Varga L?szl?: A pannonhalmi egyh?zmegye n?piskol?i a XIX?XX. sz?zadban

2,500 Ft

Dr. Varga L?szl? a soproni Nyugat- Magyarorsz?gi Egyetem Benedek Elek Pedag?giai Kar?n docens. F? kutat?si ter?lte a nevel?st?rt?net; legink?bb a n?poktat?s XX. sz?zadi t?rt?nete, a reformpedag?gia ?s a gyermekkort?rt?net ker?lt ?rdekl?d?se k?z?ppontj?ba. Az ELTE B?lcs?szettudom?nyi Kar?n pedag?gia szakos el?ad?i oklevelet, majd b?lcs?szdoktori c?met szerzett. Egyetemi doktori ?rtekez?se a Pannonhalmi Benc?s F?ap?ts?g gondoz?s?ban, a magyar iskol?z?s millenniuma alkalm?b?l nyomtat?sban is megjelent. Angol nyelvb?l fels?fok? nyelvvizsg?val rendelkezik. T?bb alkalommal nyert ?szt?nd?jat k?lf?ldi ? Anglia, ?szak-?rorsz?g, Portug?lia, G?r?gorsz?g ? tanul- m?nyutakra, nemzetk?zi tapasztalatait publik?ci?kban teszi k?zz?. Nevel?st?rt?net, nevel?s-?s oktat?selm?let, tanul?sm?dszertan ?s eur?pai oktat?si rendszerek t?mak?r?kben tart el?ad?sokat. Az orsz?gos k?zoktat?si szak?rt?i n?vjegyz?kbe 2004-ben ker?lt fel pedag?giai ?rt?kel?s szakter?leten. Rendszeresen publik?l szakfoly?iratokban, tanulm?nyk?tetekben. Doktori tanulm?nyait az ELTE Pedag?giai ?s Pszichol?giai Kar Nevel?studom?nyi Doktori Iskola ?Nevel?studom?nyi kutat?sok? programja keret?ben, ?A pedag?giai gondolkod?s fejl?d?se a magyar nevel?st?rt?net folyamat?ban? szakter?leten v?gezte Mann Mikl?s, az MTA doktora szakmai ir?ny?t?s?val. A szerz? ?summa cum laude? min?s?t?ssel 2006-ban megv?dett doktori (PhD) disszert?ci?j?ban a pannonhalmi egyh?zmegye katolikus n?piskol?inak t?rt?net?vel, pontosabban annak ?tfog?, egyh?zmegyei szint? feldolgoz?s?val ?s ?rt?kel?s?vel foglalkozik. A falusi n?ptan?t?, a pl?b?nos ?s a tanfel?gyel? mind-mind a h?tk?znapok t?rt?nelm?nek sorsford?t? k?pvisel?je, hab?r legt?bbj?k nem szerepel nevel?st?rt?neti tank?nyvekben, nev?k nem olvashat? t?rt?nelemk?nyvekben, k?zdelmes ?let?kkel ?s ?ld?sos m?k?d?s?kkel r?szolg?ltak arra, hogy a magyar iskolat?rt?net jeles k?pvisel?ik?nt tartsuk ?ket sz?mon.
?
Le?r?sISBN 9789639662162
Kiad?: Magyar Egyh?zt?rt?neti Enciklop?dia Munkak?z?ss?g (METEM)
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 160 oldal
M?ret: 160×240 mm

* * *

Majdnem kerek t?z esztend? telt el az?ta, hogy Varga L?szl? tan?r ?r a Pannonhalmi F?zetek (37) sorozatban megjelent b?lcs?szdoktori disszert?ci?j?t aj?nlhattam a szakembereknek ?s az ?rdekl?d?knek. Most ugyanezt tehetem a doktori (PhD) ?rtekez?s?vel, amelyet a METEM K?nyvek sorozat?ban adunk ki. Teszem ezt ism?t nagy ?r?mmel. Varga L?szl? most megjelentetend? m?ve nagyszer? tov?bb?p?t?se ?s kibont?sa a kor?bban ugyanezen t?m?ban megkezdett kutat?snak.
A doktori (PhD) disszert?ci? a magyar ?s a helyi iskola- ?s nevel?st?rt?net egy j?l behat?rolhat? ?s j?l rendezett korszak?nak elemz? ?s l?ttat? bemutat?sa, amely iskola- ?s nevel?st?rt?neti szempontb?l is, ?n?ll?an is nagyon ?rt?kes.
Nagyon hasznos, hogy a Pannonhalmi Egyh?zmegye ? ma Pannonhalmi Ter?leti Ap?ts?gnak nevezz?k ? iskol?i, tan?rok ?s di?kok egyar?nt, megismerhess?k m?ltjukat, gy?kereiket, annak az elemi iskolai rendszernek szervezet?t ?s tartalm?t, amelynek hagyom?ny?ban nagysz?leik ?s azok sz?lei m?g az egyh?z- k?zs?ghez tartoz? n?piskol?ban tanultak. De a szellemi-lelki folyamatoss?g sz?lainak az ?jra?rt?kel?se id?szer? feladat mindazoknak is, akik ezen a szinten foglalkoznak gyerekekkel, fiatalokkal.
Fontos ?s hasznos a magyar benc?seknek, hogy a szerz? k?z?ss?g?k t?rt?net?nek ezt a ter?let?t is m?lt? m?don dolgozta fel ?s ?r?k?tette meg, s ?gy beillesztette oktat?- ?s nevel? munk?juk t?rt?net?be, hiszen nemcsak k?z?piskol?ik ?s f?iskol?juk volt jelent?s, de rendk?v?l fontosak voltak az elemi szint? n?piskol?k is. Ezekre az iskol?kra ?p?lt szervesen a k?z?piskol?k rendszere.
Elismer?semet ?s megbecs?l?semet, valamint h?l?mat fejezem ki e munk??rt Varga L?szl? tan?r ?rnak, ?s magam is k?sz?net?t mondok mindazoknak, akik ebben seg?ts?g?re voltak.

Pannonhalma, 2007. m?jus 18.

V?rszegi Aszt?k f?ap?t

Készleten