Varga Szabolcs: ?rem kertje – P?cs t?rt?nete a h?dolts?g kor?ban 1526-1686

3,500 Ft

C?m:

?rem kertje

Alc?m:P?cs t?rt?nete a h?dolts?g kor?ban 1526-1686
Szerz?:Varga Szabolcs
Szerkeszt?:V?rtesi L?z?r
ISBN13:9789638743541
ISBN10:9638743549
Kiad?:P?csi P?sp?ki Hittudom?nyi F?iskola
Megjelen?s d?tuma:2009. m?jus 02
K?t?st?pus:Kem?nyk?t?s
Terjedelem:220 oldal
S?ly:466 g
Lista?r:3500 Ft (?f?val)
Nyelv:magyar
T?mak?r:Egyh?zt?rt?nelem
 

Hossz? le?r?s:

A szerz? el?szava 2004 ?sz?n felk?r?st kaptam P?cs t?r?k kori t?rt?net?nek ?sszefoglal?s?ra. Az ?dor Imre ?ltal fel?gyelt v?rost?rt?neti kismonogr?fi?ban a Szak?ly Ferenc hal?l?val keletkezett ?rt kellett p?tolni, ?s Oborni Ter?z aj?nl?s?val esett r?m a v?laszt?s. A neh?z ?r?ks?g bizonyos fokig megrettentett, ?m a f?szerkeszt? ?r azzal b?ztatott, hogy csup?n egy ?ttekint?s meg?r?s?t v?rj?k el t?lem. A t?m?ra vonatkoz? szakirodalom ?tolvas?sa ut?n egy kicsit megnyugodtam, mert vil?goss? v?lt, hogy az elm?lt ?vtizedekben nem dolgozt?k fel a t?m?t. N?meth B?la Baranya v?rmegye t?rt?net?n bel?l meg?rt v?rost?rt?nete, Szab? P?l Zolt?n 1941-ben meg?rt, majd R?zs?s Lajos ?ltal tov?bbfejlesztett ?sszegz?s?n k?v?l nincsen konkr?tan e t?rgyk?rben ?r?dott m?. Annak ellen?re nem ny?ltak hozz? ?tven ?ve a t?m?hoz, hogy az elm?lt ?vtizedekben rengeteg ?j forr?s l?tott napvil?got P?cs 16-17. sz?zadi t?rt?net?re vonatkoz?an. Ezeket n?gy nagy csoportra oszthatjuk: A Kathona G?za ?s D?n R?bert nev?vel f?mjelzett kutat?sok a k?l?nb?z? protest?ns felekezetek itteni tev?kenys?g?t helyezt?k sok esetben ?j megvil?g?t?sba. Ut?bbi kutat? pedig a k?l?n?s jelent?s?g? P?csi Disputa kiad?s?val egy alapforr?st tett k?zkinccs?. Legal?bb ennyire fontos, hogy Fricsy ?d?m, Holovics Fl?ri?n, T?th Istv?n Gy?rgy ?s Moln?r Antal felt?rt?k a kor?bban teljesen hi?nyz?nak v?lt katolikus forr?sb?zist, ?s ezzel lehet?v? tett?k a v?ros eddig feh?r foltnak sz?m?t?, 17. sz?zadi t?rt?net?nek a meg?r?s?t. A harmadik nagy csoportot a magyar turkol?gusok eredm?nyei jelentik. A 20. sz?zadban Fekete Lajos ?s K?ldy-Nagy Gyula folytattak vil?gsz?nvonal? kutat?sokat. Ut?bbi a 16. sz?zadi t?r?k ad??ssze?r?sok publik?l?s?val ?ri?si szolg?latot tett a P?cs t?rt?nete ir?nt ?rdekl?d?knek is. A k?vetkez? nemzed?k tagjai k?z?l Hegyi Kl?r?nak k?sz?nhetj?k a v?ros t?r?k katonas?g?r?l val? ismereteinket. Munk?ss?g?b?l kider?l, hogy P?csett ink?bb d?lszl?v, mintsem t?r?k vil?gr?l besz?lhet?nk a h?dolts?g kor?ban. ?goston G?bor a muszlim hit?let helyi jellegzetess?geir?l ?rt megker?lhetetlen tanulm?nyt, Fodor P?l pedig Ibrahim Pecsevi modern ?letrajz?val gazdag?totta ismereteinket P?cs t?r?k kori t?rt?net?r?l. Az elm?lt ?vekben els?sorban Sud?r Bal?zsnak k?sz?nhet?k ?j eredm?nyek. Kar?cson Imre ut?n sz?z ?vvel ism?t leford?totta Evlia P?csr?l k?sz?tett le?r?s?t, ?s ez alapj?n sz?mos f?lre?rt?st tiszt?zott a p?csi dzs?mik k?r?l. Neki k?sz?nhet? a jelent?sebb t?r?k ?p?ttet?k ?letrajzainak felt?r?sa, ?s ebb?l k?vetkez?en Jakov?li Haszan beazonos?t?sa. Fontos megeml?teni m?g Ger? Gy?z?t, aki a legt?bbet publik?lta a t?m?ban. A 4. csoportba a helyt?rt?n?szek eredm?nyeit sorolom. Sz?nyi Ott? ?s Gosztonyi Gyula nyomdokain Petrovich Ede ?s Madas J?zsef alapvet? tanulm?nyokban tiszt?zt?k a v?ros t?rszerkezet?t, ?s az ?ltaluk felt?rt 18. sz?zadi forr?sok ?kes bizony?t?kai annak, hogy a k?s?bb keletkezett iratanyag is ?rizhet sz?mos, a t?r?k korra vonatkoz? adatot. H?rom t?rt?n?sz munk?ss?ga nem tartozik egyik csoportba sem, ?m eredm?nyeik n?lk?l nem lehet meg?rteni a v?ros 16. sz?zadi t?rt?net?t. Kubinyi Andr?s tanulm?nyaiban meghat?rozta P?cs hely?t a k?z?pkor v?gi magyar v?rosszerkezetben, ?s ezzel alapot teremtett a v?ros k?s?bbi helyzet?nek meg?rt?s?hez. Barta G?bor ?s Szak?ly Ferenc pedig a v?ros 1526-1543 k?z?tti t?rt?net?nek f?bb esem?nyeit, elfoglal?s?nak k?r?lm??nyeit ?s lak?inak ?let?t mutatt?k be t?bb cikk?kben. Ezeket felhaszn?lva jutottam arra a felismer?sre, hogy a v?ros Moh?cs ut?ni t?rt?nete sok tekintetben elv?laszthatatlan a t?r?k uralom alatti korszakt?l, ?s d?nt?ttem ?gy, hogy ezt az id?szakot is vizsg?lom a k?tetben. B?r a gy?jt?s sor?n teljess?gre t?rekedtem, m?gsem v?geztem alapkutat?sokat a t?m?hoz. Ennek k?t oka volt: az egyik, hogy a felk?r?s egy ?sszegz?s elk?sz?t?s?re sz?lt, a m?sik pedig, hogy nincsen olyan ismert lev?lt?ri ?llag, amelynek az ?tn?z?se komolyabb kutat?i sikerrel kecsegtetett volna. Szinte b?rmelyik iratanyagb?l ker?lhet el? P?csre vonatkoz? adat, de ezek felt?r?sa egy ?let munk?ja lehetne, ?s egy?ltal?n nem biztos, hogy tudom?nyos szempontb?l megt?r?lne a befektetett energia. Jelent?sebb eredm?nyt ink?bb az oszm?n forr?sok feldolgoz?sa hozhat, de ez t?lmutat az ?n szakter?letemen. ?gy a kutat?s sor?n az el?ker?l? adatforg?csok mellett ink?bb a relev?ns szakirodalomra ?s a kiadott forr?sokra t?maszkodtam. Ez?rt a k?nyv nagy r?sze az eddigi (2009) ismeretek tudom?nyos-ismeretterjeszt? st?lus? ?sszefoglal?s?nak tekinthet?. Kiv?telt k?pez a v?ros elfoglal?sa el?tti korral foglalkoz? fejezet, amely – rem?nyeim szerint – lez?rtnak tekinthet?, mert ehhez k?l?n lev?lt?ri kutat?sokat is folytattam. A felk?r?s ut?n k?t ?vvel, 2006 nyar?n k?sz?ltem el a k?zirattal, igaz a k?rt n?ggyel szemben kilenc ?v terjedelemben. Ments?gemre szolg?ljon, hogy nem emiatt ker?lt le a napirendr?l a k?tet megjelentet?se, ?s v?rt ?jabb k?t ?vet ez a v?llalkoz?s egy dosszi?ban. Apr? l?p?sek term?szetesen ez id? alatt is t?rt?ntek. Sud?r Bal?zs rendk?v?l alaposan ?tn?zte a sz?veget, magam pedig tov?bbra is gy?jt?gettem a P?csr?l el?ker?l? adatokat. Az esem?nyek 2008 ?sz?n gyorsultak fel ism?t, amikor Vony? J?zsef ?s Ujv?ri Jen? a P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny r?sz?r?l, valamint Czigl?nyi Zsolt, a P?csi Hittudom?nyi F?iskola rektora megegyeztek, hogy a k?zelg? P?cs Kultur?lis F?v?ros 2010 programsorozat alkalm?b?l k?z?sen felv?llalj?k e k?tet megjelentet?s?t. Innent?l V?rtesi L?z?r keze alatt hamar k?nyv form?ja lett a k?ziratnak, ?s apr?l?kos jav?t?sainak k?sz?nhet?en tal?n olvasm?nyosabb? is v?lt az eredetileg j?val sz?razabb sz?veg. A k?tet megsz?let?s?hez teh?t rengeteg seg?ts?get kaptam, ami?rt mindenkinek h?l?val tartozom. Az Orsz?gos Sz?ch?nyi K?nyvt?r ?s a Magyar Nemzeti M?zeum ?nzetlen?l j?rult hozz? a k?tet k?panyag?nak k?zl?s?hez. K?sz?net illeti m?g Pannonhalmi Benc?s F?ap?ts?got, valamint a P?csi Egyetemi K?nyvt?r Klimothec?j?t, a n?luk ?rz?tt metszetek ?tad?s??rt. Dominkovits P?tert?l ?s Gl?ck L?szl?t?l t?bb ?zben kaptam adatokat, Hegyi Kl?ra a t?r?k ?ssze?r?sok ?rtelmez?s?ben seg?tett. Poh?nka ?va a k?panyag megszerz?s?ben t?mogatott, T?th B?lint pedig a v?ros r?g?szeti topogr?fi?j?ban igaz?tott el. K?sz?net illeti Oborni Ter?zt, P?lffy G?z?t ?s Moln?r Antalt, akik mindv?gig t?mogatt?k a munk?mat, valamint a P?csi Hittudom?nyi F?iskol?t, amely biztos?totta a nyugodt kutat?munka felt?teleit.

 

Készleten