Ungv?ry Kriszti?n: A Horthy-rendszer ?s antiszemitizmus?nak m?rlege – Diszkrimin?ci? ?s t?rsadalompolitika Magyarorsz?gon, 1919-1944

5,499 Ft

Ungv?ry Kriszti?n a XX. sz?zad tal?n legvitatottabb t?rt?neti id?szak?t ?rt?keli. A korszakban meghat?roz? szerepet j?tszott a zsid?s?g ?s a r?luk alkotott ellens?gk?p, ?s ez a helyzet majdnem minden egy?b t?rsadalmi k?rd?st is befoly?solt.
Az ellens?gk?p az?rt tudott hat?konny? v?lni, mert a megk?sett magyar t?rsadalomfejl?d?s k?vetkezt?ben a zsid?k a moderniz?ci? els? sz?m? hordoz?j?nak sz?m?tottak. Magyarorsz?gon a moderniz?ci?, illetve annak f?lelmetesk?nt ?rz?kelt k?s?r?jelens?gei jobb- ?s baloldalon egyar?nt radik?lisan antiliber?lis v?laszokhoz vezettek. Az 1919-es kommunista k?s?rlet sokkot okoz? ?lm?nye ut?n a jobboldali v?laszok k?z?l azok tudtak igaz?n ?rv?nyes?lni, amelyek mondanival?jukat antiszemita k?nt?sbe ?lt?ztett?k.
Az antiszemitizmus tekintet?ben Horthy Mikl?s ?s rendszere k?tarc?: a rendszer j?val radik?lisabban volt antiszemita, mint els?sz?m? vezet?je. 1944-ig a korm?nyz? a k?zhangulattal is szembesz?llva m?rs?kl? politik?t folytatott. A n?met megsz?ll?st k?vet?en viszont hozz?j?rult a parlament t?bbs?ge ?ltal m?r r?g?ta k?vetelt antiszemita int?zked?sek v?grehajt?s?hoz, bele?rtve a deport?l?st is, holott ennek k?vetkezm?nyeivel m?r r?g?ta viszonylag pontosan tiszt?ban volt.
A terjedelm?ben is jelent?s m? val?di ?ttekint?st ?s fontos, sokszor megrend?t? felismer?seket k?n?l az olvas?nak.

Ungv?ry Kriszti?n 1969-ben sz?letett Budapesten. F? kutat?si ter?lete az els? ?s m?sodik vil?gh?bor? hadt?rt?nete; a XX. sz?zad politikat?rt?nete; a sz?ls?jobb, valamint az ?llambiztons?g szervezetei. Az Orsz?gos Sz?chenyi K?nyvt?r munkat?rsa ?s a Jahrbuch f?r Historische Kommunismusforschung (Berlin) szerkeszt?bizotts?ga tudom?nyos tan?cs?nak tagja.
2015-ben szerezte meg az MTA doktora fokozatot A Horthy-rendszer m?rlege c?m?, 2012-ben k?nyvk?nt publik?lt disszert?ci?j?val, melyet Akad?miai D?jjal is kit?ntettek. Ennek a munk?nak jav?tott ?s ?tdolgozott kiad?s?t tartja kez?ben az olvas?.

Készleten