Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 9.

800 Ft

A Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 9. k?tete a ?P?cs szerepe a Moh?cs el?tti Magyarorsz?gon? c?mmel a milleniumi rendezv?nyek sorozat?ban megrendezett konferenci?n elhangzott v?logatott el?ad?sait tartalmazza. A tanulm?nyok a v?rosiasod?s, a v?rosi polg?rs?g valamint az egyh?zt?rt?net t?mak?r?t ?rintik, s a korszakb?l fontos alapkutat?si eredm?nyeket mutatnak fel.
P?cs t?rt?net?nek egyik legizgalmasabb id?szaka az ??tmenet? k?rd?se, azaz hogy vajon folytonosnak tekinthet?-e a telep?l?s (?s lakoss?ga) a r?mai provinciak?zpont, Sopianae ?s a k?z?pkori p?sp?ki sz?khely, Quinqueeclesiae. A kor?bbi v?leked?sekkel ellent?tben T?th Endre ?nem?-mel v?laszol a k?rd?sre telep?l?st?rt?neti, diplomatikai ?s topogr?fiai elemz?sek alapj?n.
A v?ros t?rt?net?nek k?s?k?z?pkori szakasz?t mutatja be Kubinyi Andr?s, aki a magyarorsz?gi v?rosiasod?s vizsg?lat?ra kidolgozott m?dszer?t alkalmazva azt ?llap?tja meg, hogy P?cs a k?z?pkorv?gi Magyarorsz?g legfontosabb v?rosai k?z? tartozott.
A korszak egyh?zt?rt?neti tanulm?nyai k?l?n t?mb?t alkotnak a tanulm?nyok sor?ban. A k?z?pkori Magyarorsz?gon P?cs, mint p?sp?ki sz?khely ??led ?jj?? ?s v?lik az egyik leggazdagabb egyh?zi k?zpontt?. Ennek kezdeteit, a p?csi p?sp?ks?g megszervez?s?nek k?r?lm?nyeit, a p?sp?k ter?leti illet?kess?g?nek hat?rait vizsg?lja ?s mutatja be Kiss Gergely az alap?t?lev?l alapos diplomatikai elemz?s?re ?p?tve. Tim?r Gy?rgy viszont mag?ra a v?rosra koncentr?l: a templomok patrociniumainak vizsg?lat?val a helyi szenttiszteletet t?rk?pezi fel. A 13. sz?zadban indul? hiteleshelyi tev?kenys?g 1354?1437 k?z?tti id?szak?t elemzi Fedeles Tam?s, akinek munk?ja Koszta L?szl? m?dszerei ?s kor?bbi kutat?sai (ld. Koszta L.: A p?csi sz?kesk?ptalan hiteleshelyi tev?kenys?ge (1214?1353), P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny, 1998) ?rvendetes folytat?s?t jelenti. A p?csv?radi konvent hiteleshelyi tev?kenys?g?nek p?csi vonatkoz?sait emelte ki K?falvi Tam?s.

P?cs szerepe a Moh?cs el?tti Magyarorsz?gon

Szerkesztette: Font M?rta

ISSN 1219 4077
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar (angol ?s n?met nyelv? tartalomjegyz?kkel)
Terjedelem: 208 oldal
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Tartalomjegyz?k
Table of contents
Inhaltverzeichnis
A k?tet szerz?i
El?sz?
FONT M?RTA: A vil?gi uralom megszervez?se K?z?p- ?s Kelet-Eur?pa ?j ?llamaiban az els? ezredfordul?n
11
T?TH ENDRE: Sopianae: a r?mai v?ros, mint P?cs el?dje
27
KUBINYI ANDR?S: P?cs gazdas?gi jelent?s?ge ?s v?rosiass?ga a k?s?-k?z?pkorban
43
KISS GERGELY: A p?csi p?sp?ks?g megszervez?se ?s ter?leti kiterjed?se
53
T?M?R GY?RGY: A szenttisztelet P?csett, a k?z?pkorban (patrocinium, titulus ecclesiae)
69
FEDELES TAM?S: A p?csi sz?kesk?ptalan szem?lyi ?sszet?tele a hiteleshelyi oklaevelek t?kr?ben (1354-1437)
103
K?FALVI TAM?S: A p?csv?radi hiteleshely m?k?d?s?nek p?csi vonatkoz?sai
139
PETROVICS ISTV?N: A k?z?pkori P?cs polg?rai
163
G. S?NDOR M?RIA: A k?z?pkori P?cs topogr?fi?ja
197

Készleten