T?th S?ndor Attila: A latin humanitas po?tik?ja I.

1,500 Ft

K?nyv?nk a magyarorsz?gi latins?g k?lt?szete irodalomelm?leti munk?inak vil?g?ba k?v?n bevezetni, valamint olyan szeml?leti k?rd?seket t?rgyal, melyek a latinit?s oktat?si rendszer?ben, a studia humanitatis strukt?r?j?ban az irodalomtudat alakul?s?t ?vsz?zadokra meghat?rozt?k. A szerz? azt a t?telt igyekszik bizony?tani, hogy az oktat?si strukt?ra nagym?rt?kben szerepet j?tszott a 17?18. sz?zad po?tikai tudat?ban. Az alapk?rd?s az antikvit?s szeml?let?ben gy?kerezik, melyet a r?mai humanitas foglal mag?ba. A humanitas prakticiz?l?d?sa a g?r?g-r?mai m?velts?geszm?ny k?zvet?t?s?t jelentette. Ennek h?rom nagy ter?lete a grammatika, a po?tikai ?s a r?torikai k?pz?s volt. A k?nyv azt a folyamatot k?s?ri v?gig, melyben a humanitas-eszm?ny ?talakul?s?val mindink?bb a po?zis v?lik meghat?roz?v?.
A po?tikai kompendiumok vizsg?lata azt bizony?tja, hogy a k?lt?szet mindink?bb a hum?n m?vel?d?si eszm?ny marad?ktalan megval?s?t?j?v? v?lik, melynek kereteit a fejl?d?s tov?bbi folyamat?ban az ?ltal?nos k?lt?szettanok ?talakul?s?val az eszt?tikum felfedez?se t?lti be. Az az ismeretanyag ?s ?rendszer, melyet a latin humanit?s po?tikai kompendiumai ny?jtanak, nemcsak a kor po?tikatudat?nak helyesebb meg?rt?s?t szolg?lja, hanem a 17?18. sz?zad ?s a felvil?gosod?s m?vel?d?st?rt?neti folyamatainak m?lyebb meg?rt?s?t is felt?telezi.
Ebben a fejl?d?si folyamatban e k?nyv kit?ntetett szerepet tulajdon?t az eszt?tikai tudom?nyoss?gban ?tt?r? jelent?s?g? Szerdahely Gy?rgy (1740?1818) k?lt?szetelm?leti meggondol?sainak, melyek hat?st gyakoroltak a magyarorsz?gi m?vel?d?si program eg?sz?re.

Le?r?s

A k?lt?i mesters?g ?ltal?nos t?rv?nyszer?s?gei

Lektor?lt?k: Csetri Lajos, B?r? Ferenc, Sz?r?nyi L?szl?
ISBN 963 85668 4 1
Kiad?: Gradus ad Parnassum K?nyvkiad?, Szeged
Megjelen?s: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 236 oldal
M?ret: 176 x250 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

?

Tartalom

Prooemium
7
I. A g?r?g paiedia ?s a latin humanitas etik?ja a 17?18. sz?zad ?s a felvil?gosod?s ?rt?krendszer?ben
11
1. A paideia ?s a humanitas ? g?r?g ?s r?mai embereszm?ny
11
2. Latinit?s, humanit?s, eloquentia ?s az iskolai oktat?s
17
II. A latin nyelv? humanitas po?tikai szeml?lete ?s ?ltal?nos k?lt?szetelm?lete
46
1. St?lusk?rd?sek ?s a latin humanit?s. A grammatikai ?s a r?torikai hagyom?ny, valamint az antik ?s neolatin minta a po?tika rendszer?ben
46
2. N?pszer? (protest?ns ?s jezsuita) po?tikai kompendiumok ?s rendszerform?l? hat?suk
91
A/ A protest?ns Vossius po?tikai ?sszefoglal?i
94
A k?lt?szet term?szete ?s alkata (De artis poeticae natura et constitutione)
94
A k?lt?szet t?rv?nyszer?s?gei (Institutiones poeticae)
104
Az ut?nz?s (De imitatione)
110
B/ A jezsuita Masenius Palaestr?ja a k?t?tt eloquenti?r?l
112
C/ A po?tikai rendszerszer?s?g ?s t?pusalkot?s k?rd?se Vossiusn?l ?s Maseniusn?l, valamint a tov?bbgondol?s lehet?s?ge a 18. sz?zadi kompendiumokban
123
3. A po?tika k?rd?sei Szerdahely Gy?rgy gener?lis k?lt?szettan?ban
129
III. A grammatikai-r?torikai-po?tikai kompendiumok f?ggel?kei: stilisztik?k ?s metrik?k
175
1. Stilisztikai ?sszefoglal?k a jezsuita iskol?b?l
175
2. A gyakorlati k?pz?s alappill?rei: metrik?k
175
IV. Befejez?s helyett Argumentum
193
R?vid?t?sek
204
Jegyzetek
208
Bibliogr?fia
226
R?sum?
234

Készleten