Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 20.

1,000 Ft

A k?tetben a szerkeszt?k k?t konferencia el?ad?sainak tanulm?nny? fejlesztett v?ltozataib?l v?logattak. Sud?r Bal?zs ?s Varga Szabolcs a t?r?kkort ?rint? ?j eredm?nyeiket k?zlik. Kaposi Zolt?n tanulm?nya a dualizmus kori, dinamikus fejl?d?s eredm?nyek?nt kialakult iparszerkezet meg?rt?s?t k?nny?ti meg. M?sz?ros Bal?zs k?t fontos szoci?lis k?rd?s ? a v?rosi lak?s?p?tkez?s ?s az ?rvah?z ? t?rt?net?nek r?szleteibe avatja be az olvas?t. De?k M?t? a p?csi eg?szs?g?gy egyik fontos ter?let?nek fejl?d?s?r?l ad v?zlatos ?ttekint?st. N?gy tanulm?ny a v?ros kult?rt?rt?net?r?l alkotott ismereteinket gazdag?tja. Poh?nka ?va a jeles, k?nyvt?ralap?t? p?sp?k munk?ss?g?nak ?jabb r?szleteibe avatja be az olvas?t. Schweitzer G?bor az Erzs?bet Tudom?nyegyetem egyik kiv?l? jog?sz professzor?nak munk?ss?g?r?l ad ?tfog? k?pet. Csibi Norbert gazdagon adatolt ?r?sa a v?ros ? oktat?si ter?leten ?rv?nyes?l? ? region?lis centrum szerepe jobb meg?rt?s?hez j?rul hozz?. Horv?th ?d?m dolgozata a K?d?r-korszakot a sajt? alapj?n (is) kutat?k munk?j?t seg?ti a sajt?politika ?s a Dun?nt?li Napl? korabeli m?k?d?s?nek elemz?s?vel. Nagy Imre G?bor Erzs?bet kir?lyn? kultusz?nak, Tegzes Ferenc pedig az Orsz?gz?szl? l?tes?t?s?nek p?csi vonatkoz?sait t?rgyalva mutatj?k be, mik?nt haszn?lt?k ki politikai c?lokra a kult?ra k?l?nb?z? elemeit k?t korszak fontos politikat?rt?neti esem?nye kapcs?n. Paksy Zolt?n a v?ros dualizmus kori politikai t?rk?p?t rajzolta meg, Rozs Andr?s pedig az 1956-os forradalom ?s szabads?gharc p?csi esem?nyeit ?s a megtorl?s id?szak?t mutatja be r?szletesen ?s pontos adatt?rral. A k?t utols? tanulm?ny a p?csi monogr?fia?r?si k?s?rletek t?rt?net?t mutatja be. Nagy Imre G?bor az 1880-as ?vekt?l a m?sodik vil?gh?bor?ig terjed? id?szak pr?b?lkoz?sait t?rgyalja, Vony? J?zsef pedig a napjainkban is foly? kutat?sok, az ezt szolg?l? szervez?munka felt?teleir?l ?s eredm?nyeir?l sz?mol be.

Le?r?s

A 2006. ?s 2007. ?vi?El?ad?sok P?cs t?rt?net?b?l?c?m? konferenci?k v?logatott el?ad?sai

Szerkesztette: Kaposi Zolt?n ?s Vony? J?zsef

ISBN 978?963 87277 3 2
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 364 oldal
M?ret: 168×237 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Inhaltverzeichnis
6
Table of Contents
7
A k?tet szerz?i
8
El?sz?
9
I. A t?r?kkori P?cs
11
Sud?r Bal?zs: A h?dolt P?cs t?rt?net?hez
11
Varga Szabolcs: P?cs kapcsolata a Dr?v?n t?li ter?letekkel a 16. sz?zad els? fel?ben
29
II. Gazdas?g, t?rsadalom, szoci?lpolitika ?s eg?szs?g?gy a 19?20. sz?zadban
57
Kaposi Zolt?n: P?cs iparszerkezete a 19-20. sz?zad fordul?j?n
57
M?sz?ros Bal?zs: K?zs?gi lak?s?p?tkez?s els? l?p?sei P?csett
75
M?sz?ros Bal?zs: A Rudolphinum v?rosi ?rvah?z ?p?t?se. A p?csi v?rosi ?rvah?z alap?t?sa.
101
De?k M?t?: A p?csi fog?szat ?ttekint? t?rt?nete
119
III. P?cs kult?r?ja a 18?20. sz?zadban
127
Poh?nka ?va: Adal?kok Klimo Gy?rgy p?csi p?sp?k munk?ss?g?hoz
127
Nagy Imre G?bor: Erzs?bet kir?lyn? eml?kezete P?csett (1898)
141
Csibi Norbert: A P?csi P?sp?ki Jogakad?mia ?s hallgat?i a dualizmus kor?ban
173
Schweitzer G?bor: ?Szigor? censor voltam?? r?szletek Moln?r K?lm?n (1881-1961) k?zjog?sz professzor visszaeml?kez?seib?l
213
Horv?th ?d?m: A Dun?nt?li Napl? az 1970-es ?vekben
233
IV. Politikat?rt?net a 19?20. sz?zadban
259
Paksy Zolt?n: P?cs v?ros politikai arculata ?s orsz?ggy?l?si v?laszt?sai a dualizmus kor?ban
259
Tegzes Ferenc: A P?csi Orsz?gz?szl? l?trej?tte
281
Rozs Andr?s: Az 1956-os forradalom ?s szabads?gharc P?csett
297
V. P?cs t?rt?net?r?s?nak t?rt?net?b?l
377
Nagy Imre G?bor: P?cs v?ros monogr?fi?j?nak tervei 1880-as ?s az 1940-es ?vek k?z?tt
377
Vony? J?zsef: Egy ellentmond?sos kutat?si program (r?sz)t?rt?nete A P?cs t?rt?nete c. nagymonogr?fia meg?r?s?nak leg?jabb-k?s?rlete?
413

Készleten