtudom?nyi Tansz?ken dolgoz? koll?g?im seg?ts?ge n?lk?l, akik a medievisztika minor szakon tartott ?r?ikkal hozz?j?rultak di?kjaim tud?s?nak gyarap?t?s?hoz.

Szerk: Koszta L?szl?
Capitulum I.

ISBN 963482240
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 165×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ezzel a csapattal elhat?roztuk, hogy sz?lesebb szakmai k?rben(Universis quibiis expedit) is meg kellene ismertetni ?s megm?retni eredm?nyeinket. ?gy d?nt?tt?nk, hogy a dolgozatokat nem k?l?n-k?l?n foly?iratokban, hanem egy?tt jelentetj?k meg. A k?tet?ben szerepl? tanulm?nyok ir?ny?t?som – K?falvi Tam?s szakdolgozat?t Alm?si Tiborral k?z?sen vezett?k – alatt k?sz?ltek ?s kiv?tel n?lk?l szerz?j?k els? tudom?nyos munk?ja. A k?nyv ?ssze?ll?t?sa kapcs?n mer?lt fel, hogy el?rkezett az id? a r?g?ta tervezett, s?t val?j?ban m?r egy j? f?l ?vtizede m?k?d? egyh?zt?rt?neti kutat?csoport hivatalos meg?alak?t?s?ra. Rem?lj?k, hogy a jelen k?tet ?tolvas?sa ut?n ?nt is meggy?zt?k terv?nk jo?goss?g?r?l ?s ?rettnek ?t?l benn?nket egy ilyen v?llalkoz?sra. A kutat?csoport n?vv?lasz?t?saCapitulwn jelzi, hogy tagjai a k?z?pkori szerzetesekhez ?s kanonokokhoz hasonl?an rendszeresen ?sszegy?lve szeretn?k megvitatni a feladatokat, a kutat?- ?s oktat?munka probl?m?it. M?sr?szt a csoport kiemelt tervei k?z?tt is szerepel a szerzetes?g vizsg?lata mellett a kanonokok ?s k?ptalanok k?z?pkori hist?ri?j?nak bemutat?sa. ?gy aCapitulum n?v fejezi ki, itthon ?s k?lf?ld?n, legjobban kezdem?nyez?s?nk c?ljait.
A Capitulum K?z?pkori Egyh?zt?rt?neti Kutat?csoport nev?ben sz?ves figyelm?be aj?nlom aCapitulum I. k?tetet, amelyet rem?nyeink szerint – mint a I. is jelzi – tov?bbiak k?vetnek majd.

Koszta L?szl?
Tartalom

El?sz?7
Homonnai Sarolta: “?cum sigillis abbatis et capituliSancti Martini…”9
Hunyadi Zsolt: A sz?kesfeh?rv?ri johannita konvent hiteleshelyi tev?kenys?ge az?rp?d-korban33
Reg?nyi Kund: Karmelit?k a k?z?pkori Magyarorsz?gon67
Kurecsk? Mih?ly – Stossek Bal?zs: A Szent S?r Kanonokrend t?rt?nete Magyarorsz?gon83
K?falvi Tam?s: A p?csr?radi konvent hiteleshelyi tev?kenys?ge az ?rp?d-korban (1254-1301)129
K?falvi Tam?s: A p?csv?radi konvent hiteleshelyi oklevelei151
Homonnai Sarolta – Hunyadi Zsolt: A johannita lovagrend regul?ja (forr?sk?zl?s)171

Készleten