Varga Szabolcs: STUDIJE O POVIJESTI SIGETA I OBITELJI ZRINSKI U 16. STOLJE?U

3,200 Ft

Ova knjiga donosi rezultate vi?e od deset godina znanstvenog rada. Studije govore o povijesti obitelji Zrinski, Sigeta i Slavonije u 16. stolje?u. Sve tri teme ?vrsta su poveznica zajedni?ke hrvatske i ma?arske pro?losti. Studije rasvjetljuju i kako je Nikola Zrinski Sigetski postao junakom u Hrvatskoj i u Ma?arskoj podjednako.Szabolcs Varga docent je i predstojnik katedre pri Visokoj teolo?koj ?koli u Pe?uhu. U sredi?tu njegovog istra?iva?kog rada povijest je Slavonije i Ju?nog Zadunavlja pod osmanskom vla??u. U svojim se radovima bavio pu?kim vjerskim ?ivotom, migracijskim procesom i opstankom srednjovjekovne uprave. U vi?e je studija pisao o promjeni banske vlasti u ranom novovjekovlju i ure?enju Slavonije. Objavio je vi?e knjiga o povijesti Pe?uha iz doba osmanske vlasti, a njegove studije objavljene su na ma?arskom, engleskom, njema?kom i hrvatskom jeziku.

Készleten

Leírás

A kiadv?ny horv?t nyelv?.