T?th S?ndor Attila: ?Az isten?l?s dics?s?ge?

1,500 Ft

Ungv?rn?meti T?th L?szl? (1788?1820) We?res S?ndor Psych?j?nek felfedezettje, m?ltatlanul elfeledett tehets?g? k?lt? volt. Sz?mottev? ?s n?hol leny?g?z? az a m?velts?ganyag, amelyb?l k?lt?szete kibontakozott. A torz?ban maradt ?letm? fel?leli a 18/19. sz?zad fordul?ja felvil?gosod?s?kori magyar irodalm?nak k?lt?i tendenci?it ?s ir?nyait. K?lt?nk ugyanis a sz?phalmi mesternek soha be nem vallottan a k?ziratos Niza vagy is m?sk?ppen a? senge szerelem dallokban c?m? versgy?jtem?ny?ben po?zis?nknek az akkoriban Csokonai Vit?z ?ltal m?velt, szentiment?lis-rokok? st?lus?, a n?pnyelv? (vulg?ris) dalk?lt?szetb?l t?pl?lkoz? po?tai rom?nt szerette volna ut?nozni, melyt?l azt?n a sz?phalmi mesterrel val? megismerked?sekor el?llt. ?zl?se ? a mester nyomdokain haladva ? mindink?bb a Kazinczy ?ltal m?velt, neoklasszicista st?lus? s kifinomult nyelvi ?zl?sre figyel? mitologiz?l? gr?ciak?lt?szet ir?ny?ba fordul. Ezt a t?rekv?st t?kr?zi 1816-ban megjelent versesk?tete (Versei), melynek k?tetkompoz?ci?ja a forma alapj?n megteremtett klasszicista t?pus? m?faji hierarchi?ra figyel. A po?zisnek a latin humanit?ssal (m?velts?g) ?rintkez? m?vel?s?vel azonban nem el?gedett meg, s a g?r?g?s ide?lban elm?ly?lve 1818-as versesk?tet?ben (G?r?g versei magyar tolm?csolattal) m?r igyekezett a n?met klasszika pindaroszi fens?gess?g?t k?vetni, s a Berzsenyi ?ltal m?velt, patetikusabb nemzeti k?lt?eszm?ny megfogalmazni. B?csben azonban orvosegyetemi tanulm?nyai alatt k?zdelmes, felt?rekv? ?let?re a pestis fekete pecs?tje ker?lt.
?
Le?r?sUngv?rn?meti T?th L?szl? k?lt?i portr?ja
[A magyar irodalom kismesterei]

ISBN 963?9184 12 8
Kiad?: Gradus ad Parnassum K?nyvkiad?, Szeged
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 148×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Benevole lector!
7
I. Egy ismeretlen nagy magyar k?lt?
9
Az ?jrafelfedez?s
9
Ungv?rn?meti T?th po?zis?nek we?resi ?rtelmez?s?r?l
9
Az eur?pai ?zl?s m?rc?je az ?letm? meg?t?l?s?ben
15
II. Ungv?rn?meti T?th L?szl? p?ly?ja 1816-ig
18
1. A p?lya ir?nyai versesk?tete megjelen?s?ig
18
Korai esztend?k: iskola ?s po?zis
18
Niza ?s Eliza. T?th L?szl? k?ziratos versciklusai
20
A literaliz?lt ?letforma lehet?s?ge: T?th L?szl? Kazinczy levelez?si k?r?ben
29
2. Ungv?rn?meti T?th L?szl? Versei (1816)
32
Az 1816-os versesk?tet exordiuma: ?d?k
33
Interludium: Terhes S?muel g?nyirata T?th L?szl? ellen
45
A mester ?s a kor?zl?s nyomdok?n: Epigramm?k
47
Kil?p?s a tradicion?lis k?nonb?l: Rom?ncok
53
Alkalmi vers ?s tank?ltem?nyek: az Epithalamium ?s az Apologok
55
A b?lcseleti gondolatok kifejez?i: Episztol?k
62
A Czinke Ferenccel val? pol?mia episztol?ja
75
Az ?nszeret?sr?l sz?l? trag?di?ja: N?rcisz
79
Nyelv?szeti fejteget?sek a k?tet v?g?n: Gloss?k
89
III. Ungv?rn?meti T?th L?szl? p?ly?ja 1817 ?s 1820 k?z?tt
94
1. A tud?s k?lt? Pest bontakoz? irodalmi ?let?ben
94
T?th L?szl? g?r?gs?geszm?ny?nek alakul?sa
95
2. T?th L?szl? g?r?g k?ltem?nyei magyar tolm?csolattal (1818)
98
G?r?g versk?lt?szet?nek el?zm?nyei ?s ir?nyai
98
A k?tet megjelen?s?nek sajt?visszhangja
99
Kazinczy a?k?nyvek?sz?pm?v?szeti b?b?ja: a versesk?tet vignettj?r?l
100
Az apologikus El?sz?ban kifejtett irodalomszeml?let?r?l
101
A fennen rep?l?s nyit?versei: pindaroszi ?d?k
105
A k?tet m?s m?rt?k? ?d?i
124
Epigramm?k g?r?g ?s magyar ?rtelemben
129
A g?r?g ?zl?s ?jabb k?ltem?nyei: Idillek
138
K?t tanulm?ny a k?lt?i lev?lr?l, ?s ?jabb episztol?k
145
T?th L?szl? tanulm?nya a heroid?r?l
145
Az episztol?r?l sz?l? tanulm?ny
147
A k?tetbeli episztol?k
148
A g?r?g ?s a magyar helyes?r?s k?rd?sei a tud?skod? Toldal?kokban
151
3. T?th L?szl? k?teten k?v?li ?s nem antik hagyom?ny? versei: Szonettek
151
A szonett n?h?ny t?rt?neti-po?tikai k?rd?se: T?th L?szl? r?vid ?sszefoglal?ja a m?fajr?l
152
T?th L?szl? szonettjei
154
IV. ?sszegz?sk?nt
157
R?vid?t?sek
158
Jegyzetek
159
Bibliogr?fia
174
Irodalomjegyz?k
177

Készleten