Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 19.

1,000 Ft

Jelen k?tet k?t rendezv?ny v?logatott el?ad?sainak szerkesztett v?ltozatait tartalmazza. A k?tetben szerepl? tanulm?nyokat a szerkeszt?k ?t nagyobb tematikus fejezetbe rendezt?k. Az els? fejezetet n?gy r?g?szet- ?s ?p?t?szett?rt?neti tanulm?ny alkotja, amelyek t?m?i a p?csi ?kereszt?ny eml?kekhez, valamint a p?csi v?r ?s a dzs?mik t?rt?net?hez kapcsol?dnak. A m?sodik blokkba a gazdas?gt?rt?neti tanulm?nyok ker?ltek, r?szben a v?ros gazdas?gi rendszer?nek specifikum?t jelent? mez?gazdas?gi k?rd?sekkel foglalkoznak, de szerepelnek annak ipari strukt?r?j?t bemutat? ?r?sok is. Hat tanulm?ny alkotja a t?rsadalom- ?s politikat?rt?neti fejezetet, amelyen bel?l sz? esik a 19. sz?zadi kisded?v?s ?s a szeg?ny gyerekek probl?m?ir?l, a n?k helyzet?nek meg?t?l?s?r?l, a t?rsadalmi ?nszervez?d?s p?ld?j?t jelent? b?nyat?rsp?nzt?r alap?t?s?r?l, valamint r?szletes k?pet kapunk a v?ros 1897. ?vi k?lts?gvet?s?r?l, s annak kialak?t?s?r?l. H?t tanulm?ny k?pezi a kult?rt?rt?neti blokkot, igen sz?les spektrumban. Tal?lunk k?zt?k szakmai ?r?sokat a p?csi joglyceumr?l ?s a p?sp?ki k?nyvt?rr?l ugyan?gy, mint a horv?t iskola vonz?sk?rzet?r?l, a vil?gh?bor? alatt haszn?lt civil jelk?pekr?l, stb. A k?tetet k?t m?dszertani tanulm?ny z?rja, amelyek k?z?l az egyik egy elfeledett forr?scsoportra, m?gpedig a V?rost?rt?neti M?zeumban ?rz?tt lev?lt?ri iratokra, m?g a m?sik a t?rt?net?r?s ?ltal igen elhanyagolt t?m?t jelent? biztos?t?s?gy k?rd?seire h?vja fel a figyelmet.

Le?r?s

A?P?cs gazdas?ga ?s t?rsadalma a 18?20. sz?zadban??s a?P?cs ?vsz?zadai?c?m?, 2005. ?vi konferenci?k v?logatott el?ad?sai

Szerkesztette: Kaposi Zolt?n ?s Pilkhoffer M?nika

ISSN 1219 4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 410 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Inhaltsverzeichnis
7
Table of Contents
9
El?sz?
11
A k?tet szerz?i
13
I. R?g?szet, ?p?t?szet- ?s m?v?szett?rt?net
?
T?th Henriett: Megjegyz?sek a p?csi ?kereszt?ny mauz?leum szarkof?gj?nak ?vszak-?br?zol?saihoz
15
Pattanty?s-?.Mikl?s: ?kereszt?ny s?rkamr?k kimutat?s?nak k?s?rlete f?ldradar m?dszerrel P?csett
27
Visy Zsolt: ?jabb adatok a p?csi v?r ?p?t?st?rt?net?hez
35
Sud?r Bal?zs: Megjegyz?sek a p?csi dzs?mik t?rt?net?hez
59
II. Gazdas?gt?rt?net
?
Nagy Imre G?bor: P?cs v?ros els?, 1897.?vi gazdas?gi programja
75
Kaposi Zolt?n: P?cs mez?gazdas?gi rendszere a dualizmus id?szak?ban
101
Sarl?s Istv?n: P?cs mez?gazdas?ga az 1930-as ?vekben
127
Hock Melinda: Az 1968-72.?vi reform hat?sai a p?csi gazdas?gra a korabeli p?csi sajt? t?kr?ben
145
Kaposi Zolt?n: Iparszerkezeti v?ltoz?sok P?csett a gazdas?gi reform le?ll?t?s?t?l a rendszerv?lt?sig terjed? id?szakban (1972-1990)
155
III. T?rsadalom- ?s politikat?rt?net
?
Nagy Imre G?bor: P?cs v?ros t?rv?nyhat?s?gi bizotts?g?nak m?k?d?se (1872-1919)
179
Ag?cs Ang?la-Feh?r Zs?fia: A n?k helyzete P?csett a 19-20. sz?zad fordul?j?n a helyi sajt? t?kr?ben
195
M?sz?ros Bal?zs: Mened?kh?zat a szeg?nyek gyermekei sz?m?ra! Kisded?v?s P?csett a 19.sz?zadban
203
Kriszti?n B?la: A Dunag?zhaj?z?si T?rsas?g b?nyat?rsp?nzt?ra (1854-1944)
231
V?r?s Istv?n K?roly: Zsid?sors P?csett, a v?szkorszakban
243
IV. Kult?rt?rt?net
?
Horv?th Szilvia: P?csi tud?sok a magyar ?kortudom?ny kezdetein?l
269
Petrovics Istv?n: M?vel?d?st?rt?neti ?rdekess?gek a k?z?pkori P?cs hist?ri?j?b?l
279
Schweitzer G?bor: A P?csi P?sp?ki Joglyceum a 19-20.sz?zad fordul?j?n
289
Poh?nka ?va: A P?csi P?sp?ki Joglyceum K?nyvt?r?nak kirabl?sa ?s visszaszerz?se (1919-1945)
311
Tegzes Ferenc: Jelk?pek haszn?lata az els? vil?gh?bor? alatti h?torsz?gban. A z?szl?
323
Poh?nka ?va: ?a tulajdonjog s?rthetetlen fenntart?s?val? A P?csi P?sp?ki K?nyvt?r helye a Magyar Kir?lyi Erzs?bet Tudom?nyegyetem K?nyvt?r?ban (1923-1950)
349
V. M?dszertan
?
M?rfi Attila-G?l ?va: A V?rost?rt?neti M?zeum feud?lis kori irat- ?s nyomtatv?nygy?jtem?nye
367
Farkas Szilveszter: A biztos(?tott) m?lt. (A mag?nbiztos?t?s-?gy t?rt?neti forr?sair?l)
393

Készleten