Vony? J?zsef: Egy monolit rendszer ?rnyalatai

2,600 Ft

Tanulm?nyok Magyarorsz?g 1945 ut?ni t?rt?nelm?r?l

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155181948
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 192 o.
M?ret: 148×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

?Lehets?ges-e monolit rendszer? Tudniillik a val?s?gban. Mert emberek k?pzelet?ben igen. Olyanok?ban, akik meg?lmodnak ?s m?k?dtetni pr?b?lnak monolit rendszereket. ?s olyanok?ban, akik azok (sz?ks?gszer?) felboml?sa ut?n ? politikai ?rdekb?l ? szeretn?k annak l?ttatni ? m?sokkal is. Politikai h?veikkel ?s azz? megnyerni k?v?nt emberekkel. S f?k?nt: az adott korszakokat szem?lyes ?lm?nyek r?v?n nem ismer? ifj?s?ggal. Pedig maga a t?ny, hogy valamennyi eddigi monolit(nak hitt) rendszer ? el?bb vagy ut?bb ? megsz?nt, m?st bizony?t. ?ppen az?rt bomlott fel, d?lt ?ssze minden ilyen konstrukci?, mert a val?s?gban egyik sem volt monolit. Nem csak a rendszer eg?sze. Az az egyeduralkod? p?rt sem, melyben alapj?t ?s (egyik) legf?bb eszk?z?t l?tt?k ?megtervez?ik?.? K?tet?nk szerz?je ? az 1980?1990-es ?vekben politikai szerepeket is v?llalt kutat? ? lev?lt?ri ?s sajt?forr?sok felt?r?s?n t?l saj?t ?lm?nyei ?s tapasztalatai alapj?n, vizsg?lta t?rgy?t, s ? azt ?bel?lr?l? is l?tva, kritikusan elemezve ? ad k?pet Magyarorsz?g 1945 ut?ni t?rt?net?nek n?h?ny r?szk?rd?s?r?l. A tanulm?nyok ?s k?z?lt forr?sok tematik?ja a rendszer strukt?r?j?nak ?s m?k?d?si mechanizmus?nak ? szerkezeti ?br?kkal is illusztr?lt ? ?ttekint?s?t?l a magyarorsz?gi n?metek 1945 ut?ni sors?nak okain, az 1956-os forradalom jellemz?s?n ?t az ?llamp?rton (MSZMP) bel?l megjelen? k?l?nb?z? n?zetekig, s azoknak a rendszerv?lt?s jelleg?re gyakorolt hat?s?ig terjed. Az olvas? ?pp ?gy tal?lhat k?zt?k orsz?gos ?ttekint?st, mint p?csi-baranyai t?rt?n?sek r?szletes le?r?s?t. Vony? J?zsef (1945) c?mzetes egyetemi tan?r, a Janus Pannonius majd a P?csi Tudom?nyegyetem oktat?jak?nt Magyarorsz?g 20. sz?zadi t?rt?net?t t?rgyal? kurzusokat tartott. Jelent?s r?sz?k a k?t vil?gh?bor? k?z?tti, illetve a p?rt?llam id?szak?nak politikai int?zm?nyrendszer?t vizsg?lta ? abb?l kiindulva, hogy az esem?nyek csak annak a rendszernek a pontos ismeret?ben ?rtelmezhet?k re?lisan, melynek keret?ben zajlottak. Egyes tanulm?nyai e kurzusok tapasztalatai alapj?n k?sz?ltek, nem egy esetben a hallgat?k k?rd?sei, probl?mafelvet?sei ?ltal inspir?lva.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

El?sz?7
1. Lehets?ges-e monolit rendszer?7
2. Hogyan lettem t?rt?n?sz?9
A p?rtir?ny?t?s az ?llamszocialista rendszerben Magyarorsz?gon (1949?1989)16
A f?ldk?rd?s ?s a nemzetis?gi k?rd?s szerepe a magyarorsz?gi n?metek el?zet?s?ben43
A magyarorsz?gi n?metek ?nszervez?d?s?nek korl?tai a R?kosi-korszakban (1949?1956)63
A magyarorsz?gi n?metekr?l alkotott k?p. Torzk?pek, sztereot?pi?k ?s korrekci?juk a magyar t?rt?net?r?sban82
A vesztesek dics?s?ge. Gondolatok az 1956-os magyar forradalomr?l ?s szabads?gharcr?l93
Totalit?s, lokalit?s, parcialit?s, perszonalit?s (T?preng?s a t?rt?net?r? m?dszereir?l az ?56-os forradalom kapcs?n)106
A K?d?r-?ra Magyarorsz?gon115
Erjed?s ?s lefojt?s ? 1980?1985 (Adal?k az MSZMP-ben zajl? folyamatok term?szetrajz?hoz)124
Az ?llamp?rt boml?si folyamata ?s az MSZP l?trej?tte P?csett172
A k?zlem?nyek eredeti megjelen?s?nek helye190

Készleten