Ugrai J?nos: A pall?rozatlans?g ellen?ben

1,950 Ft

Az eur?pai eszm?kt?l az aba?ji oskol?kig. Ak?r ezt a c?met is viselhetn? k?tet?nk, amely ?ttekinti a 18-19. sz?zad fordul?j?nak n?poktat?ssal kapcsolatos pedag?giai ?s oktat?spolitikai t?rekv?seit, s ezek megval?sul?s?nak k?r?lm?nyeit. A felvil?gosod?s egyik f? programpontjak?nt a legals? r?tegek pall?rozatlans?g?nak felsz?mol?sa k?zbesz?d t?rgya lett a m?velt elit k?r?ben. Haz?nkban is egyre szaporodtak a n?p felvil?gos?t?s?t c?lul kit?z? vitairatok, okfejt?sek. Erre r?er?s?tett a felvil?gosult abszolutizmus moderniz?ci?s politik?ja, amely kialak?totta az oktat?si rendszer legals? fok?nak szervezeti kereteit.
E fejlem?nyek tetten ?rhet?k a korszak egyik fontos iskolak?zpontj?ban, a s?rospataki koll?giumban is. Tervezetek, tank?nyvek, kisiskol?kat szab?lyoz? hat?rozatok jelezt?k a falusi oktat?s ir?nti ?rdekl?d?s n?veked?s?t. Ezek bemutat?s?t k?vet?en a szerz? arra keresi a v?laszt, hogy elm?let ?s gyakorlat hogyan f?gg?tt ?ssze egym?ssal. Mik?nt alakult a kisiskol?k ?s a benne tanul?k sz?ma? Megbecs?lte-e k?rnyezet a tan?t?t? Javult-e az iskol?k ?llapota, s az ottani tan?t?s sz?nvonala?
S mik?zben v?laszokat kapunk ezekre a k?rd?sekre, egy sz?nes, ?rdekes, helyenk?nt megd?bbent? k?p bontakozik ki az olvas? el?tt a k?tsz?z ?vvel ezel?tti falusi iskol?k mindennapjair?l.

Iskol?z?s a falvakban a polg?rosod?s hajnal?n

ISBN 9789632870175
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 131 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

Bevezet?s7
Szakirodalmi ?s m?dszertani megfontol?sok9
1. A n?p felvil?gos?t?sa? – A felvil?gosod?s ?s a felvil?gosult abszolutizmus n?poktat?si t?rekv?sei13
A. Az iskol?z?s mint jog – A n?pnevel?s a felvil?gosod?s diskurzus?ban13
B.Az iskol?z?s mint alattval?i k?teless?g – A felvil?gosult abszolutizmus t?rekv?sei17
C.Felbiger ?s a normaiskola: b?csi n?poktat?si t?rekv?sek20
2. “A neveletlens?g sz?mtalan k?ros k?vetkez?sei” – a hazai n?poktat?s a 18-19. sz?zad fordul?j?n30
A.Politikai t?rekv?sek30
B.? Elm?leti alapvet?sek34
C.Kisiskol?k az orsz?gban38
3. Alegegy?gy?bb gyermekek kedvek?rt” – A s?rospataki reform?tus koll?gium ?s a n?poktat?si t?rekv?sek43
A.Tantervek ?s tank?nyvek az elemi oktat?s ?s m?vel?d?s szolg?lat?ban43
B.T?rekv?sek a tan?t?k?pz?s pataki meghonos?t?s?ra: T?thp?pai Mih?ly tev?kenys?ge50
C.T?thp?pai “ut?dja”: Ny?ry Istv?n a n?poktat?sr?l54
D. Komj?thy ?brah?m a gyermekek nevel?s?r?l57
E.B?thory Istv?n a tan?t?k k?teless?geir?l64
F. Egy mag?nnevel? s?rospatak vonz?sk?rzet?ben – V?radi Szab? J?nos kisiskola-koncepci?ja69
4.Trad?ci?kon ?s egyh?zker?leti hat?rokon t?l – A s?rospataki koll?gium kisiskola h?l?zata72
A. A hazai reform?tus partikularendszer72
B. Aa s?rospataki partikul?k t?pusai76
C. A s?rospataki koll?gium partikul?inak sz?ma ?s f?ldrajzi elhelyezked?se82
5.? ?Egym?st kev?s panasszal elszenvedik” – Az egyh?zker?leti kisiskol?k a vizit?ci?k t?kr?ben85
A. Aba?ji viszonyok85
B.Tornai viszonyok88
C. G?m?ri viszonyok89
D. Fels?-borsodi viszonyok91
E. Als?-borsodi viszonyok93
F. Als?-zempl?ni viszonyok94
G. Fels?-zempl?ni ?s ungi viszonyok96
6.? ?Az oskola gyenge l?bakon ?ll” – Aaz aba?ji iskol?z?s viszonyai99
A. Az aba?ji egyh?zmegye tan?gyi viszonyainak v?ltoz?sai100
B.Az iskolal?togat?s ar?nyai 1804-isen106
C. A kisiskolai oktat?s min?s?gi jellemz?i egy ?ssze?r?s t?kr?ben108
?sszegz?s112
Forr?sok ?s irodalom115
Forr?sok, forr?skiadv?nyok115
Szakirodalom116
F?ggel?k120
1.A kisiskol?k sz?ma a tisz?ninneni reform?tus egyh?z ker?let egyh?zmegy?iben a 19. sz?zad els? harmad?ban120
2.A millenniumi gy?lekezett?rt?neti k?rd??vek alapj?n az ?lland?s?tott tan?t?t ?s az academia promoti?t
vett ?regde?kot fogad?, valamint a taner?t bizonytalan m?don alkalmaz? gy?lekezetek sz?ma, 1781-1830120
3.Az aba?ji egyh?zmegye iskol?inak l?tsz?ma gy?lekezeti bont?sban, 1800-1830124
4.Az aba?ji egyh?zmegye iskol?skor? ?s iskol?s gyermekeinek sz?ma gy?lekezeti bont?sban, 1804124
5.Az aba?ji egyi i?zmegye iskol?sainak ?letkor-?sszet?tele gy?lekezeti bont?sban, 1826-1828127
6. Az aba?ji egyh?zmegye iskol?sainak ?sszet?tele az alapj?n, hogy h?nyadik ?ve j?rnak iskol?ba a tanul?k, 1826-1828130

Elfogyott