T?rt?nelem applik?ci?s k?rty

25,000 Ft

Applik?ci?s k?rtyacsomag

az ?ltal?nos iskola fels? tagozatos?t?rt?nelem?tant?rgy tan?t?s?hoz
(a csomag 222 db k?toldalas k?rty?t + m?dszertani ?tmutat?t ?s feladatgy?jtem?nyt tartalmaz).

Ez?ton aj?nlom a tisztelt koll?g?k ?s ?rdekl?d?k sz?ves figyelm?be a?Bern?th Mikl?s?k?z?piskolai t?rt?nelemtan?r ?s munkacsoportja ?ltal alkotott ?T?rt?nelem applik?ci?s k?rtya? elnevez?s? csomagot.

A f?li?zott, ?zl?ses kivitel?, j?l k?zbe vehet?, massz?v lapocsk?k?a magyarorsz?gi taneszk?zfejleszt?s ?j ?tj?t jelentik, ?s alapvet?en k?l?nb?znek minden kor?bbi hasonl? pr?b?lkoz?st?l. A k?rty?k els? oldal?n ig?nyes, j? min?s?g?, mindig valamely eredeti anyagra ?p?l? fot?k l?that?k, alatta k?rd?sek, a h?toldal?n pedig adatok, ?rdekess?gek tal?lhat?k.

Az ?ltal?nos iskolai tanul?k sz?m?ra k?sz?lt, sz?nvonalas ?ssze?ll?t?s, amelynek testv?rcsomagjai m?s t?rgyakb?l is k?sz?ltek ?s k?sz?lnek,?rendk?v?l sz?lesk?r? m?dszertani felhaszn?l?sra ny?jt lehet?s?get, ezeket k?l?n a k?rtyacsomaghoz mell?kelt, annak r?sz?t k?pez?,??M?dszertani ?tmutat? ?s feladatgy?jtem?ny??foglalja ?ssze. A tanul?k ?letkori saj?toss?gainak megfelel??j?t?kos feldolgoz?sm?d, az egy?ni ?s csoportos munk?ra lehet?s?get ny?jt? alkalmaz?si v?ltozatok szignifik?nsan?b?v?tik az ?r?t tart? pedag?gus eszk?zt?r?t, oldj?k a tanul?s egys?k?s?g?t, v?ltozatosabb?, ?rdekesebb? teszik a tananyag elsaj?t?t?s?t. A k?rtyacsomag term?szetesen nemcsak tan?r?n, hanem szakk?r?k?n, vet?lked?k?n, tehets?ggondoz?s, versenyfelk?sz?t?s alkalm?val is eredm?nyesen alkalmazhat?.

Kiemelend?, hogy ebben az ?letkorban k?l?n?sen fontos a?kreativit?s fejleszt?se, amelyre az ?j taneszk?z szerkezete remek lehet?s?get k?n?l. Az is k?l?n eml?t?st ?rdemel, hogy?a mai fiatalok vizu?lis kult?r?n n?nek fel, ?gy a k?pszer? megjelen?t?s seg?ti az ?ltaluk napi szinten haszn?lt inform?ci?hordoz?kkal t?rt?n? azonosul?st, jav?tja a tant?rgy ir?nti affinit?st. Ebben nagy seg?ts?get ny?jthat a csomagnak a kor ig?nyeihez alkalmazkod? digit?lis v?ltozata, amely vet?lked?szer? megjelen?t?sre ?s egy?ni k?pess?gfelm?r?sre, j?t?kra egyar?nt alkalmas, ?s projektoros kivet?t?ssel, ak?r front?lis oszt?lymunk?ra is lehet?s?get ny?jt.

Mindezek alapj?n, mint k?zoktat?sban is j?rtas, vezet? egyetemi oktat??melegen aj?nlom a fenti taneszk?z orsz?gos terjeszt?s?t.

 

Dr. habil. Bebesi Gy?rgy PhD
Kutat?csoportvezet? egyetemi docens
P?cs, 2010. november 20.