Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 17.

1,000 Ft

1998-ban jelent meg a P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny kiad?s?ban Koszta L?szl? munk?ja a p?csi sz?kesk?ptalan hiteleshelyi tev?kenys?g?r?l. Koszta L?szl? a hiteleshelyek tev?kenys?g?nek indul?s?t, magyarorsz?gi kezdeteit, dokumentumaik saj?toss?gait mutatta be, ?s konkr?tan feldolgozta a p?csi k?ptalan e t?ren kifejtett tev?kenys?g?t a 13. sz?zad eleji kezdetekt?l a 14. sz?zad k?zep?ig
Fedeles Tam?s els? tanulm?nyaiban k?vette Koszta m?dszertani alapvet?s?t, de b?vebb anyagb?l dolgozott, hiszen a 14. sz?zad k?zep?t?l a Moh?csig terjed? id?szaknak az okleveles anyaga m?r nem olyan szer?ny, mint a korak?z?pkori. Ez lehet?v? tette Fedeles Tam?s sz?m?ra, hogy vizsg?latainak k?r?t kiterjessze, ?s a p?csi k?ptalan ?sszet?tel?r?l ?s tev?kenys?g?r?l teljes k?r? k?pet adjon.
Fedeles Tam?s a p?csi k?ptalan 1354?1526 k?z?tti t?rt?net?nek teljes forr?sanyag?t feldolgozta, kutat?sainak els? eredm?nye egy impon?l? gazdags?g? adatb?zis, amelynek sz?lesk?r? archontol?giai ?s prozopogr?fiai vizsg?lat?t v?gezte el a szerz?. 1354?1526 k?z?tt sok szem?lyt ismer?nk a p?csi kanonokok sor?b?l, noha a lista egy-egy r?videbb id?n bel?l kor?ntsem teljes. A korak?z?pkori viszonyokn?l t?bbet tudunk a kanonokok sz?rmaz?s?r?l, egy?ni ?let?tjukr?l, a k?ptalanon bel?l ell?tott feladataikr?l; de iskol?zotts?gukr?l ?s j?vedelmeikr?l is. T?bben voltak k?zt?k, akik megengedhett?k maguknak, hogy a kanonoki stallumb?l helyettest ?ll?tsanak, maguk pedig k?lf?ld?n egyetemi tanulm?nyokat folytassanak. Az adatok elemz?se sor?n ?rnyaltabb k?pet kapunk azokr?l az ?gyekr?l, amelyek a k?ptalan el? ker?ltek, illetve, amelyek kivizsg?l?s?ra felk?r?st kaptak. Mindezekre f?ny der?l Fedeles Tam?s munk?j?b?l, amelyben a szerz? a sokf?le adat?t mindig egy-egy szempont szerint rendezi, ?s minden lehets?ges oldalr?l bemutatja az egyh?zi k?z?pr?teg helyzet?t.

 

Le?r?s

Szerz?: Fedeles Tam?s
C?m: A p?csi sz?kesk?ptalan szem?lyi ?sszet?tele a k?s? k?z?pkorban (1354-1526)

ISSN 1219 4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2005
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel ?s ?sszefoglal?val)
Terjedelem: 500 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

 

Tartalom

<t

CONTENTS
8
INHALT
11
EL?SZ?
15
K?SZ?NETNYILV?N?T?S
17
BEVEZET?S
19
1. KUTAT?ST?RT?NET
23
1.1. Nemzetk?zi historiogr?fiai v?zlat
23
1.2. A magyar k?ptalanok k?z?pkori t?rt?net?re ?s tagjaira vonatkoz? kutat?sok
28
1.3. A p?csi sz?kesk?ptalan k?z?pkori t?rt?net?re ?s tagjaira vonatkoz? kutat?sok
37
2. A?K?PTALAN SZERKEZETI FEL?P?T?SE
46
2.1. A test?let k?z?pkori t?rt?net?nek v?zlata
46
2.2. A k?ptalan tags?ga
48
2.2.1. M?lt?s?gvisel?k
51
2.2.1.a. Pr?post
51
2.2.1.b. Olvas?kanonok
54
2.2.1.c. ?nekl?kanonok
55
2.2.1.d. ?rkanonok
56
2.2.1.e. Kispr?post
57
2.2.2. Hivatal- ?s tiszts?gvisel?k
59
2.2.2.a. D?k?n
59
2.2.2.b. F?esperesek
61
2.2.2.c. A m?lt?s?gvisel?k helyettesei
64
2.2.3. Egy?b tiszts?geket, hivatalokat bet?lt? szem?lyek
65
2.2.3.a. P?sp?ki vik?rius
65
2.2.3.b. Ispot?lyigazgat?
67
2.2.3.c. Hitsz?nok
67
2.2.4. Mesterkanonokok
68
2.3. A sz?kesegyh?z als?paps?ga
68
3.? A K?PTALANI JAVADALMAK BET?LT?SE
71
3.1. A magyar kir?lyok javadalomadom?nyoz?sai
71
3.2. A p?csi p?sp?k?k mint?collatorok
76
3.3. P?pai javadalomadom?nyoz?sok
78
3.4. Cser?k
82
3.5. A kanonokok beiktat?sa
84
4. A?TEST?LETBE T?RT?N? BEJUT?S
87
4.1. Sz?rmaz?s
87
4.1.1. B?r?k
88
4.1.2. K?znemesek
92
4.1.3. Polg?rok
94
4.1.4. Jobb?gyok
95
4.1.5. K?lf?ldiek
96
4.2. Egyeteml?togat?s
101
4.3. A javadalomszerz?s egy?b m?dozatai
112
4.3.1. Szem?lyi ?sszefonod?s
112
4.3.2. Ter?leti kapcsol?d?s
120
4.3.3. Egyh?zi kapcsolatok
120
4.3.4. Uralkod?i kegy
122
4.3.5. ?llami (udvari) szolg?lat
123
4.3.6. Famili?ris kapcsolatok
130
5. A?KANONOKOK FELADATAI, K?TELEZETTS?GEI
134
5.1. A kanonokok szerepe a liturgi?ban
134
5.2. Az egyh?zi rend fokozatainak felv?tele ?s a lelkip?sztori szolg?lat
134
5.3. A k?ptalan hiteleshelyi szem?lyzete
137
5.4. Rezide?l?s ?s javadalomhalmoz?s
146
6. A?KANONOKOK ?LETK?R?LM?NYEI, MENTALIT?SA
151
7. TOV?BBL?P?S A K?PTALANB?L
166
KITEKINT?S
169
FORR?SOK, SZAKIRODALOM
171
F?GGEL?K
?
I. A mell?kletben szerepl? r?vid?t?sek
206
II. A kanonokok felsorol?sa id?rendben
207
III. ?sszes?t? t?bl?zat a kanonokok f?bb ?letrajzi adataival
218
IV. Sz?rmaz?s
258
V. P?pai javadalomadom?nyoz?sok
263
VI. A hiteleshelyi oklevelek tan?- ?s m?lt?s?gsorai
267
VII. D?k?nok
271
VIII. Vik?riusok
271
IX. A kanonokok egyh?zi karrierje
272
X. Kanonokok ?llami (uralkod?i) szolg?latban
281
XI. Kanonokok a p?pai udvarban
283
XII. Az egyes javadalomszintek jellemz?i
284
XIII. A k?ptalan als?paps?ga ?s olt?rigazgat?s?gai
289
XIV. Az ispot?ly igazgat?i
296
XV. Pl?b?nos kanonokok
296
XVI. A kanonokok egyetemi tanulm?nyai, gr?dusai
297
XVII. A k?ptalan k?z?pkori birtoksai
301
PROZOPOGR?FIAI ADATT?R
311
?
?
SUMMARY
473

Készleten