Vony? J?zsef: G?mb?s Gyula ?s a hatalom

5,950 Ft

K?nyv?szeti adatok

Megjelen?s: 2018
ISBN 9789634670131
M?ret: B/5, 165×240 mm
Terjedelem: 642 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?

G?mb?s Gyul?t (1886?1936, minisztereln?k: 1932?1936)? Horthy Mikl?s korm?nyz? ?s Bethlen Istv?n minisztereln?k mellett ? a k?t vil?gh?bor? k?z?tti Magyarorsz?g harmadik legbefoly?sosabb politikusak?nt tartj?k sz?mon. Okkal. G?mb?s jelent?s?g?t els?sorban az adta, hogy ? r?szben a k?t politikust?rssal azonos, vagy legal?bb elemeiben hasonl? c?lokat k?vetve ? hal?l?ig a bethleni rendszert megv?ltoztatni akar? nemzeti (jobboldali) radik?lis ir?nyzat vezet? szem?lyis?ge, ?vez?re? volt. Jelent?s hat?st gyakorolt t?rsadalmi csoportok n?zeteinek, politikai mentalit?s?nak alakul?s?ra. Nemcsak tetteivel ?s politikai gyakorlat?val, hanem az ut?bbiakat meghat?roz? ?s ?ltala hirdetett elvekkel is. Meg?t?l?se m?ig vita t?rgya. Sokan kiemelked? ?llamf?rfinak tartott?k, s tartj?k ma is, m?g m?sok az orsz?g roml?s??rt felel?ss?ggel tartoz? politikusnak. Jelen k?tet olyan k?rd?sekre igyekszik v?laszt adni, amelyek expressis verbis vagy ak?r csak l?tensen a kort?rs megnyilatkoz?sokban, illetve az ut?kor vit?iban is megfogalmaz?dtak. A c?mnek megfelel?en els?sorban azt vizsg?lja, mik?nt viszonyult G?mb?s a hatalomhoz. Mi?rt t?rekedett ifj? kor?t?l, politikai p?ly?ra l?p?s?t?l kezdve a hatalom megszerz?s?re? Mi?rt ?s hogyan siker?lt azt megszereznie, ?s hogyan ?lt vele? Akart-e diktat?r?t teremteni? Dikt?tor volt-e? A korm?ny fejek?nt feladta-e a gondolkod?s?t 1919-t?l jellemz? fajv?d? n?zeteit, s ezen bel?l antiszemitizmus?t? Terheli-e felel?ss?g mindaz?rt ? a zsid?t?rv?nyek?rt, a holokauszt?rt, Magyarorsz?g h?bor?s r?szv?tel??rt ?s a veres?g k?vetkezm?nyei?rt stb. ?, ami hal?l?t k?vet?en okozott s?lyos k?rokat az orsz?gnak, szenved?seket a lakoss?g tetemes r?sz?nek? Val?ban Mussolini ?s Hitler p?ld?j?t k?vetve tervezte-e ?s hajtotta v?gre politik?j?t minisztereln?kk?nt? ?sszefoglal?an: Milyen politikus volt G?mb?s Gyula?

Elfogyott