T?th S?ndor Attila: A sz?p?j? hatalma ?s a jezsuita szellem

3,200 Ft

Szerdahely Gy?rgy Alajos (1740?1808) 1755-ben l?pett a jezsuita rendbe. A b?lcseletet B?csben, a teol?gi?t Nagyszombatban v?gezte. A rend feloszlat?sa (1773) ut?n szerzett doktor?tust, majd az esztergomi f?egyh?zmegye papjai k?z? l?pett. A nagyszombati egyetemen 1774-ben a sz?ptan ?s vil?gi sz?noklattan tansz?k?n tan?tott, majd az egyetememen d?k?n is volt. Az egyetem ?tk?lt?z?s?vel ? is Bud?n, majd Pesten folytatta sz?ptani el?ad?sait. 1784-ben egyetemi ?ll?s?b?l elk?ldve az universitas f?gimn?ziuma igazgat?j?nak nevezt?k ki. A Szent Istv?n Rend kis keresztj?nek vit?ze. Az eszt?tika ?s a k?lt?szettan t?m?j?ban megjelent latin nyelv? munk?i sz?mottev?ek. Eszt?tikai munk?j?r?l (Aesthetica, sive doctrina boni gustus ex philosophia pulcri deducta in scientias et artes amoeniores… Budae, 1778.) t?bben is (J?nosi B?la, Nagy Endre) sz?mot adtak. K?lt?szetelm?leti munk?ir?l (Ars poetica generalis ad aestheticam seu Doctrinam boni gustus conformata… Budae, 1783.; Poesis narrativa ad aestheticam… uo., 1784.; Poesis Dramatica ad Aestheticam… uo., 1784. azonban csak Radnai Rezs? adott igen r?vid ?ttekint?st. Szerdahely jeles k?pvisel?je volt a neolatin tud?s k?lt?szetnek is. ? A k?nyv e gazdag ?letm?vet tekinti ?t, melyet mell?ztek, elfeledtek, majd ?jra felfedeztek, munk?inak ?tfog? bemutat?sa azonban mindeddig nem t?rt?nt meg.
Le?r?sISBN 978 963 9662 30 8
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM), Budapest
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 356 oldal
M?ret: 176×250 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Bevezet?s: A jezsuita tud?s szellemis?g ?s a hum?n iskolakult?ra szerepe a 18. sz?zadi Magyarorsz?gon
7
I. Szerdahely Gy?rgy p?ly?ja ?s m?v?szeti eszm?nyei
12
1. Az ?letm? keretei
12
1.1. Szerdahely ?letm?v?nek biogr?fiai adatai
12
1.2. Szerdahely irodalmi tekint?lye ?s m?v?szeteszm?nye
16
1.2.1. Szerdahely alakja Kazinczy levelez?s?ben
16
1.3. Latin ?s magyar nyelv? ?dv?zl? versek Szerdahelyr?l
21
1.3.1. Tertina Mih?ly ?dv?zl? ?d?ja ?s el?gi?ja
22
1.3.2. M?r? Gy?rgy apologetikus ?dv?zl? verse
25
1.3.3. Czinke Szerdahelyhez int?zett dics?r? eclog?ja (1801)
28
1.3.4. Perecs?nyi Nagy L?szl? latin nyelv? dics?r? el?gi?ja
32
1.4. Szerdahely Gy?rgy szerepe kora m?vel?d?si rendszer?ben
34
II. A po?tika m?nemi-m?faji k?rd?sei Szerdahely k?lt?szettan?ban
45
2. A po?tika elm?leti k?rd?sei Szerdahely gener?lis k?lt?szettan?ban
45
2.1. Az eposzr?l sz?l? fejezet Szerdahely Gy?rgy Poesis narrativaj?ban
87
2.2. Szerdahely Gy?rgy latin nyelv? reg?nyelm?leti ?sszefoglal?ja
105
2.3. A mese te?ri?ja Szerdahely po?tik?j?ban
121
2.4. Szerdahelynek a p?sztork?ltem?nyekr?l ?rott tudom?nyos ig?ny? ?ttekint?se
133
2.5. Szerdahely Gy?rgy tud?s dr?mate?ri?ja
146
2.6. Szerdahely eszmefuttat?sa a trag?di?r?l
192
2.7. Szerdahely Gy?rgy a kom?di?r?l
225
2.8. A zenei dr?ma Szerdahely ?sszefoglal?j?ban
260
III. Szerdahely Gy?rgy po?zis?r?l
274
3. A Silva Parnassi Pannonii versgy?jtem?ny?nek kiad?sai ?s szerkeszt?si elvei
274
3.1. A m?faj ?s a k?tetek k?rd?s?r?l
274
3.2. Az 1788-as k?tet ?k?nyve?-inek versei, verscsoportjai ?s verst?m?i
278
3.2.1. Szerdahely Silva Parnassi Pannonii c?m? k?tet?nek els? k?nyve (Liber I.)
279
3.2.2. Az 1788-as gy?jtem?ny m?sodik k?tet?nek (Liber II.) versei
284
3.2.3. A Silva harmadik k?nyv?nek (Liber III.) k?ltem?nyei
290
3.2.4. A negyedik k?nyv (Liber IV.) versei
295
3.2.5. A gy?jtem?ny ?t?dik k?nyve (Liber V.)
304
3.3. A versgy?jtem?ny 1803-as, m?sodik kiad?s?nak ?j versei
312
3.3.1. Az els? r?sz (Pars prima) r?gi ?s ?j versei
312
3.3.2. A m?sodik r?sz (Pars secunda) ?j k?ltem?nyei
319
3.3.2.1. Az els? szakasz (Sectio I.) ?j versei
319
3.3.2.2. A m?sodik szakasz (Sectio secunda) k?ltem?nyei
326
3.3.2.3. A harmadik ?s a negyedik szakasz (sectio tertia et quarta) versei
333
3.4. Szerdahely Gy?rgy latin k?lt?szet?nek ?s k?lt?i t?rekv?seinek m?rlege
335
IV. ?sszegz?s: Szerdahely Gy?rgy szerepe a 18. sz?zad v?gi magyar tudom?nyos literat?ra t?rt?net?ben
338
R?vid?t?sek
341
Bibliogr?fia
342
N?vmagyar?zatok
351

Készleten