Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 13.

800 Ft

Koller J?zsef kanonok, p?csi nagypr?post hal?la sz?zhetvenedik ?vfordul?j?n, 2002-ben konferenci?val eml?kezett P?cs tudom?nyoss?ga a 18. sz?zad neves szem?lyis?g?re. A k?tet szerkeszt?i Koller J?zsef szem?ly?vel, tudom?nyos hagyat?k?val, munk?ss?g?val foglalkoz? tanulm?nyok mellett helyet adtak mindannak, ami Koller szem?ly?hez, kutat?saihoz, vagy kutat?sainak sz?nter?hez, a p?csi egyh?zmegy?hez kapcsol?dik. Az els? tematikus blokk mellett, melyek Koller J?zsef szem?ly?hez, ?letm?v?hez szorosan k?t?d? el?ad?sok kaptak helyet, k?l?n fejezetnyi terjedelmet kapott a k?z?pkori p?csi p?sp?ks?g t?rt?nete. A Koller-korabeli p?csi egyh?zmegye probl?m?i ?s szellemi ?let?nek bemutat?sa jellemezte az el?ad?sok harmadik csoportj?t. A k?tet k?t utols?k?nt k?z?lt tanulm?nya pedig csak ?tt?telesen kapcsol?dik Koller J?zsefhez. Az egyik Scitovszky p?sp?k tev?kenys?g?r?l, a m?sik ?s Gosztonyi Gyula ?p?t?sznek az egyh?zmegye szakr?lis ?p?t?szetben j?tszott munk?ss?g?r?l sz?l.

Le?r?s

A Koller J?zsef eml?kkonferencia (2002. okt?ber 24-25.) v?logatott el?ad?sai

Szerkesztette: Font M?rta ?s Vargha Dezs?

ISSN 1219 4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 310 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

El?sz?
Bevezet?
IN MEMORIAM JOSEPHUS KOLLER
?
T?m?r Gy?rgy: Koller J?zsef
19
Boros L?szl?: Adal?kok Nagym?nyai Koller J?zsef p?lyak?p?hez
55
M?r? M?ria Anna: Koller J?zsef hagyat?ka
63
Szelestei N. L?szl?: Koller J?zsef ?s a historia litteraria
77
Boda Mikl?s: Koller J?zsef It?li?ja
89
A K?Z?PKORI P?CSI P?SP?KS?G
?
Kiss Gergely: A p?csv?radi ap?ts?g egyh?zjogi kiv?lts?gai
99
Fedeles Tam?s: Adal?kok a p?csi sz?kesegyh?zi als?paps?g t?rt?net?hez (1354-1400)
111
K.N?meth Andr?s: K?z?pkori patroc?niumok a p?csi p?sp?ks?g tolnai ?s reg?lyi f?esperess?g?ben
133
Jankovits L?szl?: Az ?ingenium? fogalma Janus Pannoniusn?l
157
K?falvi Tam?s: Bart?k Istv?n p?csv?radi ap?t birtokrestaur?ci?s k?s?rlete (1657-1658)
165
A 18. SZ?ZADI P?CSI EGYH?ZMEGYE ?LET?B?L
?
Borsy Judit: A p?csi egyh?zmegye birtoka 1703 ?s 1736 k?z?tt
191
T. Papp Zs?fia: Agyich Istv?n kanonok ?lete ?s versei (k?nyvt?ri adatok alapj?n)
201
M?rfi Attila: Fejezetek a jezsuita iskolai sz?nj?tsz?s t?rt?net?b?l P?csett a 17. sz?zad v?g?n ?s a 18. sz?zadban
247
Lantosn? Imre M?ria: Szakr?lis t?jform?l?s (Mecsek)N?dasdon a 18-19. sz?zadban
265
NEVES P?CSI SZEM?LYIS?GEK
?
Nagy G?bor: Scitovszky J?nos szerepe az egyh?zmegye, P?cs v?rosa valamint az orsz?g ?let?ben
283
Mend?l Zsuzsa: Dr. Gosztonyi Gyula (1904-1962) ?p?t?szm?rn?k munk?ss?ga
287

Készleten