T?th S?ndor Attila: Latin humanitas, neolatin po?zis I/1.

2,300 Ft

A szerz? kutat?si ter?lete a 16?18. sz?zad magyar irodalom- ?s egyh?zt?rt?nete, k?l?n?s tekintettel annak a latinit?ssal ?sszef?gg? vonatkoz?saira. A 18. sz?zad v?g?nek (?s a 19. sz?zad elej?nek) klassziciz?l? irodalmi folyamatait kutatva sz?lettek meg a latin humanitashoz k?t?d? po?tikaelm?let ?ltal?nos r?sz?t (generalis institutioj?t), majd m?fajelm?let?t (poesis specialis artis poeticae), az elbesz?l? ?s a l?rai k?lt?szet?t feldolgoz? k?tetei. Ezeket a folyamatokat a 16. sz?zadt?l a magyar irodalmi nyelv?j?t?s korszak?ig mutatta be.
A f?k?nt az iskol?kban oktatott po?tikaelm?let mellett a latin humanit?shoz k?lt?i gyakorlatok is tartoztak. A versel?st viszont az iskola falain bel?l m?vel?k vil?gi vagy egyh?zi p?ly?jukon is folytatt?k. Eszerint k?l?n?ltek el a 16?18. sz?zad folyam?n a latin po?zist m?vel?k. A neolatin l?rai k?lt?szetnek sz?molhatunk egyr?szt vil?gi, m?sr?szt egyh?zi vonulat?val; ez ut?bbin bel?l pedig elk?l?n?thetj?k a katolikus ?s a protest?ns felekezet t?rekv?seit, melyek azonban nagyon sokszor k?z?s von?sokat mutattak. A katolikus l?rai k?lt?szetet vizsg?lva ugyancsak elv?laszthat? a vil?gi paps?g ?s a szerzetesrendek, f?k?nt a jezsuit?k (?s a piarist?k) k?lt?i m?k?d?se.
E munka a latin humanitashoz k?t?d? po?zis k?rd?seit tekinti teh?t ?t a katolikus (szerzetesrendi) oktat?s oldal?r?l, a tan?ri ?s a tud?si k?lt?i tev?kenys?g k?r?nek k?t jeles csoportj?t vizsg?lva. Els? k?tet?nkben azok?t, akik a po?zis oktat?s?ban ?s m?vel?s?ben egyar?nt sz?mottev? teljes?tm?nyt mutattak fel. ?k pedig a humanitas ki?p?t?s?t meghat?roz? jezsuit?k ?s k?vet?ik, majd ellenl?basaik, a piarist?k voltak. Els?k?nt a sz?p-j? eszt?tikai hatalm?t is megmutat? magyar jezsuita k?lt?k bemutat?sa k?vetkezik, majd a folytat?sban (az I/2. k?tet) a neh?z ?letk?r?lm?nyeket ?s tragikus l?thelyzeteket ?t?l?, a kor po?zis?t befoly?sol? s m?vel? piarista aty?k?.

Le?r?s

Fejezetek a magyarorsz?gi barokk-klassziciz?l? neolatin l?rai k?lt?szet t?rt?net?b?l (1740?1820)
A jezsuita rend 18. sz?zadi k?lt?i

ISBN 978 963 9184 22 0
Kiad?: Gradus ad Parnassum K?nyvkiad?, Szeged
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 144 oldal
M?ret: 176 x250 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

El?sz?
7
I. Praefatio: Bevezet? gondolatok
11
1. A 18/19. sz?zadi magyarorsz?gi latinit?s irodalomt?rt?nete el?
11
1.1. A humanitas m?velts?geszm?ny?nek romaniz?lt tudati h?tter?r?l
11
1.2. A latinit?s mint a r?maiv? v?lt Eur?pa ?s a r?maiv? v?l? magyars?g egyes?t?je
15
1.3. A latin vers szerepe az ?jkori po?zis t?rt?net?ben
18
1.4. Tov?bbi megfontol?sok a latin nyelv? po?zisr?l ?s a magyar nyelv? versk?lt?szetr?l
22
1.5. A 18. sz?zadi neolatin k?lt?szet periodiz?ci?j?nak k?rd?sei
25
Fejezetek a jezsuita versk?lt?szetr?l
29
II. Jezsuita (?s exjezsuita) k?lt?szet a 18. sz?zad m?sodik fel?ben
30
1. A jezsuita iskol?k ?s po?tikaoktat?s a 18. sz?zadi Magyarorsz?gon
30
2. A 18. sz?zad m?sodik fel?nek (?s a 19. sz?zad elej?nek) jeles jezsuita k?lt?i
37
2.1. Mak? P?l el?gikus Carmenjei
54
2.1.1. Mak? P?l p?lyak?pe
54
2.1.2. Mak? P?l Carmenjeinek h?rom k?nyve
55
A/ Az els??k?nyv?(Carminum liber I.)
55
B/ A m?sodik k?nyv (Carminum liber II.) el?gikus k?ltem?nyei
63
C/ A harmadik k?nyv (Carminum liber III.) el?gikus po?m?ja
72
D/ Appendix: A Nicomedes c?m? dr?ma
77
2.1.3. Befejez?s: Az el?gikus latin carmen Mak? P?l po?zis?ben
84
2.2. Horv?th Mih?ly Otia poeticaja
86
2.2.1. Horv?th Mih?ly p?ly?j?r?l
86
2.2.2. Horv?th Mih?ly Otia poetica (1797; 1805) c?m? k?tet?r?l
87
A/ Az Otia poetica 1797-ben megjelent els? f?zete
88
B/ Otia poetica: m?sodik f?zet (1797)
106
C/ Az Otia poetica harmadik f?zete (1805)
116
D/ Appendix: Horv?th Mih?ly Poecile c?m? k?tetet (1785)
122
2.2.3. Befejez?s: az exjezsuita Horv?th Mih?ly latin k?lt?szet?r?l
132
III. (R?sz)?sszegz?s
134
R?vid?t?sek
136
Bibliogr?fia
137

Készleten