Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 14.

1,000 Ft

A magyar ?llamalap?t?s millennium?n ism?t szinte divatt? v?lt v?ros- ?s falumonogr?fi?k ?r(at)?sa ?s kiad?sa. A k?tet c?lja m?dszertani seg?ts?get adni a helyt?rt?neti kutat?sokat v?gz?k sz?m?ra. A k?tet nem egys?ges m?dszertani seg?dk?nyv, ink?bb a v?rost?rt?neti kutat?s n?h?ny elm?leti probl?m?ja, a k?rnyez? orsz?gokban foly? v?rost?rt?neti kutat?sokra kitekint? tanulm?nyok, n?h?ny magyarorsz?gi m?hely ? v?ros- illetve falumonogr?fia k?sz?t?s?vel kapcsolatos ? tapasztalatai r?szismeretekkel, ?tletekkel, probl?mafelvet?sekkel k?v?nnak seg?teni a hasonl? munk?ba kezd?, a kutat?s m?dszertan?t kev?ss? ismer? koll?g?knak.

Le?r?s

V?rost?rt?net, helyt?rt?net
Elm?let ?s m?dszertan

Szerkesztette: Vony? J?zsef

ISSN 1219 4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 194 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Table of Contents
6
Inhalt
7
A k?tet szerz?i
8
El?sz?
9
Elm?leti k?rd?sek
11
B?cskai Vera: A v?rost?rt?net ?jabb dilemm?i
13
Gy?ni G?bor: A v?rosbibliogr?fia ?s a mikrot?rt?net
19
Nemzetk?zi kitekint?s
29
?.Kov?cs J?zsef: N?met v?rosi t?rsadalmak az ?jkorban. Az ?sszehasonl?t? vizsg?latok lehet?s?gei
31
De?k Ern?: V?rost?rt?neti kutat?sok Ausztri?ban
57
Viliam Cicaj: A szlov?kiai v?rost?rt?neti kutat?s ?llapota ?s probl?m?i
69
Lengyel T?nde: A kora?jkori mez?v?rosok kutat?s?nak probl?m?i Szlov?ki?ban
79
P?l Judit: V?rost?rt?neti kutat?sok Erd?lyben a m?sodik vil?gh?bor? ut?n
87
Fleisz J?nos: A v?rost?rt?neti kutat?sok mai probl?m?i Rom?ni?ban
95
A v?ros- ?s falumonogr?fi?k kutat?sszervez?si probl?m?i
101
Vony? J?zsef: Szempontok a v?ros- illetve k?zs?gt?rt?neti monogr?fi?k elk?sz?t?s?t szolg?l? alapkutat?s megszervez?s?hez
103
Feiszt Gy?rgy: Szakmai, lok?lpatri?ta ?s politikai ?rdekek ?tk?z?se a v?rost?rt?neti monogr?fi?k k?sz?t?se sor?n
123
Hal?sz Imre: Zalakaros v?ros monogr?fi?ja
129
M?dszertani probl?m?k
141
Petrovics Istv?n: M?dszertani probl?m?k a k?z?pkori Temesv?r t?rt?net?nek kutat?sa kapcs?n
143
Germuska P?l: A magyarorsz?gi szocialista v?rosok 1945 ?s 1990 k?z?tti t?rt?net?vel kapcsolatos kutat?si probl?m?k
161
V?rady Zolt?n: A nemesi k?zgy?l?si jegyz?k?nyvek felhaszn?l?s?nak lehet?s?gei a helyt?rt?neti kutat?sban
171
K?li Csaba: Zalal?v? 20. sz?zadi t?rt?net?nek m?sodlagos lev?lt?ri forr?sai
177
Aradi G?bor: A k?zs?gi monogr?fia n?h?ny speci?lis forr?sa a k?t vil?gh?bor? k?z?tt
183

 

Készleten