Veliky J?nos: A v?ltoz?sok kora

2,890 Ft

A reformkori hazai t?rsadalom minden pontj?n a bizonytalans?g jegyei mutatkoztak meg. L?tv?nyosan megrend?lt a t?rsadalom eg?sz szoci?lis ?s k?zjogi rendszere, ?h?ns?gek ?s j?rv?nyok robbantak ki, amelyekhez a modern korban m?r szokatlan jobb?gyl?zad?s t?rsult. A v?ls?g vil?g?b?l egy?ni ?letutak kivezettek, amely megmutatkozott az ?vsz?zados szok?sokt?l elt?r? ?szab?lytalan? ?letp?ly?k megsokasod?s?ban, a t?bbs?g sz?m?ra azonban csak a rendszer eg?sz?nek megv?ltoztat?sa jelenthetett megold?st, s ez 1848-ban a forradalommal el is k?vetkezett. A magyar politikai k?zgondolkod?s a kialakult helyzetre v?ls?gideol?gi?k ?s reformprogramok form?j?ban nagyon ?l?nken ?s gyorsan reag?lt. Ugyanakkor felt?n?, hogy a korszakkal foglalkoz? t?rt?nettudom?ny fogalomk?szlet?ben ez az ?talakul? ?llapot kev?ss? t?kr?z?dik, pedig a t?rsadalomtudom?ny sem z?rk?zhat el ? saj?t t?rgya ?ltal meghat?rozott keretek k?z?tt ? a v?ltoz?sok ?m?r?s?t?l?. A szerz? ebben a k?tetben olyan tanulm?nyokat ?s k?tetfejezeteket gy?jt?tt egybe, amelyek a reformkor eme ?talakul? vil?g?nak k?t fontos von?s?val, a v?ltoz?s rendj?vel (v?ltoz?selm?letekkel) ?s a polg?ri szerepk?r?k kialakul?s?val foglalkoznak. A k?tet fejezetei ?rintik a t?rsadalom v?ltoz?s?nak jellemz? von?sait, a v?ls?ggal foglalkoz? reformerek (Sz?chenyi, K?lcsey, E?tv?s J?zsef) politikai poz?ci?it, a v?ltoz?sideol?gi?t (Sz?chenyi, Kossuth programvit?ja 1842-44-ben) megsz?let?s?nek k?r?lm?nyeit csak?gy, mint a v?ltoz?selm?leteket megalkot? reformpolitikusok (gr?f Batthy?ny K?zm?r, b?r? E?tv?s J?zsef) p?ly?j?nak ?jszer? szervez?d?si m?dj?t.

Polg?ri szerepk?r?k ?s v?ltoz?skoncepci?k a reformkor m?sodik ?vtized?ben

ISBN 9789632870106
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 250 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

El?sz?7
Reformkor ? a v?ltoz?sok kora (Bevezet?s)9
I. fejezet. A t?rsadalmi v?ltoz?s ir?nyai32
1.1. Szab?lytalan ?letp?ly?k32
1.2. Poz?ci? v?ltoz?s ok a rendis?gen llel?l ? h?j jelens?gek35
1.3. A nemzetis?gi ?s vall?si tagol?d?s hat?sa44
1.4. Telep?l?st?pusok ? civiliz?ci?s h?l? – polg?rosod?s48
1.5. ?rtelmis?gi szerepkorok ? politikai vezet?r?teg55
1.6. ?letm?d ?s politikai tagol?d?s58
II. fejezet. Reformerek politikai-szociol?giai poz?ci?ja66
II.1. ?Nek?nk a filoz?fia templ?rius lovagjainak kell lenn?nk” ?
Sz?chenyi poIitikaiszerepk?r-?rtelmez?se a ?Hitel “meg?r?sakor66
II.2. A t?rsadalmi reformok m?v?szete ? K?lcsey Ferenc az ?talakul?s
t?nyez?inek ?sszhangj?r?l75
II.3. E?tv?s J?zsef bizonytalan alkotm?nyos poz?ci?ja – Metternichhez
k?ld?tt politikai memorandumai 1843-ban83
III. fejezet. T?rekv?sek korszer? polg?ri szerepk?r?k megform?l?s?ra97
III.1. A ?halad?s philosophi?ja” – Polg?ri szerepk?reik ?s v?ltoz?skoncepci?k
az alkotm?nyos ellenz?kis?g kiform?l?d?s?nak folyamat?ban az 1840-es
?vek k?zep?n97
III.2. A t?rsadalmi mozgalmak politikai szerep?r?l ? Kossuth ipart?mogat?
politik?j?nak eszmerendszere138
IV fejezet. Politikai p?ly?k ?s polg?ri szerepk?r?k173
IV.1. Hogyan polg?rosod?t! a magyar arisztokr?cia? – Batthy?ny K?zm?r
t?rsadalmi ?s politikai szerepk?rei173
IV.2. Koreszm?k vez?relte politikai p?lya – E?tv?s J?zsef t?rsadalmi
szerepk?rei a v?ltoz? XIX. Sz?zadban205
V fejezet. Polg?ri szerepk?r?k ?s v?lt?z?skoneepci?k235

Készleten